Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2017-11-30
Ku2017/02537/D
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket52 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)28 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)23 782

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning i enlighet med förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. I enlighet med förordningen ska storstädernas socioekonomiskt utsatta områden särskilt prioriteras och med inriktning på lokaler för ungdomar.

Av medlen får Boverket använda högst 1 170 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordning  (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. I enlighet med förordningen ska storstädernas socioekonomiskt utsatta områden särskilt prioriteras och med inriktning på lokaler för ungdomar.

Av medlen får Boverket använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader.

Av medlen får Boverket använda högst 1 000 000 kronor till särskilda informationsinsatser i syfte att skapa föreningsdrivna mötesplatser, särskilt i storstädernas socioekonomiskt utsatta områden och med inriktning på lokaler för ungdomar.

Boverket ska senast den 31 augusti 2017 inkomna med en lägesrapport om arbetet med att skapa föreningsdrivna mötesplater, särskilt i storstädernas socioekonomiskt utsatta områden och med inriktning på lokaler för ungdomar.

Av medlen på anslagsposten får 4 980 000 kronor användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd. Arbetet ska särskilt prioritera storstädernas socioekonomiskt utsatta områden.

Boverket ska utöver den återapportering som ska göras enligt förordningen även inkomma med en sammanfattande redogörelse för vad bidraget till riksorganisationerna har använts till.

Prognoser

Boverket ska för aktuellt anslag redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.42 554Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.430 00020 2478 0001 7532020
ap.514 0007 0007 00002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartement, Enheten för styrning och uppföljning för bostäder och transporter
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar