Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:37

2017-12-13
2017/02582/LS (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:5

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)12 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet121 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)121 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor17 258
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)7 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 058
ap.8Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället (ram)6 000

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

120 000 000 kr får under 2018 användas för ideella organisationers åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Medlen innefattar kostnader för administration av bidraget.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

Högst 1 000 000 kr får betalas ut för delfinansiering av en befolkningsstudie av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition från Ersta Sköndal Bräcke högskola till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2018. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska redovisa uppdraget och hur medlen använts, inklusive en ekonomiska redovisning, i en separat rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast 29 mars 2019. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 1 februari 2019.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för en uppföljning av en överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det social området och Sveriges kommuner och landsting med högst 4 200 000 kronor. Uppföljningen av överenskommelsen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2018.

Resterande 3 000 000 kronor på anslagsposten får användas för en ny överenskommelse efter belut av regeringen.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 058 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Förstärkningen av myndighetens kunskapsuppdrag ska särskilt prioritera:

  • att inhämta erfarenheter från och sprida kunskaper till strategiskt utvalda målgrupper inom offentlig sektor om metoder för dialog och samverkan med organisationer i civilsamhället.
  • stärkt kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklings- och förtydligat informationsarbete inom relevanta myndigheter;
  • ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i civila samhället, samt
  • utvecklat kunskapsstöd till civila samhället om det offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag mm.

Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter. MUCF får för ändamålet använda 6 000 000 kronor på anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
13:5 Insatser för den ideella sektorn
ap.7ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UF
Förvaltningsavdelnngen, RK Ekonomi
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för statligt stöd till trossamfund
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
Kammarkollegiet
Ersta Sköndal Bräcke högskola