Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2017-12-21
Ku2017/02634/DISK
Delegationen mot segregation
c/o Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)
103 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Delegationen mot segregation
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017:18:AU1, rskr. 2017/18:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Delegationen mot segregation och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Delegationen mot segregation ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Uppföljningssystem segregation

Delegationen mot segregation ska utveckla ett uppföljningssystem som skapar förutsättningar för en långsiktig och regelbundet återkommande tvärsektoriell uppföljning av segregationen i Sverige samt av regeringens reformprogram för minskad segregation 2017–2025. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån. Delegationen mot segregation ska även inhämta synpunkter från andra relevanta myndigheter. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Kulturdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 december 2018.

Utbetalda statsbidrag under 2017

Delegationen mot segregation ska för budgetåret 2017 redovisa följande för förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation:

  • antal inkomna ansökningar
  • antal beviljade ansökningar
  • beviljade belopp per ansökan och totalt

Myndigheten ska dessutom lämna en övergripande redovisning gällande för vilka ändamål medel har beviljats och en initial analys av resultatet av insatserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 maj 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Delegationen mot segregation ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser vad avser de anslag som disponeras av Delegationen mot segregation för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 17 januari
  • 16 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 8 november

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.1Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet (ram)3 000
Disponeras av Delegationen mot segregation53 000
ap.3Åtgärder segregation - del till Delmos (ram)53 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet

Medlen får betalas ut av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.3 Åtgärder segregation - del till Delmos

Delegationen mot segregation får fördela statsbidrag enligt förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation.

4:2

Delegationen mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Delegationen mot segregation19 000
ap.1Delegationen mot segregation (ram)19 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.10Inget0
ap.30Inget0
4:2 Delegationen mot segregation
ap.1570Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.3185 00030 00045 000110 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Delegationen mot segregations räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 583
2018-02-251 583
2018-03-251 583
2018-04-251 583
2018-05-251 583
2018-06-251 583
2018-07-251 583
2018-08-251 583
2018-09-251 583
2018-10-251 583
2018-11-251 583
2018-12-251 587
Summa19 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Delegationen mot segregations disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Delegationen mot segregation
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johanna Hjalmarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Tillväxtverket