Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
22

2017-12-18
A2017/02441/A
A2017/02382/SV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 399 897
ap.3Bidrag till Samhall AB (ram)5 399 897

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Bidrag till Samhall AB

1. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av 4 974 897 000 kronor månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska överenskommas mellan Kammarkollegiet och Samhall AB. Kammarkollegiet ska vad gäller dessa medel göra en avräkning efter budgetårets slut och återkräva eventuellt överskott, om antalet lönetimmar som Samhall AB ställer till förfogande enligt bolagets ägaranvisning understiger 30,2 miljoner. En eventuell återbetalning från Samhall AB till Kammarkollegiet ska vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2018. En slutlig avräkning som redovisas mot 2019 års anslag ska göras senast den 1 mars 2019. Samhall AB ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

2. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av 295 000 000 kronor månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska överenskommas mellan Kammarkollegiet och Samhall AB. Dessa medel får användas för anordnarbidrag som får uppgå till högst 450 kronor per dag och anställd med Lönebidrag för utveckling i anställning för personer med långa tider av arbetslöshet med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ej förbrukade medel under året ska återbetalas och vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2018. En slutlig avräkning som redovisas mot 2019 års anslag ska göras senast den 1 mars 2019. Samhall AB ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

3. Av anslagsbeloppet får 130 000 000 kronor användas endast efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Riksdagens Arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/IASB SB
Samhall AB