Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 4

2017-12-18
N2017/07690/KLS
N2017/07555/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 913
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)42 913

Villkor för anslag 1:16

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Utbetalning av avgifter för 2018 får ske mot organisationernas verifikat via Regeringskansliet, till följande organisationer:

 • FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
 • Världsorganisationen för djurhälsa (OIE),
 • Internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV),
 • Växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavsområdet (EPPO) samt forskningsnätverket Euphresco,
 • Internationella organisationen för vinodling och vin (OIV),
 • Internationella havsforskningsrådet (ICES),
 • Europeiska kommissionen mot mul- och klövsjuka under FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
 • European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP),
 • Europeiska nätverket för växtgenetiska resurser (ECPGR),
 • Europeiska programmet för skogsgenetiska resurser (EUFORGEN),
 • Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (FOREST EUROPE).

Anslaget får även användas för internationella skogsfrågor samt för andra bidrag relaterade till utgiftsområdets internationella arbete. Anslaget får användas för sådana andra bidrag först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.22 145Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Catarina Frank Lundkvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret