Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2017-12-13
U2017/04854/UF (delvis)
U2017/04973/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning, anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och anslaget 14:4 Särskilt utbildningsstöd för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 343 531
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)4 173 631
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)415
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)169 485
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan4 652
ap.5Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning (ram)4 652

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

  1. Anslagsposten avser bidrag till folkbildningen. Kammarkollegiet ska, med undantag för punkt 2 nedan, senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av bidraget avseende folkbildning till Folkbildningsrådet, totalt 4 170 631 000 kronor. Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. För utgifter med anledning av ett utökat antal utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser ska 567 000 000 kronor användas. För utgifter för fler studieförbundsinsatser för att öka föräldrars eller andra vårdnadshavares delaktighet i lärande ska 50 000 000 kronor användas. Vidare ska 30 000 000 kronor användas för utgifter för fler uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser för utrikes födda kvinnor för att visa på möjliga vägar till studier inom till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader. 
  2. Kammarkollegiet ska senast den 15 januari 2018 utbetala 3 000 000 kronor till Folkbildningsrådet. Medlen ska användas till kurser som är anpassade efter individens förutsättningar och kopplade till arbetsgivares behov av kompetens inom regioner där pilotverksamhet med matchningsinsatser bedrivs i enlighet med den av regeringen beslutade strategin Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF).

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Anslagsposten får användas för bidrag till Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 415 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Anslagsposten får användas för särskilt verksamhetsstöd till SISU Idrottsutbildarna. Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. SISU beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.5 Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning

Bidraget ska fördelas av Myndigheten för yrkeshögskolan i enlighet med vad som anges i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

14:2

Bidrag till tolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan59 331
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)59 331

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

  1. Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Bidrag till tolkutbildning får efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan utbetalas till folkhögskolor och studieförbund.
  2. Högst 21 241 000 kronor får användas för bidrag till utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet (teckenspråkstolkutbildning m.m.) efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda funktionshindersorganisationer.
  3. Högst 4 331 000 kronor får användas för myndighetens administration, utvärdering, utveckling samt rekryteringsfrämjande åtgärder vad avser dessa utbildningar.

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet170 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)166 100
ap.2Bidrag som fördelas av SISU (ram)3 900

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Anslagsposten får belastas med utgifter för särskilda folkbildningsinsatser enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av bidraget för folkbildning, totalt 166 100 000 kronor, till Folkbildningsrådet. Högst 1 000 000 kronor får användas för Folkbildningsrådets förvaltningskostnader.

ap.2 Bidrag som fördelas av SISU

Anslagsposten får belastas med utgifter för särskilda folkbildningsinsatser enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Kammarkollegiet ska senast den 16 januari 2018 utbetala 3 900 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Högst 195 000 kronor får användas för SISU Idrottsutbildarnas förvaltningskostnader.

14:4

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten187 711
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)187 711

Villkor för anslag 14:4

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

  1. Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd.
  2. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 500 000 kronor. 
  3. Högst 5 000 000 kronor får användas för analyser och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa analyser och de insatser som vidtagits.
  4. Anslaget får även användas för statsbidrag för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Högst 4 200 000 kronor får betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse kostnader för sådan anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2018, med 40 procent under augusti 2018 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.20Inget0
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
14:4 Särskilt utbildningsstöd
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.2ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.8ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.2160 00059 00055 00046 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Petra Capelle
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA, OFA SFÖ
Justitiedepartementet/EMA, SIM
Socialdepartementet/FST, JÄM
Utbildningsdepartementet/GV
Kulturdepartementet/D
Arbetsmarknadsdepartementet/A, I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet, utbildningskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statskontoret
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Studieförbunden i samverkan
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Sveriges Kommuner och Landsting