Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2017-12-18
Ju2017/09598/LP (delvis)
Ju2017/09603/Å
Rättsmedicinalverket
Box 206
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Rättsmedicinalverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med rättsmedicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen respektive inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

Av redovisningen ska framgå:

- antal inkommande ärenden per månad under 2018 fördelat på brottmål respektive ärenden om uppehållstillstånd,

- antal genomförda rättsmedicinska åldersbedömningar per månad under 2018 fördelat på brottmål respektive ärenden om uppehållstillstånd,

- handläggningstider,

- hur Rättsmedicinalverket har arbetat med kvalitetssäkring av de rättsmedicinska åldersbedömningarna.

Sjukfrånvaron

Arbetsmiljön i staten ska vara god. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaron för kvinnor och män anställda i myndigheten.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli och

8 november.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en god kompetensförsörjning som minskar sårbarheten i bemanningen i hela myndigheten på både kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med chefsförsörjning. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Rättsmedicinalverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Rättsmedicinalverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Rättsmedicinalverket ska

  • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen.
  • i samverkan med övriga RIF-myndigheter bedriva en förstudie avseende digital bevisning.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsaker till dessa redovisas. Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket425 276
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)425 276

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.112 7583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)21 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2535 440
2018-02-2535 440
2018-03-2535 440
2018-04-2535 440
2018-05-2535 440
2018-06-2535 440
2018-07-2535 440
2018-08-2535 440
2018-09-2535 440
2018-10-2535 440
2018-11-2535 440
2018-12-2535 436
Summa425 276
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik6 128-4 45420 00023 000-3 000-1 326
Rättskemi4 344-5 89563 00063 0000-1 551
Rättsintyg46454021 00021 00001 004
Medicinsk åldersbedömning01 8274 5005 097-5971 230
Summa10 936-7 982108 500112 097-3 597-643
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Martin Talvik
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret