Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2017-12-07
N2017/07420/SUBT,
N2017/07265/KLS(delvis),
N2017/01663/SUBT
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 18, bet. 2017/18:CU1, rskr. 2017/18:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Lantmäteriet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Underlätta bredbandsutbyggnad

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt i den analys som görs i rapporten Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad (Lantmäterirapport 2014/3) och de observationer som myndigheten i övrigt gör inom förrättningsverksamheten redovisa hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad och eventuella inte tidigare identifierade problem som bedöms vara av strategisk betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Lantmäteriet ska i årsredovisningen för 2018 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid Lantmäteriet.

Omarrondering i Dalarnas län

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten har verkat för stärkt samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i syfte bl.a. att harmonisera den information myndigheterna lämnar.

Upphandling

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

den 17 januari,
den 16 februari,
den 2 maj,
den 29 juli, och
den 8 november.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Lantmäteriet ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Lantmäteriet ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Lantmäteriet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Svensk-norska gränsen

Enligt gällande överenskommelse mellan Sverige och Norge (SÖ 1933:5) ska översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge göras vart tjugofemte år.

Lantmäteriet ska förbereda och bistå i det tekniska och administrativa arbetet med översynen av riksgränsen mot Norge.

Lantmäteriet ska lämna förslag på lämpliga kandidater som kan ingå i gränskommissionen som ska leda den nu aktuella översynen, samt lämna ett förslag till instruktion för kommissionen. Lantmäteriet ska även redovisa en bedömning av kostnaderna för utförandet av gränsöversynen fördelat på det ledande arbete som gränskommissionen bör svara för, samt det tekniska och administrativa arbetet som kommer att krävas för att genomföra gränsöversynen. Underlagen ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 9 februari 2018.

3. Elektroniska överlåtelsehandlingar

Lantmäteriet ska utreda behovet av, och förutsättningarna för, en övergång till elektroniska fångeshandlingar för överlåtelse av fast egendom. Lantmäteriets utredning ska kunna tjäna som underlag för en statlig utredning, och därför bland annat innehålla en analys av behovet av ändrad lagstiftning samt juridiska konsekvenser och följdverkningar av en sådan ändring. En fråga som särskilt ska belysas är hur en övergång till elektroniska fångeshandlingar förhåller sig till de grundläggande formkraven för överlåtelse av fast egendom. Utredningens fokus ska vara på de samhällsekonomiska vinster som kan uppnås genom en övergång till elektroniska fångeshandlingar. Konsekvenserna för Lantmäteriet och andra offentliga och privata aktörer ska analyseras. Vikten av att elektroniska fastighetsöverlåtelser kan ske på ett tekniskt säkert sätt ska särskilt beaktas. Lantmäteriet ska även studera de erfarenheter av elektroniska fastighetsöverlåtelser som vunnits i andra länder, i första hand våra nordiska och baltiska grannländer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018.

4. Redovisning av uppgifter gällande den samlade fastighetsbildningsverksamheten

Lantmäteriet ska, som en del av sitt tillsynsansvar för de kommunala lantmäterimyndigheterna, inhämta följande uppgifter från de kommunala lantmäterimyndigheterna:

Handläggningstid för avslutade ärenden, beräknat som ett medelvärde för de tre första månaderna av 2018. Ärenden äldre än 5 år ska exkluderas från beräkningen. Med handläggningstid avses tiden från det att ansökan kommer in till dess att avslutningsbeslut fattats.

Väntetid från det att ansökan kommer in tills det att ärendet får en utsedd handläggare, beräknat som ett medelvärde för de ärenden som fått en utsedd handläggare under de tre första månaderna av 2018.

Antal pågående ärenden per handläggare, beräknat som ett genomsnitt vid ingången av 2018. 

Antal pågående ärenden äldre än fem år vid ingången av 2018.

Samtliga uppgifter ska analyseras och redovisas separat för varje kommunal lantmäterimyndighet.

Lantmäteriet ska redovisa motsvarande uppgifter för sin egen verksamhet.

I uppdraget ingår även att analysera uppgifter om de ärenden som de kommunala lantmäterimyndigheterna, i enlighet med 5 § lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, överlämnat till den statliga lantmäterimyndigheten under 2017.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 juni 2018.

5. Gemensam målsättning för nyckeltal

Lantmäterimyndigheternas ärendestockar rymmer stor variation av olika ärenden. Lantmäteriet ska lämna förslag på hur den statliga och de kommunala lantmäterimyndigheternas ärendestockar kan delas upp i olika grupper, inom vilka handläggningstiden bör mätas och redovisas gemensamt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018.

6. Arbetet med informationssäkerhet

Lantmäteriet ska redovisa de övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet samt hur myndigheten arbetar med den centrala styrningen och kontrollen av detta arbete.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2018.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet563 927
ap.1Lantmäteriet (ram)563 927

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

Anslaget får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får användas för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Lantmäteriet
ap.116 9173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2546 994
2018-02-2546 994
2018-03-2546 994
2018-04-2546 994
2018-05-2546 994
2018-06-2546 994
2018-07-2546 994
2018-08-2546 994
2018-09-2546 994
2018-10-2546 994
2018-11-2546 994
2018-12-2546 993
Summa563 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-51 13346 000906 000889 00017 00011 867
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-18 250-1 00089 00090 000-1 000-20 250
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning13 2431 00025 00025 000014 243
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa-5 0070114 000115 000-1 000-6 007
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation58 987-7 000320 000352 000-32 00019 987
Pantbrevsregistrering18 1432 00030 00034 000-4 00016 143
Summa77 130-5 000350 000386 000-36 00036 130
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100270 000270 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00272 000272 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Användarfinansiering av fastighetsinformation och geografisk information

Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5 s. 50–54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2018 uppgå till högst 250 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Christina Hamrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L1
Utrikesdepartementet, FMR
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statskontoret
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges Kommuner och Landsting