Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2017-12-21
Ku2017/02544/LS
Ku2017/02582/LS(delvis)
Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sametinget
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:74, prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Sametinget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska göra en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till en levande samisk kultur och språkets användning, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas. Sametinget ska särskilt redovisa hur ökningen av förvaltningsanslaget har bidragit till att Sametinget bättre kan medverka i samhällsutvecklingen och svara upp mot de uppdrag och uppgifter som åligger myndigheten idag.

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Kultur

Sametinget ska redovisa det samlade resultatet av arbetet inom området kultur. Redovisningen ska bl.a. innefatta fördelningen av medel från anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5 Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17. En jämförelse ska kunna göras mellan åren.

Redovisningen av statens bidrag till samisk kultur ska som helhet hållas åtskild från eventuella redovisningar av andra medel.

Språk

Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund.

Sametinget ska lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen

Sametinget ska samordna, i samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap, dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Nationellt skogsprogram

Sametinget ska redovisa hur man bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogsprogram, för att tillvarata skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värdekedja.

Stöd enligt marknadsordningen

Sametinget ska senast den 1 augusti 2018 lämna rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de uppgifter som ska lämnas till Europeiska kommissionen senast den 31 augusti enligt artikel 2 i kommissionens beslut av den 7 december 2016 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige (C(2016) 7857 final).

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Sametinget i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål med tre utpekade delområden uppnås.

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

- vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 9 april 2019.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse avseende samiska språkcentrums verksamhet inklusive Giellagáldu gett för resultat.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Sametinget ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utgiftsprognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för åren 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

17 januari 

16 februari

2 maj 

27 juli

8 november

2

Organisationsstyrning

Ekonomistyrning

Sametinget ska senast den 1 mars, den 2 juli, den 1 oktober och den 3 december 2018 redovisa vilka insatser som vidtagits eller avses att vidtas för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska bl.a. myndighetens ekonomi och kompetensförsörjning särskilt belysas.

3

Uppdrag

Samiskt kulturarv

Sametinget ska i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, efter samråd med samiska organisationer, se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken. I uppdraget ingår att se över om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiskt kulturarv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2019.

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2014–2020

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Statens jordbruksverk) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Utveckling av samiska näringar

Sametinget ska i samråd med Statens jordbruksverk fortsätta arbetet med att skapa möjligheter till diversifiering samt nyetablering inom de samiska näringarna. Finansiering sker från anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor och ska även användas för att fortsätta utvecklingen av samisk besöksnäring och synliggörande av samisk mat och matkultur. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 28 december 2018.

Renbruksplaner

Sametinget ska fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla renbruksplaner. Sametinget ska i arbetet samverka med samebyarna och Skogsstyrelsen. För genomförandet av arbetet 2018 får Sametinget rekvirera högst 2 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 15 mars 2018. I rekvisitionen ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckling – del till Kammarkollegiet. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2018 på bankgirokonto 5052-5781 med angivande av detta besluts diarienummer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

Traditionell småskalig matkultur

Sametinget har sedan 2015 i samverkan med bland andra Statens jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och folkminnen haft i uppdrag att under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Uppdraget förlängs med ytterligare ett år, så att myndigheterna under 2015–2019 tillsammans ska synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska slutredovisas av Statens jordbruksverk efter samråd med övriga myndigheter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 april 2020. Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur det arbete som myndigheterna genomfört samt hur resultat som uppkommit genom utlysningar, fortsatt skulle kunna användas av aktörer som driver eller vill utveckla småskalig verksamhet kopplad till traditionell matkultur.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Sametinget ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Sametinget har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget53 901
ap.1Sametinget (ram)52 401
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Anslagsposten får användas för Sametingets förvaltningsutgifter.

Det folkvalda organets kostnader, inklusive kostnader för arvoden, ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Av anslagsposten får 4 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget17 878
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)17 878

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag till Giron Sámi Teáhter och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 6173 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 492
2018-02-254 492
2018-03-254 492
2018-04-254 492
2018-05-254 492
2018-06-254 492
2018-07-254 492
2018-08-254 492
2018-09-254 492
2018-10-254 492
2018-11-254 492
2018-12-254 489
Summa53 901
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Ida Åhrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/S
Miljö- och energidepartementet/MM, NM
Näringsdepartementet/FJR, FÖF, HL, KSR, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum
Giron Sámi Teáhter
Samefonden