Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2017-12-07
U2017/04858/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning, anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och anslaget 14:4 Särskilt utbildningsstöd för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 850 888
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 491 500
ap.2Utvärdering av folkbildningen (ram)1 000
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)415
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)167 973
ap.6Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs (ram)120 000
ap.7Bidrag till folkhögskolans allmänna och särskilda kurs (ram)67 000
ap.8Matchningsinsatser (ram)3 000
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan4 652
ap.5Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning (ram)4 652

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkbildningen till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.2 Utvärdering av folkbildningen

Medlen ska användas för undersökningar som ska vara ett underlag för Statskontorets utvärdering av folkbildningen. 500 000 kronor får användas för en undersökning av sysselsättningsgrad, övergång till högskola, inkomster och förekomst av arbetslöshet bland de personer som fullföljt folkhögskolans allmänna kurs under tiden från höst- terminen 2005 till och med vårterminen 2013 (U2016/04960/UF). Återstående medel ska användas för utvärdering av folkbildningen efter särskilt beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 415 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

SISU beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.5 Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning

Bidraget ska fördelas av Myndigheten för yrkeshögskolan i enlighet med vad som anges i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

ap.6 Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkhögskolans allmänna kurs till Folkbildningsrådet.

Medlen ska användas för ett utökat antal utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

ap.7 Bidrag till folkhögskolans allmänna och särskilda kurs

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkhögskolans allmänna och särskilda kurser till Folkbildningsrådet.

Medlen ska användas för ett utökat antal utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

ap.8 Matchningsinsatser

Kammarkollegiet ska senast den 16 januari 2017 utbetala medlen till Folkbildningsrådet. Medlen ska användas till kurser som är anpassade efter individens förutsättningar och kopplade till arbetsgivares behov av kompetens inom regioner där pilotverksamhet med matchningsinsatser bedrivs i enlighet med Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U/05478/UF). Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen till studieförbund och folkhögskolor.

14:2

Bidrag till tolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan58 733
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)58 733

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslaget får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Av medlen får högst 37 700 000 kronor användas för bidrag till kontakttolkutbildning. Statsbidrag ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan. Av bidragsmedlen får högst 2 500 000 kronor användas för myndighetens utgifter för administration, utveckling och rekryteringsfrämjande insatser vad avser kontakttolkutbildning.

Av medlen får högst 21 033 000 kronor användas för bidrag till utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet (teckenspråkstolkutbildning m.m.). Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda handikapp- organisationer. Av bidragsmedlen får högst 1 800 000 kronor användas för myndighetens administration, utvärdering, utveckling samt rekryteringsfrämjande åtgärder vad avser dessa utbildningar.

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet175 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)171 000
ap.2Bidrag som fördelas av SISU (ram)4 000

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala 42 750 000 kronor till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet beslutar om statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor i enlighet med förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildnings- insatser för asylökande och vissa nyanlända invandrare. Av de totala medlen får Folkbildningsrådet använda högst 1 000 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.2 Bidrag som fördelas av SISU

Kammarkollegiet ska senast den 16 januari 2017 utbetala 4 000 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. SISU beslutar om statsbidrag för särskilda folkbildningsinsatser i enlighet med förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylökande och vissa nyanlända invandrare. 

14:4

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten154 860
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)154 860

Villkor för anslag 14:4

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till folkhögskolor samt till universitet och högskolor. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 500 000 kronor. Av anslagsbeloppet får högst 5 000 000 kronor användas för analyser av och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa analyser och de insatser som vidtagits.

Av anslagsbeloppet får vidare högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse kostnader för sådan anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2017, med 40 procent under augusti 2017 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.21 762Inget0
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
14:4 Särskilt utbildningsstöd
ap.14 6463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.9ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:2 Bidrag till tolkutbildning
ap.2110 00060 00038 00012 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Petra Capelle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet