Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2017-12-18
A2017/02437/A
A2017/02382/SV (delvis)
A2017/00855/A
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till förgående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktionen från Ekonomistyrningsverket.

    - 17 januari 2018

    - 16 februari 2018

    - 2 maj 2018

    - 29 juli 2018

    - 8 november 2018

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

IAF ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

EESSI

Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet, även inom ramen för detta arbete kvartalsvis redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI.

Bidrag till arbetslöshetskassor

IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut (A2009/2009/AE) bör erhålla bidraget 2018 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Beräkningsprinciperna i regeringsbeslutet ska ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

 

Granskning av kontroll och åtgärder

IAF ska granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. IAF ska även granska tillämpningen av åtgärdsregelverket inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Om IAF konstaterar avvikelser vad gäller Arbetsförmedlingens arbete i relation till regelverket ska konsekvenserna av avvikelserna analyseras, både ur den enskildes och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Redovisningen ska ske senast den 1 november 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen71 785
ap.1Förvaltningskostnader (ram)71 785

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen56 363
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)56 363

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.12 1533 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-255 982
2018-02-255 982
2018-03-255 982
2018-04-255 982
2018-05-255 982
2018-06-255 982
2018-07-255 982
2018-08-255 982
2018-09-255 982
2018-10-255 982
2018-11-255 982
2018-12-255 983
Summa71 785
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finansieringsavgift och återbetalning av finansieringsavgift ska redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetkassor undertitel 001 finansieringsavgift.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Johanna Heden
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Försäkringskassan, huvudkontoret
Statens tjänstepensionsverk
Sveriges a-kassor