Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2017-11-16
Fi2017/04355/DF
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgiftsområde 22 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket14 500
ap.2E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket (ram)6 500
ap.5Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning (ram)3 000
ap.9Gem. e-förv.proj - Följa användning av it och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter (ram)5 000
Disponeras av Skatteverket23 443
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)23 443
Disponeras av Bolagsverket14 000
ap.10Nationell digital infrastruktur – del till Bolagsverket (ram)14 000
Disponeras av Kammarkollegiet14 322
ap.1Gem. e-förv.proj - e-förvaltning (ram)14 322
Disponeras av Post- och telestyrelsen3 000
ap.8Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet6 000
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen (ram)6 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning

Anslagsposten får efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet) användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar i de verksamheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga sektorns digitalisering.

Riksarkivet får engångsvis rekvirera 1 000 000 kronor för arbete under 2017 med förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv. Rekvirering ska ske senast den 31 maj 2017 med hänvisning till det diarienummer som anges i detta beslut. Medel som inte utnyttjats ska återbetalas på bankgiro 5052-5781 till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018.

ap.2 E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket

Anslagsposten ska användas för att främja arbetet med e-handel i staten och uppdrag om Open Peppol. Ekonomistyrningsverket ska leda och samordna införandet av elektroniska beställningar och e-faktura. Ekonomistyrningsverket ska arbeta med framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation och ska i detta arbete samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Upphandlingsmyndigheten inom arbetet Single Face to Industry.

Anslagsposten får också användas för att främja arbetet med gränsöverskridande lösningar och tjänster för e-handel.

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten får användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster och för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån offentlig sektors behov.

Anslagsposten får användas till deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde.

Anslagsposten får användas av E-legitimationsnämnden för myndighetens ansvarsområden avseende tillämpningen av eIDAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG) enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden.

E-legitimationsnämnden ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) inkomma med en årsberättelse för 2016 samt en aktivitets- och tidplan för 2017 senast den 22 februari 2017.

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Projekten ska effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar i de verksamheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.5 Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning

Anslagsposten får användas för att stödja regeringen och Regeringskansliet i genomförandet av satsningen på e-förvaltning genom att bistå Regeringskansliet i strategiska e-förvaltningsfrågor. Anslagsposten får också användas till att stödja aktuella myndigheter under olika faser i digitaliseringen och följa upp den offentliga förvaltningens digitalisering. Detta är i enlighet med regeringsbeslut den 9 april 2015 (N2015/03210/EF).

ap.8 Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster

Anslagsposten får användas av Post- och telestyrelsen för genomförande av eIDAS-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävandet av direktiv 1999/93/EG) enligt Post- och telestyrelsens regleringsbrev för 2017.

ap.9 Gem. e-förv.proj - Följa användning av it och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter

Anslagsposten får användas till att följa myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Detta är i enlighet med regeringsbeslut den 25 februari 2016 (N2016/01642/EF). Anslagsposten får också användas för uppdrag om ramverk för jämförelse av it-kostnader.

ap.10 Nationell digital infrastruktur – del till Bolagsverket

Anslagsposten får användas av Bolagsverket för att avgiftsfritt och digitalt tillhandahålla registerinformation, som myndigeten ansvarar för inom ramen för den nationella digitala infrastrukturen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.12 0003 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.803 %0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.6ram
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Veronica Eckerby
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Finansdepartementet/BA, S3 och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Näringsdepartementet/KLS
Finansutskottet
Trafikutskottet
Riksrevisionen
Bolagsverket
E-legitimationsnämnden
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksarkivet
Skatteverket
Statens jordbruksverk