Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2017-12-13
UD2017/19761/PLAN (delvis)
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20484/IU
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:11 (utg.omr. 05), och 1:1 (utg.omr. 07) Samarbete inom Östersjöregionen respektive Biståndsverksamhet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen (utg.omr. 5) och anslaget 1:1 Biståndsverksamhet (utg.omr. 7) (prop. 2017/18:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 20107/18:83, prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet7 400
ap.7Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet (ram)7 400

Villkor för anslag 1:11

ap.7 Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen avser insatser i eller i nära anslutning till Östersjöområdet i huvudsak i enlighet med regeringens strategier för samarbetet inom Östersjöregionen 2016-2020 samt för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland 2014-2018. Även insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen kan göras.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet663 000
ap.18Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag (ram)20 000
ap.19Swedpartnership: Administrationskostnader (ram)4 000
ap.24Swedfund: Tekniskt bistånd (ram)19 000
ap.25Swedfund: Stöd till projektförberedande insatser i ODA-mottagarländer (ram)20 000
ap.27Kapitaltillskott Swedfund (ram)600 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag

De anslagna medlen får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala medlen till Swedfund efter att Swedfund har fattat beslut om stöd. Eventuella outnyttjade medel ska återbetalas från Swedfund till Kammarkollegiet.

ap.19 Swedpartnership: Administrationskostnader

De anslagna medlen får användas för Swedfunds administrationskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund. Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

ap.24 Swedfund: Tekniskt bistånd

Medlen ska användas primärt för att stärka Swedfunds arbete med jämställdhet och miljö- och klimatfrågor.

Swedfunds styrelse har antagit riktlinjer för medel för tekniskt bistånd. De anslagna medlen får användas i enlighet med angivna riktlinjer. Swedfund ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund.

Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

ap.25 Swedfund: Stöd till projektförberedande insatser i ODA-mottagarländer

Medlen syftar till att stärka upphandlingskapaciteten i en riktning som främjar hållbara investeringar och upphandlingar i samarbetsländer. 

Medlen utbetalas till Swedfund engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2018. Återstående medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 16 oktober 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rapportering om rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

ap.27 Kapitaltillskott Swedfund

Swedfund ska senast den 1 november 2018 inkomma med rekvision till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala medlen till Swedfund. 

Generella villkor under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.71 5001 000500
2027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Anna Holmryd
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, EC, FH, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Swedfund International AB