Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2017-12-18
U2014/07521/BS
(delvis)
U2015/05895/BS m.fl.
Se bilaga 1
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska institutet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

2

Organisationsstyrning

Verksamhet i Hongkong

Karolinska institutet etablerar forskningsverksamhet i Hong Kong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur etableringen av verksamhet i Hong Kong, Kina, har fortskridit.

3

Uppdrag

Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Karolinska institutet ersätts för högst 1 716 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet720 949
ap.1Takbelopp (ram)720 949

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 559 586
ap.2Basresurs (ram)1 559 586

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer21 195
Diabetes30 277
Epidemiologi10 814
Neurovetenskap30 277
Stamceller och regenerativ medicin32 441
Vårdforskning21 628


Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av delägarskap i Infrafrontier GmbH att besluta om ett årligt kapitaltillskott om högst 500 000 kronor under 2016–2019 (i enlighet med beslut om statens budget 2016).  

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskap i Cancer Core Europe att besluta om en medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år under 2017–2021 . 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet111 519
ap.17Tandvårdscentral (ram)105 674
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)5 845

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet651 384
ap.6Karolinska institutet (ram)644 917
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)6 467

Villkor för anslag 2:66

ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2018 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Universitet

Belopp i tkr

Uppsala universitet

916

Lunds universitet

1 132

Göteborgs universitet

983

Umeå universitet

942

Linköpings universitet

758

Karolinska institutet

1 736

Summa

6467

 

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1703 %0
ap.1803 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.60Inget0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 450 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25253 620
2018-02-25253 620
2018-03-25253 620
2018-04-25253 620
2018-05-25253 620
2018-06-25253 620
2018-07-25253 620
2018-08-25253 620
2018-09-25253 620
2018-10-25253 620
2018-11-25253 620
2018-12-25253 618
Summa3 043 438
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1Takbelopp
2:16 ap.2Basresurs
2:65 ap.17Tandvårdscentral
2:65 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:66 ap.6Karolinska institutet
2:66 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Karolinska institutet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2016 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:10, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2014/07521/BS
(delvis)
U2015/05895/BS
(delvis)
U2017/00773/UH
U2017/02839/BS
(delvis)
U2017/04199/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05059/UH