Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2017-12-18
U2015/05451/BS
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05042/S
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:15 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket680 000
ap.1Upprustning av skollokaler (ram)480 000
ap.2Upprustning av utemiljöer (ram)200 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Upprustning av skollokaler

Medel under anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Högst 5 000 000 kronor av anslagspostens medel får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Upprustning av utemiljöer

Medel under anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med 3 a § förordningen om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Högst 3 000 000 kronor av anslagspostens medel får användas för administrativa kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer
ap.10120 0000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Göran Wennborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Näringsdepartementet, PUB och SUBT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens energimyndighet
Statens skolverk