Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2017-12-18
Fi2017/04759/BAEU (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 27, bet. 2017/18:FIU5, rskr. 2017/18:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 137 019
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)31 137 019
Disponeras av Tullverket5 276 692
ap.3Tullavgift (ram)5 276 692
Disponeras av Skatteverket3 096 920
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)3 096 920

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Utbetalning får ske efter särskild instruktion från Riksgäldskontoret. Anslagsposten ska användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs.:

  1. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 c i rådets beslut nr 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel,
  2. Sveriges andel av finansieringen av Storbritanniens särskilda budgetreduktion i enlighet med artikel 5 i rådets beslut (EU, Euratom) nr 2014/335, samt
  3. Sveriges andel av finansieringen av de reduktioner som blir följden av att en medlemsstat enligt fördraget

    om Europeiska unionens funktionssätt och protokoll 21 och 22 till fördraget inte deltar i finansieringen av en viss åtgärd eller politik som genomförs av unionen i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov och som regleras den första arbetsdagen i december.

Anslagsposten får också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften (punkt 1 ovan) som avses i artikel 10 b.4 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 och som ska vara Europeiska kommissionen till handa den första arbetsdagen i juni året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

Kammarkollegiet ska i anslagsredovisningen i årsredovisningen för 2018 redovisa hur stora Sveriges avgifter baserade på BNI varit. Redovisningen ska delas upp på de tre delar som angetts ovan.

Statistiska centralbyrån ansvarar i enlighet med förordningen (2004:1333) om administrationen av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget för Sveriges rapport enligt artikel 2 i rådets förordning nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris.

Statistiska centralbyrån ska vidare senast den 31 mars 2018 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa den senast tillgängliga statistiken över Sveriges BNI för 2015, 2016 och 2017. Redovisningen ska bestå av BNI inklusive indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM).

Statistiska centralbyrån ska vidare skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges BNI så snart dessa är kända. Om möjligt ska Statistiska centralbyrån även informera om justeringar av övriga medlemsstaters BNI.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 a i rådets beslut (EU, Euratom) nr 2014/335. Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 b i rådets beslut (EU, Euratom) nr 2014/335.

Skatteverket ska senast den 31 mars 2018 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa senast tillgänglig statistik över Sveriges mervärdesskattebas för 2015, 2016 och 2017. Redovisningen för 2017 ska bestå av preliminärt utfall.

Skatteverket ska senast den 1 juli 2018 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa ett underlag till Sveriges rapport i enlighet med kraven i artikel 7 i rådets förordning nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt.

Skatteverket ska vidare skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges mervärdesskattebas så snart dessa är kända. Om möjligt ska Skatteverket även informera om justeringar av övriga medlemsstaters mervärdesskattebaser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.13 113 701Inget0
ap.3527 669Inget0
ap.7309 692Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.2ram
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Goran Bogdanovic
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/FMA/S, SFÖ, S2 och S3
Näringsdepartementet/JM och SUN
Regeringskansliet förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Tullverket
Riksgäldskontoret