Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2017-12-18
N2017/07685/D
N2017/07559/KLS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet49 004
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)49 004
Disponeras av Post- och telestyrelsen19 500
ap.1Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (ram)19 500
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån (ram)4 190
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet150
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)150

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli. Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2019.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet, för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande expertmyndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde.

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor användas för Digitaliseringsrådets kansli.

ap.2 Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna Företagens användning av it och Privatpersoners användning av datorer och internet, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen Företagens användning av it ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Privatpersoners användning av datorer och internet ska särskilt redovisa resultat för personer med funktionshinder. Personer i åldersintervallet 75–85 år ska inkluderas i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället och genomförande av strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D), vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Sofia Knapp
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM och internrevisionen
Finansdepartementet, BA, EF och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån