Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 5

2017-12-18
N2017/07691/SUN
N2017/07555/KLS (delvis)
N2017/00838/SUN
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:22 Främjande av rennäringen m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 1:22 Främjande av rennäringen m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:22

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget113 915
ap.2Främjande av rennäringen (ram)113 915

Villkor för anslag 1:22

ap.2 Främjande av rennäringen

1. Anslaget får användas för stöd med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, särskilt artikel 213. Enligt Kommissionens beslut av den 7.12.2016 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige, får högst 90 000 000 kr utbetalas för sådant ändamål.

2. Sametinget får använda medel för arbetet med förvaltningsverktyg för toleransnivåer inom rennäringen.

3. Sametinget får använda medel för kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur.

4. Sametinget får betala kostnader för underhåll och inköp av bl.a. stängsel och materiel, rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret.

5. Sametinget får stå för kostnader vilka omfattar renbruksplaner och redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården.

6. Sametinget ska stå för kostnader för hållande av renmärkesregister.

7. Sametinget ska stå för kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen samt för utveckling av metod för betesundersökningar.

8. Anslaget får användas för ersättning till renskötselföretag enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

Sametinget får

a) efter rekvisition från Statens jordbruksverk eller länsstyrelserna betala ut medel enligt 3 § 1 och 3 förordningen om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

b) använda medel till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen.

9. Anslaget får användas för bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött.

10. Anslaget får användas till bidrag för främjande av rennäringen enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384).

Sametinget ska

a) lämna katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. resultat från betesundersökningar.

11. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen (2001:724) till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 4 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

12. Anslaget får endast användas för vissa administrationskostnader som rör åtgärder enligt rennäringsförordningen, förordningen om pristillägg på renkött, förordningen om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan och viltskadeförordningen.

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket
Bestämmelser i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) gällande finansiering av anläggningstillgångar med lån i Riksgäldskontoret, ska inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:22 Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar ska finansieras från anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:22 Främjande av rennäringen m.m.
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Miljö- och energidepartementet, NM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket