Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2017-12-18
U2014/07521/BS
(delvis)
U2016/03821/BS m.fl.
Se bilaga 1
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Uppsala universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utbyggnad av speciallärarutbildningen

Med anledning av de ökade resurser som tillförs Uppsala universitet ska antalet programnybörjare på speciallärarutbildningen öka med 15 programnybörjare. Utbyggnaden får genomföras under 2017 och 2018 och ska redovisas i årsredovisningen.

Utbyggnad samhällsbyggnad

Av årsredovisningen ska framgå hur arbetet med att inrätta ett nytt Lantmätarprogram med juridisk/ekonomisk inriktning fortskrider.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en vetenskaplig miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Universitetet ska redovisa verksamheten på Gotland i årsredovisningen.

3

Uppdrag

1. Uppsala universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, seismologi, serbiska och turkiska. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Uppsala universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Uppsala universitet ersätts för högst 1 051 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering
Uppsala universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

4. Uppsala universitet (SWEDESD) ska samordna arbetet med FN:s  globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk i genomförandet av uppdraget.

5. Uppsala universitet (NCK) ska ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer. Fokus i underlaget ska ligga på unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld och unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

6. Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. Regeringen definierade i sin strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) vad som anses omfattas i begreppet våld mot kvinnor. Behovet av ny forskning ska kontinuerligt analyseras. Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon. Universitetet ska redovisa verksamheten särskilt i sin årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 756 305
ap.1Takbelopp (ram)1 756 305

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 131 629
ap.6Basresurs (ram)2 114 480
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)17 149

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) att besluta om medlemsavgift på högst 350 000 kronor per år under 2016–2018 (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2016).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i The Guild of European Research-Intensive Universities att besluta om medlemsavgift på högst 450 000 kronor per år under 2016–2018 (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2016).  

Uppsala universitet bemyndigas att under 2017–2022 besluta om medlemsavgift på högst 500 000 kronor per år till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2017).

I anslaget ingår medel för ett nätverk i Europaforskning i statsvetenskap och för en årsbok om Europaforskning.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer21 196
Energi56 235
E-vetenskap28 118
Molekylär biovetenskap47 043
Politiskt viktiga regioner8 651
Säkerhet och krisberedskap12 329
Vårdforskning10 815


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

I anslaget ingår en förstärkning av Campus Gotland på 8 000 000 kronor.

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera universitetets uppdrag som anges under punkten 6.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet31 429
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)31 429

Villkor för anslag 2:64

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander efter särskilt beslut av regeringen. Anslaget ska finansiera samtliga avgifter som uppstår för utbildningsbidrag för alla doktorander med utbildningsbidrag vid universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.

Regeringen återkommer med beslut om användning av medlen.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet13 514
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 944
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)9 083
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 487

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2018. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet293 508
ap.1Uppsala universitet (ram)293 508

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.70Allt0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.99423 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)830 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25349 580
2018-02-25349 580
2018-03-25349 580
2018-04-25349 580
2018-05-25349 580
2018-06-25349 580
2018-07-25349 580
2018-08-25349 580
2018-09-25349 580
2018-10-25349 580
2018-11-25349 580
2018-12-25349 576
Summa4 194 956
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:66 ap.1Uppsala universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Universitets- och högskolerådet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:4, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2014/07521/BS
(delvis)
U2016/03821/BS
(delvis)
U2017/04197/UH
U2017/04680/BS
(delvis)
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05053/UH