Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2017-12-18
S2017/02807/SF
S2017/07219/RS
S2017/07220/RS
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/2018:111, prop. 2017/18:1 utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer, såväl kvinnor som män, ska få en samlad bild av hela sin pension.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:

 • en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna,
 • en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till.

Mål om jämställda inkomstgrundade pensioner

Pensionsmyndigheten ska verka för att kunskapen om livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ökar för kvinnor och män.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till.

Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter

Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till.

Pensionsmyndigheten ska redovisa resultatet av myndighetens samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning i återkravs- och bostadstilläggsärenden samt minska felaktiga utbetalningar i bostadstilläggsärenden, för kvinnor och män.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen samt genomförda insatser för att nå målet inklusive hanteringen av tillsvidarebeslut.

Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska verka för att kvinnor och män som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men inte har kunskap om förmånerna får ökad kunskap om dem.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa utvecklingen av mörkertalet och hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard samt redovisa genomförda insatser för att nå målet.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statens budget. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas:

 • 17 januari
 • 16 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 8 november

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2017 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 17 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 17 januari),
 • prognoser för 2018 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2019–2021, 
 • prognoser för balanstalet för 2019–2021,
 • prognoser för inkomstindex för 2019–2021,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).

Pensionsmodellen

Pensionsmyndigheten ska underhålla den modell som används för att beräkna de framtida pensionsutbetalningarnas storlek, samt därtill tillhörande databaser och dokumentation. Utveckling och uppdateringar av modellen med ny data ska ske löpande så att modellen har högsta möjliga aktualitet. Pensionsmyndigheten ska på lämpligt vis meddela de myndigheter som använder modellen när uppdateringar görs samt redovisa vilka förändringar som skett. Därutöver ska myndigheten samråda med de myndigheter som använder modellen innan beslut fattas om principiell eller mer omfattande utveckling eller förändring av modellen.

Övrig redovisning

 • Genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 2 maj).
 • Genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 2 maj).
 • Uppgifter om typfallsmått i enlighet med tidigare redovisning med tillägg för uppgifter om samma typfall, men med enbart allmän pension. Redovisningen ska göras i löpande priser samt i 2017 års priser (redovisas endast den 2 maj).
 • Leverans av livsinkomstprofiler för senast tillgängliga år i enlighet med det som Pensionsmyndigheten utvecklat i 2016 års regeringsuppdrag  ”Utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper” (redovisas endast den 2 maj). Innehållet i leverensen ska stämmas av med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Kvalitet i handläggningen

Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen av ärenden för kvinnor och män samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten. I redovisningen ska även ingå hur myndigheten arbetar för att minska de oavsiktliga felen.

Min Pension och Fullmaktskollen

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka insatser som genomförts samt vilka resultat som uppnåtts i samarbetet med Min Pension och Fullmaktskollen i syfte att ge möjlighet till god pensionsinformation. Myndigheten ska redovisa effekter samt anslutnings- och täckningsgrad avseende projektet Uttagsplan.

Upphandlingar

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Min Pension och Fullmaktskollen

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till de finansiella förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB samt Fullmaktskollen i Sverige AB.

Sjukfrånvaron vid myndigheten

Arbetsmiljön i staten ska vara god. Myndighetens ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron i myndigheten för kvinnor och män. Av rapporteringen ska framgå hur myndigheten arbetar med att upptäcka ohälsa hos kvinnor och män. Återrapportering ska ske i anslutning till årsredovisningen för 2018.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Informationsinsatsernas effekter på kunskap och beteenden

Pensionsmyndigheten får i uppdrag att rapportera vilka effekter de särskilda medel för information som tillförts Pensionsmyndighetens anslag har för sparares kunskap och beteenden. Det är av särskild betydelse att metoder och indikatorer utvecklas som stödjer bedömningarna och som kan användas på likvärdigt sätt under flera år. Redovisningen av uppdraget ska även inbegripa vilka insatser som gjorts och planeras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2018.

Pensionernas tillräcklighet

Pensionsmyndigheten får i uppdrag att utvärdera olika mått och definitioner av pensionernas tillräcklighet. Utvärderingen ska särskilt analysera hur väl de olika måtten beaktar olika livsval. Uppdraget ska utöver utvärderingen även innehålla beräkningar av de olika måtten. Analysen ska ta sin utgångspunkt i Riksrevisionens rapport Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig och transparent? (RiR 2017:7). Innehåll och redovisningsform bestäms i överenskommelse med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 7 maj 2018.

Pensionsgapets komponenter

Pensionsmyndigheten ska redovisa och kvantifiera hur olika intjänandehistorik bidrar till gapet mellan kvinnors och mäns inkomstgrundade pensioner. Gapet ska mätas som den procentuella skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga pensioner. Analysen ska göras utifrån empiriska uppgifter och faktorer som finns i Pensionsmyndighetens register. Resultatet ska visa hur de olika faktorerna bidrar till gapet i inkomstgrundad egen pension. Delkomponenter som skulle kunna analyseras är exempelvis inträdesålder, utträdesålder, mellanliggande perioder utan pensionsgrundande inkomst, perioder med ersättning för arbetslöshet, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning och pensionsgrundande belopp för barnår. Uppskattning av effekten av deltidsarbete bör också redovisas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 7 maj 2018.

Analys av efterlevandeskyddet

Mot bakgrund av de förändringar som skett i frågan om medellivslängd och utträde från arbetslivet och mot bakgrund av ojämställdheten på arbetsmarknaden och dess effekter på pensionerna ska Pensionsmyndigheten göra en jämförande analys av efterlevandeskyddet före och efter 65 års ålder och utreda om avvägningen av de skilda förutsättningar som gäller alltjämt är rimlig. I analysen ska också de ursprungliga skälen till denna gränsdragning kartläggas (i syfte att bedöma deras nuvarande relevans).  Analysen ska omfatta det samlade efterlevandeskyddet, men med särskilt fokus på den allmänna efterlevandepensionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2018.

Åtgärder kopplade till premiepensionens fondtorg

Pensionsmyndigheten ska mot bakgrund av de s.k. särskilda händelserna på premiepensionens fondtorg, senast den 31 december 2018

 1. övergripande redovisa vidtagna åtgärder samt resultat och erfarenheter från arbetet med att återvinna de medel som täcker förluster till följd av bedömda oegentligheter på premiepensionens fondtorg. Detta gäller även för Pensionsmyndighetens arbete med skadeståndsprocesser.
 2. redovisa de process- och organisatoriska förändringar som myndigheten genomfört samt beskriva hur dessa förändringar påverkat myndighetens förmåga att granska och kontrollera att fondbolag och fonder uppfyller kraven i samarbetsavtalet samt hur konsumentskyddet stärkts. Pensionsmyndigheten ska vidta åtgärder i syfte att fortsätta att utveckla verksamheten för att säkerställa ett tryggt och mer hållbart fondtorg.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Pensionsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Planering av det civila försvaret

Pensionsmyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
 • Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Krigsplacering av personal

Pensionsmyndigheten ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdragets namn

Diarienummer

Redovisningsdatum

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

S2017/03978/SF

31 oktober 2018

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2015

Årligen i ÅR och 22 februari 2018

Mina Meddelanden

Regleringsbrev för 2017

28 februari 2018

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Regleringsbrev för 2017

22 februari 2018

Uppdrag om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service

A2017/01961/I

31 mars 2018

Uppdrag att analysera konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU i vad de berör Pensionsmyndighetens verksamhet

S2017/05336/SF

31 januari 2018, 29 mars 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

Fi2016/00386/ESA

1 april 2018, 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.

A2016/00216/A

1 april 2018, 15 januari 2019

Förlängning av uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

A2017/01413/I28 februari 2018, 28 februari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

Fi2017/02589/DF30 juni och 31 december varje år tom 30 juni 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att inrätta fler lokala servicekontor

Fi2017/03431/SFÖTillsvidare

Uppdrag till statliga myndigheter att stödja utredningen om en organisation för lokal statlig service

Fi2017/03430/SFÖ

Tillsvidare

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten13 080 300
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)13 080 300

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten10 869 800
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)10 869 800

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten9 026 600
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)9 026 600

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 103 200
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)1 103 200

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten555 769
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)555 769

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av anslagsposten får 3,2 miljoner kronor användas först efter beslut av regeringen.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten977 800
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)977 800

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 366 900
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)7 366 900

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2018 om 7 386 105 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2015 om -19 205 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2654 015Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2543 490Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2451 330Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.255 160Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.116 6733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.158 668Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)570 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav SPECIAL8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap. 4 § budgetlagen avser 316 514 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemen.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2546 314
2018-02-2546 314
2018-03-2546 314
2018-04-2546 314
2018-05-2546 314
2018-06-2546 314
2018-07-2546 314
2018-08-2546 314
2018-09-2546 314
2018-10-2546 314
2018-11-2546 314
2018-12-2546 315
Summa555 769
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna82 55117 333444 407463 000-18 59381 291
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-491 514175 000736 942418 000318 9422 428
Administration för fondinformation/fondförvaltare001 5001 50000
Administrativ service001 0001 00000
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension002 0002 00000
Administration av statlig fordran0020020000
Summa-408 963192 3331 186 049885 700300 34983 719
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Premiepensionsverksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska enligt 64 kap. 37 § socialförsäkringsbalken täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pensionsmyndigheten ska redovisa 166 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

För anslagen 1:1 Garantipension till Ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer och 1:4 Äldreförsörjningsstöd inom utgiftsområde 11 samt anslaget 1:5 Barnpension och efterlevandestöd inom utgiftsområde 12 gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Elin Berglöf
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/Disk
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Konsumentverket
Finansinspektionen
Sametinget
Länsstyrelsen i Stockholm
Sjunde AP-fonden
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv