Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2017-12-18
UD2017/06374/HI
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20455/FH (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kommerskollegium
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95, prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Den feministiska utrikespolitiken

Kommerskollegium ska i årsredovisingen för 2018 redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska utrikespolitik.

1.2 Åtgärder mot sjukfrånvaro

Kommerskollegium ska i årsredovisningen för 2018 redovisa vilka åtgärder som kollegiet har vidtagit under året för att förebygga sjukfrånvaro hos myndighetens anställda.

1.3 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

1.4 Informationssäkerhet

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

1.5 Upphandlingar

Kommerskollegium ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

3

Uppdrag

3.1 Kopplingen mellan handel och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet med analysstöd för kopplingen mellan handel och ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive jämställdhet. Kollegiet ska fortsätta arbetet med integration av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i handelspolitiken och ha beredskap att, inom ramen för sitt verksamhetsområde, bistå med underlag inför internationella forum och möten som t.ex. Financing for Development Forum i april 2018 och toppmötet om finansiering av de globala målen i september 2018.

Den rapport som avses i 17 § förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium om hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling ska 2018 ersättas med en rapport om hur myndigheten under 2017 har bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

3.2 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kommerskollegium ska löpande och genom basutredningar arbeta med bilaterala och regionala handels- och investeringsavtal.

Kommerskollegium ska, som en del av sitt informationsuppdrag, under året särskilt informera svenska företag om frihandelsavtalens innebörd och möjligheter, exempelvis men inte begränsat till avtalet med Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement — CETA).

3.3 Handelns och frihandelsavtalens koppling till svensk ekonomi och sysselsättning

Kommerskollegium ska under året analysera hur handeln (import och export) är kopplad till den svenska sysselsättningen, såväl totalt som fördelat efter relevanta sektorer och geografiska regioner. Analysen ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 mars 2018.

Kollegiet ska även analysera möjliga effekter av merchanting på svensk ekonomi. Analysen ska redovisas i särskild ordning efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kommerskollegium ska dessutom analysera nyligen slutförhandlade frihandelsavtals möjliga effekter på svensk ekonomi, exempelvis förändringar i sysselsättning och företagande. Analysen ska redovisas i särskild ordning efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

3.4 Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Kommerskollegium ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, löpande lämna analysstöd och även i övrigt bistå regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som äger rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen.

3.5 Prioriterade förhandlingsfrågor

Kommerskollegium ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i förberedelser inför och under förhandlingar om de olika lagstiftningsförslag och andra åtgärder som Europeiska kommissionen har aviserat i Inremarknadsstrategin för varor och tjänster och Strategin för en digital inre marknad.

Inom den yttre handelspolitiken ska Kommerskollegium bistå Regeringskansliet med analysstöd inom områdena elektronisk handel och dataflöden. Kommerskollegium ska även ge löpande analysstöd i förhandlingarna om ändringar av EU:s antidumpningsförordning.

3.6 Uppföljning av ministermötet i Buenos Aires

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet i uppföljningen av beslut från Världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Buenos Aires i december 2017 (MC11), samt bistå i förberedelserna inför kommande ministerkonferens (MC12).

3.7 Regeringens exportstrategi

Kommerskollegium ska, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi.

3.8 Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. 

Kommerskollegium ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten har bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

3.9 Från bistånd till bredare ekonomiskt samarbete

Kommerskollegium ska redovisa vilka erfarenheter som har gjorts inom ramen för projektet om en övergång från långsiktigt utvecklingssamarbete till bredare relationer, som genomförs i pilotländerna Bangladesh, Kenya, Tanzania, Zambia och Bolivia, samt ge förslag på hur dessa erfarenheter kan tas tillvara. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2018.

3.10 Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2018

Kommerskollegium har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget. Kollegiet ska i sina årsredovisningar för 2017–2019 redovisa hur planen genomförs.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (A2016/00216/A och Fi2016/00386/ESA) att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning och nyanlända arbetssökande för praktik. Kollegiet ska senast den 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har nåtts.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (S2017/01706/FS) att, inom ramen för myndighetens verksamhetsområde och i den utsträckning det är motiverat, bidra till en samverkansfunktion och en handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens samt verka för planens genomförande. Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (A2017/01962/ARM) att medverka till att information om olika regelverk och annan relevant information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2018 föreslå upplägg för fortsatt myndighetssamverkan och en första version av portalsidan ska vara publicerad senast den 1 augusti 2018.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (UD2017/17138/HI) att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om Sveriges intressen avseende varu- och tjänstehandeln i förhållande till Storbritannien efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (Brexit). Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium87 474
ap.1Kommerskollegium (ram)87 474

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 550 000 kronor, varav 4 300 000 kronor avser Tillväxtverket och 250 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 550 000 kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium18 500
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)18 500

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden samt för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium. Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Medlen ska användas i enlighet med handelsrelaterade delar av gällande strategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, eller motsvarande tematisk strategi. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 6243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 597
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-258 832
2018-02-258 832
2018-03-258 832
2018-04-258 832
2018-05-258 832
2018-06-258 832
2018-07-258 832
2018-08-258 832
2018-09-258 832
2018-10-258 832
2018-11-258 832
2018-12-258 822
Summa105 974
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ann Linde
Mathias Hultgren
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, PLAN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen näringsutskottet, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Statskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:7, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

UD2017/06374/HI
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20455/FH (delvis)
UD2017/20832/HI