Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2017-12-18
M2017/03180/S (delvis)
M2017/03156/Kl
M2017/03098/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

SMHI:s varningsverksamhet ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Utfall inklusive träffsäkerhet ska redovisas. Utvärdering av varningsverksamheten samt genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet och genomfördra förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I redovisningen ska särskilt ingå

 • vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning,
 • en redovisning av SMHI:s arbete med stigande havsnivåer, klimateffekters påverkan på havsmiljön, vattenuttag samt åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter, och
 • en redovisning av utbetalade stöd samt hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

2. SMHI ska redovisa hur förstärkningen av myndighetens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2018 har använts för uppgradering av myndighetens infrastruktur och informationssäkerhet.

3. SMHI ska redovisa hur myndigheten har arbetat efter FN:s havskonferens i juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (SDG 14) och särskilt i genomförandet av regeringens frivilliga åtaganden vid konferensen.

4. SMHI ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

5. SMHI ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018.

3

Uppdrag

Arktiska rådet

1. SMHI ska aktivt medverka i genomförandet av det finska ordförandeskapets prioritering kring meteorologiskt samarbete inom Arktiska rådet.

Anpassning av verksamheten till ett förändrat klimat

2. SMHI ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag förbereda verksamheten för de effekter som kommer av ändrade klimatförhållanden samt initiera, stödja och utvärdera arbetet med anpassning till ett förändrat klimat inom sitt verksamhetsområde.

I detta arbete ska myndigheten

 • analysera klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet i en klimat- och sårbarhetsanalys,
 • ta fram mål för verksamhetens anpassning till ett förändrat klimat, samt
 • ta fram en handlingsplan för arbetet med att nå målen där resurser, tillvägagångssätt, ansvarsfördelning, samverkansbehov med andra aktörer och de tidsramar som gäller för arbetet framgår. 

Myndigheten ska redovisa sin handlingsplan för klimatanpassning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019. 

Moderna beredskapsjobb

3. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

SMHI ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2018

4. Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. SMHI ska senast den 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr A2016/00216/A).

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2018

5. Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. SMHI ska senast den 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr Fi2016/00386/ESA).

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

6. Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. Myndigheten ska årligen senast den 31 januari 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut245 724
ap.1SMHI (ram)245 724

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.3Klimatanpassning - del till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Statens geotekniska institut85 500
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)23 500
ap.8Klimatanpassning - Göta älv- del till SGI (ram)62 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut73 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)73 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län30 000
ap.7Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)30 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde såsom karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende översvämningar, värmeböljor, skogsbrand samt ras och skred.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda karteringar, för arbete enligt handlingsplanen för hållbart markbyggande samt för framtagande av handledning om naturanpassade erosionsskydd. 

ap.3 Klimatanpassning - del till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för att ta fram en rikstäckande markmodell med täta och noggranna höjddata, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för klimatanpassningsändamål. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet. Anslaget får även användas för utgifter för investering i en ny teknisk lösning för lagring och tillhandahållande av höjddata.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I detta ingår att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och genomföra omvärldsbevakning.

SMHI får betala ut högst 18 000 000 kronor till myndigheter för att inom sina respektive ansvarsområden utveckla handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat inklusive till de myndigheter som i 2018 års regleringsbrev har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för anpassning av verksamheten till ett förändrat klimat. SMHI får även betala ut medel för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning samt till kommuner för deras deltagande i att utveckla handlingsplaner och verktyg. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Därutöver får högst 6 000 000 kronor användas för finansiering av SMHI:s arbete med

 • uppbyggande av en expertfunktion om stigande havsnivåer i Sverige,
 • uppdaterade klimatscenarier och underlag om klimateffekters påverkan på havsmiljön,
 • framtagande av handlingsplan för anpassning av den egna verksamheten till ett förändrat klimat,
 • kunskapsuppbyggnad och sammanställning av vattenuttag på avrinningsområdesnivå som underlag för regionala och lokala vattenförsörjningsplaner i samarbete med relevanta myndigheter och sektorer, samt
 • studie av åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter.

Underlagen ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och landsting med anpassning till ett förändrat klimat.

Av de tilldelade medlen får 31 000 000 kronor användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

ap.8 Klimatanpassning - Göta älv- del till SGI

Anslagsposten får användas dels för verksamheten vid delegationen för Göta älv som ska upprättas vid Statens geotekniska institut, dels för utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred.

 • Verksamheten vid delegationen för Göta älv får uppgå till högst 20 000 000 kronor. Delegationens arbete omfattar att samordna, prioritera och stödja insatser som minskar ras- och skredrisker längs Göta älv. I arbetet ingår också besiktning och kontroll av Göta älv och geotekniska utredningar.
 • Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter i samband med administration av bidraget för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för skred samt för uppföljning och utvärdering.
 • Resterande medel får fördelas som bidrag först efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.17 3713 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.1465Inget0
ap.2705Inget0
ap.3300Inget0
ap.52 190Inget0
ap.7900Inget0
ap.81 860Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.880 00020 00020 00040 0002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2520 477
2018-02-2520 477
2018-03-2520 477
2018-04-2520 477
2018-05-2520 477
2018-06-2520 477
2018-07-2520 477
2018-08-2520 477
2018-09-2520 477
2018-10-2520 477
2018-11-2520 477
2018-12-2520 477
Summa245 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 958
2018-02-251 958
2018-03-251 958
2018-04-251 958
2018-05-251 958
2018-06-251 958
2018-07-251 958
2018-08-251 958
2018-09-251 958
2018-10-251 958
2018-11-251 958
2018-12-251 962
Summa23 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet2 9692 23179 00079 00005 200
Affärsverksamhet2 578-4 17879 50080 600-1 100-2 700
Tjänsteexport4 7021 298110 200109 1001 1007 100
Summa10 249-649268 700268 70009 600
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Petter Hojem
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA, OFA SFÖ
Näringsdepartementet
Utrikesdepartementet, G EC 1, GA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Lantmäteriet
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens geotekniska institut
Statskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

M2017/03180/S (delvis)
M2017/03156/Kl
M2017/03098/Kl
M2017/02609/Kl
M2017/01974/Kl