Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2017-12-13
M2017/03110/S (delvis)
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 21, bet. 2017/18:NU3, rskr. 2017/18:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Affärsverket svenska kraftnät.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktionen.

1.1 El

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att relevanta samhällsekonomiskt motiverade åtgärder vidtas för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten El redovisa uppnådda resultat uppdelat på Stamnätsverksamhet respektive Systemansvar för el. För dessa ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, prissättningsprinciper, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Det ska framgå av årsredovisningen hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Inkomster från kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt, liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Affärsverket svenska kraftnät ska i rapporteringen enligt sin instruktion angående kraftbalansen även inkludera en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla denna i enlighet med regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om förutsättningar
för en säker kraftöverföring (2016/17:148).

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för sitt arbete med nätförstärkningslån och hur lånen har bidragit till att uppnå syftet enligt förordning 2015:213.

Affärsverket svenska kraftnät ska särskilt redogöra för sitt arbete med uppgiften att inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas enligt sin instruktion. I redovisningen ska behovet av ökad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige beskrivas inklusive en tidplan för det fortsatta arbetet.

Affärsverket svenska kraftnät ska särskilt redogöra för processen kring nätanslutning av anläggningar.

1.2 Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna intäkter och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

1.3 Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2022, i tillämpliga delar i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska omfatta samtliga anslag/anslagsposter, inklusive äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- den 17 januari 2018,

- den 16 februari 2018,

- den 2 maj 2018,

- den 29 juli 2018, och

- den 8 november 2018.

1.4 Jämställdhet

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur affärsverket arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom affärsverket och i energisektorn.

1.5 Exportfrämjande

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur verket arbetar med exportfrämjande inom ramen för sitt uppdrag.

1.6 Elberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera hur anslaget avseende föregående års elberedskapskapsverksamhet använts beträffande civilt försvar respektive krisberedskap.

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift) av föregående års elberedskapsverksamhet till Elsäkerhetsverket och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 1 februari 2018. Svenska kraftnät ska vara delaktiga i samrådet som Elsäkerhetsverket gör med Ekonomistyrningsverket om avgiften enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Offentlig upphandling

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 16 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2018 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2019 och 2020–2021.

I redovisningen ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Affärsverket svenska kraftnät ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

3

Uppdrag

El

1. Affärsverket svenska kraftnät ska gemensamt med övriga nordiska systemansvariga stamnätsföretag redovisa nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta. I nätutvecklingsplanen ska specificeras de samhällsekonomiskt lönsamma nätinvesteringar som härrör från anslutning av ny förnybar elproduktion. Nätutvecklingsplanerna ska inkludera den samhällsekonomiska nyttan fördelad per land. Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om en fortsatt utveckling mot en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 25 oktober 2010. Den fjärde tvååriga planen ska rapporteras till det nordiska ministermötet 2019. En lägesredovisning om framtagandet av den nordiska nätutvecklingsplanen ska rapporteras till den nordiska elmarknadsgruppen och Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 augusti 2018.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska inom ramen för den kommande kontrollstationen 2018 om dammsäkerhet analysera om tillsynen och tillsynsvägledningen skärpts i den omfattning som krävs sedan införandet av den nya dammsäkerhetsregleringen 2014. I arbetet ingår att analysera hur tillsynsarbetet bedrivits och hur väl avgifterna motsvarar motprestationen samt nivån på schablonavgifterna. Affärsverket svenska kraftnät ska även redovisa hur många dammar som utgör skyddsobjekt enligt skyddslagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 augusti 2018.

Krisberedskap och civilt försvar

1. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
  • Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 28 februari 2019.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Svenska kraftnät ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Klimatanpassning

Affärsverket svenska kraftnät ska, i samband med risk- och sårbarhetsanalysen som redovisas enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap även redovisa en analys av klimatförändringarnas påverkan på energisystemet (en klimat- och sårbarhetsanalys) med utgångspunkt i rapporten Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet (ER 2009:33) som togs fram tillsammans med Statens energimyndighet. Myndigheten ska även identifiera åtgärder samt roller och ansvar för att åtgärder för att minska sådana sårbarheter kan komma till stånd.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät255 000
ap.1Elberedskap (ram)255 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Anslagsposten får användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan utnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen. Anslagsposten får även användas för dammsäkerhet inklusive åtgärder som tillkommer med anledning av propositionen Dammsäkerhet (prop. 2013/14:38). Anslagsposten får vidare användas för länsstyrelsernas arbete med klassificering av dammar utifrån de konsekvenser som ett dammhaveri kan fåHögst 35 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 3 719 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 21, bet. 2017/18:NU3, rskr. 2017/18:97).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Elberedskap
ap.17 650Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Elberedskap
ap.1250 000100 000100 00050 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 1:8 Elberedskap, besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kronor 2019–2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)7 670 000
- varav INVESTERING7 670 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 7 670 000 000 kronor.

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent under en konjunkturcykel, exklusive realiserade resultat från avyttringar i intressebolag. Kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) som erhålls då prisskillnader uppstår mellan elområden ska hanteras i enlighet med den ordning som följer av förordning (EG) nr 714/2009[2] medförande en avsättning för ej utnyttjade kapacitetsavgifter. 

- Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[3] på högst 105 procent.

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos för Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2018–2020 redovisas i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1).

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2018–2020

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Den investeringsplan som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2018 som en del av verksamhetsplanen ska inryma alla projekt. 

Förslaget till verksamhetsplan ska även innehålla beräknat resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2018, beräknade avgiftsintäkter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

Affärsverket svenska kraftnät får under 2018 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt och som framgår i nedanstående tabell.

miljoner kronorBudget 2018Beräknat 2019Beräknat 2020Total kostnad
2018–2020
Anskaffning och utveckling av nya investeringarAnslutning av ny elproduktion och nät5806506931 923
Flaskhalsar och marknadsintegration489136331956
Systemförstärkningar5851 3061 9563 847
Optofiberutbyggnad0459
Övriga investeringar102191240533
Summa utgifter för anskaffning och utveckling1 7562 2873 226 7 269
Varav investeringar i anläggningstillgångarFastigheter och markanläggningar84209298591
Maskiner, inventarier och installationer1 6451 9632 6886 296
Övriga investeringar27116240383
FinansieringÖvrig kreditram7587711 0822 611
Egna medel0000
Bidrag/medfinansiering3792726841 335
Övrig finansiering6191 2441 4603 323
Summa finansiering av anskaffning och utveckling1 7562 2873 226 7 269
Vidmakthållande av befintliga investeringarLedningar6974435311 671
Stationer7007867422 228
Gasturbiner AB15511348316
Övrigt2220042
Summa utgifter för vidmakthållande1 5741 3621 321 4 257
Varav investeringar i anläggningstillgångarMaskiner och inventarier1523129912604 082
Fastigheter och markanläggningar506361174
FinansieringÖvrig kreditram472118258848
Egna medel1 1021 2441 0633 409
Övrig finansiering0000
Summa finansiering av vidmakthållande1 5741 3621 321 4 257
Summa utgifter för investeringar3 3303 6504 547 11 527
Summa finansiering3 3303 6504 547 11 527

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till staten. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N1998/00850/E). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat till staten. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 22 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2018. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- avkastning på sysselsatt kapital,

- soliditet,

- nettoskuld,

- kapitalomsättningshastighet,

- rörelsemarginal,

- räntetäckningsgrad,

- självfinansieringsgrad,

- internt tillförda medel (FFO), och

- investeringar (CAPEX) [4].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 78 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Artikel 16 punkt 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.

[3] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[4] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rörande prognos för helåret över resultaträkningens poster.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2018 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2018 lämna delägarlån intill ett belopp om 500 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2018 får dessa uppgå till ett belopp om högst 500 000 000 kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Lån för underlätta anslutning av produktion av förnybar el

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att bevilja lån till företag som bedriver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) som uppgår till högst 700 000 000 kronor.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Fredrik Norlund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet
Riksgäldskontoret