Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2017-12-18
Fi2017/04757/RS
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statistiska centralbyrån.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska material och den statistiska kompetens som finns inom myndigheten.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen för och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. 

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för allmänheten, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

  1. vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till och användbarheten av statistiken samt åtgärder för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband, 
  2. vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten av statistiskt material för forskningsändamål, 
  3. företags och andra uppgiftspliktiga organisationers kostnader för uppgiftslämnandet, 
  4. produktivitetsutvecklingen,    
  5. allmänhetens förtroende för myndigheten,   
  6. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten och    
  7. bidrag från EU.

Vid myndighetens återrapportering av resultat och resultatindikatorer i årsredovisningen ska, i den utsträckning som det är möjligt, upp till tioåriga tidsserier eftersträvas. 

Samordning av statistik

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka systemet för den officiella statistiken och därmed bidra till god kvalitet i och ökad användbarhet av den officiella statistiken. Samordningen av utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska genomföras så att den bidrar till att upprätthålla förtroendet för statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslaget med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Upphandling

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya krav på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2018 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2018. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m.

2. Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken. Uppföljningen av könsuppdelning av statistiken ska ha två syften; dels att förmedla resultaten av uppföljningen, dels att inhämta information om bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga myndigheterna beslutas av myndigheten och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda
uppföljningar av könsuppdelning av statistiken.

Statistik om det civila samhället

3. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället. Grunduppdraget är att ta fram och redovisa statistik utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser bör i den utsträckning som det är lämpligt ske i syfte att förbättra underlaget för statistiken. Utöver satelliträkenskaper ska myndigheten redovisa statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället. Myndigheten ska under 2018 publicera den senaste statistiken om det civila samhället. Redovisningen av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2018.

Moderna beredskapsjobb

4. Statistiska centralbyrån ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statistiska centralbyrån ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Redovisa data för att möjliggöra uppföljning av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning

5. Myndigheten ska med utgångspunkt i det nationella målet för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188), samt målen för Agenda 2030, redovisa data för att möjliggöra uppföljning av levnadsvillkoren för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Myndigheten ska, i den utsträckning som det är möjligt, redovisa uppgifter i befintlig statistik om personer med funktionsnedsättning utifrån bl.a. kön, ålder och utländsk bakgrund, samt enligt överenskommen tidpunkt och form, överlämna färdigställd statistik till Myndigheten för delaktighet för att möjliggöra uppföljning av funktionshinderspolitiken och genomförandet av Agenda 2030.  Redovisningen av uppdraget ska föregås av en dialog om innehållet med Myndigheten för delaktighet. Denna dialog kan även resultera i förslag till hur befintliga data i större utsträckning kan användas för att följa upp funktionshinderspolitiken och kostnader för detta. Vidare ska myndigheten efter dialog med Myndigheten för delaktighet redovisa utvecklingsmöjligheter samt kostnader framöver gällande statistik om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2018 och publiceras på myndighetens hemsida.

Statistiska centralbyrån får använda 300 000 kronor för uppdragets genomförande under 2018. Kostnaderna ska belasta anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslagspost 6. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev.

Uppdrag att ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter

6. Myndigheten ska ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter för 2018.

Uppdraget har sitt ursprung i det förslag till nytt riktat statsbidrag, baserat på socioekonomiskt betingade förutsättningar som presenterats i Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). Indexet ska utgöra vägledning för huvudmännens fördelning av medel till skolenheterna.

Indexet för 2018 ska levereras till skolverket senast den 30 april 2018. Kostnaderna ska belasta anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, anslagspost 1 Statistiska centralbyrån.

Pågående uppdrag

Mikromaterial

1. Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Arbetskostnadsindex (RAM)

2. Myndigheten ska redovisa arbetskostnadsindex (RAM) till regeringen (Finansdepartementet) den 1 februari 2018.

Handlingsplan för genomförande av jämställdhetsintegrering

3. Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering 2017 och 2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Statistik över cirkulär migration till och från Sverige

4. Myndigheten ska ta fram och sammanställa statistik över cirkulär migration till och från Sverige. Uppdraget har sitt ursprung i de förslag som presenterades i Kommittén för cirkulär migration och utvecklings betänkande Förslag och framåtblick (SOU 2011:28). En förstudie har genomförts inom ramen för den kartläggande studien Migrationsstatistik i Sverige: nuläge, behov och förslag till förbättringar, som myndigheten genomförde på uppdrag av regeringen 2014. Syftet med uppdraget är främst att förbättra statistiken över migrationsmönster till och från Sverige och att förbättra möjligheterna till kohortstatistik inom området. Vid uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

5. Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för dataleveranserna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån557 223
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)557 223

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att finansiera Statistiska centralbyråns förvaltningsutgifter.

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

Av medlen får 1 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 7163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2546 435
2018-02-2546 435
2018-03-2546 435
2018-04-2546 435
2018-05-2546 435
2018-06-2546 435
2018-07-2546 435
2018-08-2546 435
2018-09-2546 435
2018-10-2546 435
2018-11-2546 435
2018-12-2546 438
Summa557 223
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-48 400-2 000139 000136 0003 000-47 400
Övriga uppdrag81 800-16 500306 000311 000-5 00060 300
Tjänsteexport3 000-1 20061 00061 200-2001 600
Summa36 400-19 700506 000508 200-2 20014 500
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Agne Pettersson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och EA
Samtliga övriga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret