Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 10

2017-12-18
Fi2017/04757/RS (delvis)
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Arbetsgivarverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa medlemmarnas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning, vid sidan av årsredovisningen, redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge nödvändigt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa en specificerad sammanställning av nedlagd arbetstid, direkta kostnader och intäkter för de stabsuppgifter som verket utför.

3

Uppdrag

Jämförelse av förhandlingsresultat

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra statliga centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Rapportering av avtal

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera vilka avtal som verket ingår. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal skickas till regeringen (Finansdepartementet) snarast efter justering. Vid behov ska avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund och kostnader samt med en konsekvensbeskrivning.

Åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro samt för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2018 rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2018 redovisa utvecklingen av antalet kvinnor och män i respektive grupperingsnivå i BESTA-klassificeringen för staten totalt och per Cofoggrupp.

Utveckling av anmälda arbetsskador

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2018 redovisa utvecklingen av anmälda arbetsskador enligt det statliga personskadeavtalet 
(PSA). Utvecklingen ska redovisas för staten totalt, men också visa var merparten av arbetsskadorna uppstått. Utvecklingen ska om möjligt redovisas uppdelad på kvinnor och män och enligt de åldersintervaller som gäller för kompetensförsörjningsstatistiken. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Arbetsgivarverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 043
ap.2Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet) (ram)2 043
Disponeras av Kammarkollegiet400
ap.4Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK (ram)400

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet)

Anslagsposten får användas för utgifter för statliga arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverket utfört åt regeringen eller Regeringskansliet och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom

– medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,

– medlemsavgiften för Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

– uppdrag åt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

– utgivning av Arbetsgivarverkets författningssamling,

– utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst,

– beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar (beslut 1999-12-09, Fi1999/04702/BA/BUS),

– statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik (förordning beslutad 2003-12-11, AgVFS 2003:7 A 2),

– statistikuppgifter enligt särskilda beställningar, och

– övriga uppdrag från regeringen (Beslut 2006-12-21, Fi2006/07368/OFA/ESA).

ap.4 Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter avseende  Skiljenämnden för grupplivfrågor, Statens ansvarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd samt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Kammarkollegiet ska varje kvartal redovisa belastningen på anslagsposten 4 per nämnd och sammanlagt till regeringen (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.211Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från bestämmelserna om resultatredovisning och om fördelning av verksamhetens totala intäkter och kostnader i     3 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arbetsgivarverket ska redovisa 17 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verskamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Riksgäldskontoret
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P och O)
Seko, Service och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)