Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:46

2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05096/F
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Återrapportering avseende inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Verksamhet i expertgruppen för oredlighet i forskning

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa en sammanfattning av gjorda iakttagelser.

Verksamhet avseende tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa en sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.

Prognoser

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden7 342
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 187
ap.2Oredlighet i forskning (ram)3 155

Villkor för anslag 3:10

ap.2 Oredlighet i forskning

Medlen under anslagsposten ska finansiera den verksamhet som expertgruppen för oredlighet i forskning ansvarar för.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:10 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11253 %0
ap.2953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)722
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25612
2018-02-25612
2018-03-25612
2018-04-25612
2018-05-25612
2018-06-25612
2018-07-25612
2018-08-25612
2018-09-25612
2018-10-25612
2018-11-25612
2018-12-25610
Summa7 342
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:10 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
3:10 ap.2Oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet