Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2017-10-05
N2017/06133/D
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 450
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)2 450
Disponeras av Post- och telestyrelsen16 054
ap.1Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (ram)16 054
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån (ram)4 190
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet150
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)150

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen

Av anslagsposten får 6 654 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet, för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande expertmyndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde samt för tillhandahållande av en webbplats inom ramen för fonden för ett Sammanlänkat Europa Telekom (FSE-telekom).

Av anslagsposten får 8 000 000 kronor användas först efter beslut från regeringen.

ap.2 Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna Företagens användning av it och Privatpersoners användning av datorer och internet, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen Företagens användning av it ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Privatpersoners användning av datorer och internet ska särskilt redovisa resultat för personer med funktionshinder. Personer i åldersintervallet 75–85 år ska inkluderas i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Susanne Bergman
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM, internrevisionen och FCK
Finansdepartementet, BA, EF och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Post- och telestyrelsen