Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2017-10-12
U2009/06971/S (delvis)
U2016/01473/GV
U2016/01486/GV m.fl.
Se bilaga 1
Statens skolverk
106 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens skolverk
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105, prop. 2016/17:99 utg.omr. 16, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Indikatorer, målgrupper och måluppfyllelse

Statens skolverk ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sina verksamhetsområden. Skolverket ska även göra en samlad bedömning av i vilken utsträckning myndigheten når sina målgrupper samt hur målgrupperna bedömer myndighetens insatser.

Förvaltningskostnader för bidragshantering

Statens skolverk ska redovisa en samlad och fördjupad analys av kostnaderna för förvaltning av samtliga statliga stöd och bidrag som myndigheten ansvarar för.

Uppföljning av språkintroduktion

Statens skolverk ska redovisa hur myndigheten har arbetat vidare med de behov av fortsatt uppföljning för utveckling, t.ex. av hur själva utbildningen fungerar för olika grupper av elever och med olika sätt att organisera utbildningen, som myndigheten identifierar i uppföljningen Språkintroduktion (rapport 436, 2016).

Validering

Statens skolverk ska redovisa hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat i fråga om validering.

Implementering av läroplaner

Statens skolverk ska redovisa vilka insatser som gjorts för att möjliggöra implementeringen av de nya avsnitten i berörda läroplaner för förskoleklass och fritidshem som infördes den 1 juli 2016. Av redovisningen ska det framgå vilka målgrupper och hur många personer som omfattats av implementeringen, i vilken form som den anordnats samt en analys av hur myndigheten har säkerställt att berörda personalkategorier har kunnat ta del av insatserna.

Karriärstegsreformen

Statens skolverk ska redovisa sitt arbete med karriärstegsreformen inklusive informationsarbete enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden. Redovisningen ska innehålla en kostnadsanalys samt en bedömning av kostnaderna för kommande år.

Handläggning av legitimationer för lärare och förskollärare

Produktiviteten för legitimationsverksamheten ska öka med bibehållen kvalitet i handläggningen.

Statens skolverk ska redovisa produktivitet, styckkostnader och åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen av legitimationer för lärare och förskollärare. Av redovisningen ska även framgå antal ärenden i Lärarnas ansvarsnämnd, antal varningar, antal ärenden som gäller komplettering av legitimation och antal återkallade legitimationer.

Prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

18 januari 

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

Statens skolverk ska under 2017 fortsätta arbetet med att utveckla kvalitet i analys och förklaringar i kommentarerna, särskilt vad gäller innevarande och nästkommande år.

3

Uppdrag

Återkommande redovisningar

Uppföljning, utvärdering och statistik

1. Statens skolverk ska i enlighet med tidigare givet uppdrag analysera resultaten av nationella prov. Vad gäller grundskolan och motsvarande skolformer ska uppdraget redovisas senast den 31 mars 2017. Vad gäller gymnasieskolan ska uppdraget redovisas senast den 29 juni 2017.

2. Statens skolverk ska redovisa en analys av utvecklingen i gymnasieskolan. Redovisningen ska ge en bred, aktuell och samlad bild av respektive program och av unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2017.

3. Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning samt skolornas administrativa it-användning. Uppdraget ska redovisas vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2019.

4. Statens skolverk ska redovisa och analysera de totala kostnaderna och kostnaderna per barn/elev för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande, på gymnasial nivå och i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Redovisningen ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen och omfatta både offentliga och enskilda huvudmän. Redovisningen får vidare baseras på ett urval av kommuner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2017.

5. Statens skolverk ska lämna en samlad redovisning och analys av myndighetens insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet. Myndighetens samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning ska framgå. Det ska även framgå vilka åtgärder som myndigheten bedömer behövs för att främja den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningens attraktionskraft för unga kvinnor och män. I arbetet med uppdraget ska Skolverket beakta Statens skolinspektions granskningar. Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2018.

6. Statens skolverk ska följa upp och analysera kvinnors och mäns sysselsättning eller annan aktivitet efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. Särskild vikt ska läggas vid analys av etablering på arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

7. Statens skolverk ska redovisa en analys av den information som förmedlas i de lokala rekryteringsstrategier som lämnas i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer och viss annan utbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Stöd till skolutveckling

8. Statens skolverk ska kartlägga och analysera behovet av fortbildning för personal som är verksamma i förskoleklass och fritidshem utifrån de nya avsnitten i berörda läroplaner. Med utgångspunkt från behovet ska olika fortbildningsinsatser genomföras under 2017–2019. Insatserna ska riktas mot de olika personalkategorierna i verksamheten. Viss fortbildning ska riktas mot förskollärare i förskoleklass inom områdena språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer. Skolverket ska senast den 15 december 2018 och 2019 redovisa vilka fortbildningsinsatser som har genomförts och bedöma om avsedda effekter har nåtts. Dessutom ska myndigheten lämna en delredovisning senast den 31 mars 2017 med en beskrivning av behovet av fortbildning för olika målgrupper och vilka fortbildningsinsatser som planeras.

9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen inom skolväsendet och med att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. Arbetet ska utgå från de redovisningar som Skolverket lämnat till regeringen i enlighet med uppdraget att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet (U2016/01646/S och U2016/02148/GV). Uppdraget ersätter det tidigare uppdraget att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik (U2008/08180/S). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

Andra uppgifter

10. Statens skolverk ska i årsredovisningen redovisa åtgärder och resultat utifrån sin plan för jämställdhetsintegrering 2015–2018 (U2015/04713/S). Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).  

11. Statens skolverk ska i årsredovisningen redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Redovisningen av insatserna ska innehålla en analys av myndighetens eget interna arbete och externt riktade insatser inom det egna ansvarsområdet. I redovisningen ska också ingå vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna samt, i den mån det är möjligt, vilken effekt insatserna har haft för de nationella minoriteterna.

Tillfälliga uppdrag

Uppföljning, utvärdering och statistik

1. Statens skolverk ska följa upp introduktionsprogrammet språkintroduktion. I uppdraget ska Skolverket bl.a. analysera genomströmning och övergång till nationellt program. Skolverket ska vidare, med några kommuner som exempel, beskriva hur nyanlända ungdomar kan ges möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 april 2017.

2. Statens skolverks utvärdering av försöksverksamheten med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017. 

3. Statens skolverk ska kartlägga engelskspråkig undervisning i samtliga gymnasieskolor (dock inte IB). Av redovisningen kan t.ex. framgå i vilka ämnen och i vilken omfattning sådan undervisning bedrivs. Antalet skolenheter som bedriver minst 50 procent av undervisningen på engelska ska särskilt redovisas. Skolverket ska även kartlägga eventuell förekomst av engelskspråkig undervisning inom gymnasiesärskolan. Skolverket ska utvärdera den engelskspråkiga undervisningen i gymnasieskolan. Myndigheten ska även undersöka i vilket syfte undervisningen bedrivs på engelska, dvs. vilket ändamålet med den engelskspråkiga undervisningen är. Skolverket ska vidare undersöka vilken utbildning och behörighet de lärare som bedriver engelskspråkig undervisning har. Skolverket ska även göra en jämförelse mellan engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan i Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna samt ytterligare ett europeiskt land om Skolverket finner det lämpligt. Skolverket ska också lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2018.  Skolverket ska vidare, med några kommuner som exempel, beskriva om nyanlända i gymnasieskolan eventuellt kan gynnas av att undervisning bedrivs på engelska. Skolverket ska också, om verket finner det lämpligt, ge förslag på insatser som kan stimulera tillkomst av ytterligare verksamheter inom ramen för befintligt regelverk som bedriver undervisning på engelska för nyanlända. Den del av uppdraget som rör nyanlända ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

4. Statens skolverk ska anlita en eller flera externa aktörer för att utvärdera satsningen enligt förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning. Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018. 

5. Statens skolverk ska enligt tidigare givet uppdrag följa upp och utvärdera användningen av fjärrundervisning, inklusive fjärrundervisning enligt förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning, inom grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och utbildning vid de särskilda ungdomshemmen. Skolverket ska lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017 och en slutredovisning senast den 15 november 2019.

6. Statens skolverk ska kartlägga samtliga gymnasiesärskolor som bedriver undervisning integrerad med gymnasieskolan. Uppdraget omfattar integrerade verksamheter i såväl offentliga som enskilda huvudmäns skolor, oavsett omfattning. Av redovisningen kan t.ex. framgå på vilka program, i vilka ämnen och i förekommande fall ämnesområden, och i vilken omfattning sådan undervisning bedrivs. Skolverket ska utvärdera den integrerade verksamheten. Utvärderingen ska utgå från skollagens definition av undervisning samt andra gällande styrdokument och ett inkluderande perspektiv. Skolverket ska vidare identifiera framgångsfaktorer och lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra verksamheten och insatser som kan stimulera tillkomst av ytterligare integrerade verksamheter. Skolverket ska i sin redovisning lämna en samlad bedömning av hur förslagen påverkar jämställdheten mellan unga kvinnor och män. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2018.

7. Statens skolverk ska genomföra en utvärdering av den försöksverksamhet som regleras i förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

8. Statens skolverk ska analysera om och i så fall på vilket sätt yrkesprov kan bidra till att utveckla yrkesutbildningen i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt i gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program, t.ex. genom att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, stärka samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad utbildningarna leder till. Utgångspunkten bör vara att elever vid ett eller flera tillfällen ges möjlighet att förevisa sitt yrkeskunnande i förhållande till specifika och praktiska yrkeskrav. Av redovisningen ska framgå hur yrkesprov kan utformas, genomföras, bedömas och dokumenteras. Skolverket ska överväga om yrkesprov bör prövas genom en försöksverksamhet och om så bedöms lämpligt, kostnadsberäkna och föreslå hur en sådan kan genomföras. Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

9. Statens skolverk ska genomföra insatser för att implementera förslagen i propositionen Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (prop. 2016/17:5). En utvärdering av implementeringen ska redovisas senast den 24 april 2019. Skolverket ska vidare genomföra en förstudie om en databas för registrering av betyg och gymnasieexamen samt utreda om även andra uppgifter bör registreras i databasen och vem som bör få tillgång till uppgifterna. I uppdraget ingår att överväga om den befintliga databasen (BEDA) bör byggas ut, i stället för att skapa en ny databas. Uppdraget ska redovisas senast den 24 januari 2018. 

10. Statens skolverk ska undersöka om det finns köer till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och hur omfattande dessa i så fall är. Undersökningen ska ge underlag för en analys på nationell nivå. Kötiderna för personer som omfattas av etableringsuppdraget samt kvinnor och män ska redovisas om sådana uppgifter finns. Skolverket ska också redovisa exempel på hur kommuner, i de fall det finns köer, arbetar för att minska dessa. Skolverket ska även lämna förslag på åtgärder som kan minska eventuella köer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 april 2017.

11. Statens skolverk ska följa upp och redovisa utvecklingen i fråga om statsbidrag som under 2017 lämnats för regionalt yrkesvux enligt förordningen (SFS 2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt resultatet av den uppföljning som gjorts enligt 35 § samma förordning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

12. Statens skolverk ska genomföra en kartläggning av målgruppen unga nyanlända under 25 år, målgruppens utbildningsbehov inom den kommunala vuxenutbildningen och hur dessa behov kan mötas. Uppdraget ska genomföras efter samråd med berörda aktörer. Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 april 2017.

13. Statens skolverk ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sina verksamhetsområden. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

14. Statens skolverk ska genomföra en utvärdering av satsningen på personalförstärkningar i skolbibliotek. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2017. Som komplement till detta uppdrag ska myndigheten se över i vilken mån skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetens i dag används på bästa sätt för att stärka utbildningens kvalitet. Skolverket ska vid behov lämna förslag till åtgärder, författningsändringar och i förekommande fall föreslå finansiering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2018.

15. Statens skolverk ska utarbeta ett förslag till ändring av 4 § förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet i syfte att tydliggöra hushållsbegreppet. Förslaget till ny lydelse ska omfatta även andra hushållsformer än samboende vårdnadshavare, t.ex. då barn bor växelvis hos två vårdnadshavare. Konsekvensbeskrivningen av förslaget ska särskilt uppmärksamma ekonomiska konsekvenser för barnfamiljer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 december 2017.

Styrdokument och prov

16. Statens skolverk ska ta fram ett material för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i kurserna svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 januari 2017. 

17. Statens skolverk ska under 2016 utveckla riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering. Riktlinjerna ska inkludera validering avseende nyanlända med avslutad eller delvis avslutad gymnasial utbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

18. Statens skolverk ska förbereda digitalisering av nationella prov och nationella bedömningsstöd för grundskolan, sameskolan och specialskolan samt gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå utifrån vad som anges i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25).

19. Statens skolverk ska förbereda och föreslå ändringar avseende en sammanslagning av barn- och fritidsprogrammets inriktningar pedagogiskt arbete och socialt arbete samt en sammanslagning av hotell- och turismprogrammets inriktningar. Skolverket ska vidare göra en översyn av hantverksprogrammets inriktning frisör och eventuella konsekvensändringar för inriktningen övriga hantverk. Förslagen till ändringar i dessa nationella program ska utgå från förslagen till justeringar i utbudet av program och inriktningar i Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). För att möta arbetsmarknadsbehovet inom naturturismsektorn ska Skolverket även lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på naturbruksprogrammet. Eventuella konsekvensändringar i av Skolverket redan föreslagna inriktningar på naturbruksprogrammet ska lämnas (U2016/02057/GV, U2016/05059/GV). I redovisningen ska förslag till ändringar i programstrukturen vad gäller inriktningars namn, omfång och innehåll, ändringar i programmens examensmål samt vid behov justeringar i programgemensamma ämnen ingå. Myndigheten ska vidare, med beaktande av Gymnasieutredningens förslag avseende humanistiska programmet, föreslå konkreta åtgärder för att säkerställa att humaniora och språk erbjuds i gymnasieskolan. Skolverket ska även när det gäller fordons- och transportprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet lämna förslag till justerade examensmål och justeringar i programstrukturen i enlighet med Gymnasieutredningens förslag om avveckling av inriktningen godshantering och inriktningen färskvaror, delikatess och catering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2018.

20. Statens skolverk ska inleda arbetet med att förbereda en försöksverksamhet med yrkesprov i yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt inom gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella yrkesprogram. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna kan ingå i försöksverksamheten i den utsträckning som Skolverket finner lämpligt. Beslutar riksdagen i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 ska Skolverket under perioden 2018–2021 utveckla och genom en försöksverksamhet praktiskt pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad utbildningarna leder till. Försöksverksamheten bör genomföras i samverkan med branscher och i dialog med de nationella programråden. Försöksverksamheten ska utvärderas. Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022.

21. Statens skolverk ska enligt vad som anges i propositionen Politisk information i skolan (prop. 2017/18:17) förbereda en uppdatering och översyn av sitt stödmaterial om politisk information i skolan. Beslutar riksdagen i enlighet med regeringens förslag ska Skolverket färdigställa materialet.

Stöd till skolutveckling

22. Statens skolverk ska genomföra insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Uppdraget ska genomföras i dialog med WorldSkills Sweden och de nationella programråden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 oktober 2017 respektive i Skolverkets samlade redovisning inom yrkesutbildningsområdet senast den 16 oktober 2018.

23. Statens skolverk ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Fortbildningsinsatserna ska inriktas mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Insatserna ska vidare fokusera på att stärka jämställdhetsperspektivet för att bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Fortbildningen ska främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan men kan också omfatta studie- och yrkesvägledningen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 mars och slutredovisas senast den 15 mars 2019.

24. Statens skolverk ska under 2016 och 2017 genomföra fortbildning om validering genom att upphandla en kurs på högskolenivå om hur kartläggning av en individs kunskaper och kompetenser utförs som ett led i en valideringsprocess. Kursen ska i första hand rikta sig till studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Syftet med fortbildningsinsatsen är att öka kunskaperna om valideringsprocessen och på så sätt bidra till likvärdiga bedömningar av enskildas förutsättningar, bl.a. utifrån kön, och med ett likvärdigt syfte. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2017 och en slutredovisning senast den 1 mars 2018. Av redovisningarna ska också framgå antalet deltagare och hur de har fördelats över kommunerna.

25. Statens skolverk ska fortsätta insatserna att genomföra utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Information om utbildningen ska riktas mot både huvudmän och mot arbetsplatser som tar emot lärlingar och andra elever på arbetsplatsförlagt lärande. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2018.

26. Statens skolverk ska genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan, i enlighet med regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019. För uppdragets genomförande under 2017 får Skolverket rekvirera 3 miljoner kronor. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 17 uppförda anslaget 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

27. Statens skolverk ska genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017. En slutredovisning ska lämnas den 1 februari 2018.

28. Statens skolverk ska ta fram ett stödmaterial som syftar till att ge förskolorna och skolorna vägledning i hur arbetet med säkerhet och krisberedskap kan bedrivas. Stödmaterialet ska bl.a. innehålla en redovisning av relevant lagstiftning samt förskolans och skolans ansvar och befogenheter. Skolverket ska därefter sprida stödmaterialet till skolhuvudmän. Uppdraget bör genomföras i dialog med Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Brottsförebyggande rådet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2017.

29. Statens skolverk ska utforma en webbaserad utbildning som syftar till att ge lärare och förskollärare som återvänder till yrket möjlighet att uppdatera sina kunskaper när det gäller de styrdokument som gäller i svensk skola och förskola. Utfallet av utbildningen ska följas upp och analyseras. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020.

30. Statens skolverk ska utreda förekomsten av lärcentra, vilka behov dessa fyller och effekterna av verksamheterna för målgruppen. Skolverket ska utifrån analysen, om behov finns, föreslå hur lärcentra kan vidareutvecklas med syfte att öka genomströmning i utbildning och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Skolverket ska i sitt arbete samråda med Universitetskanslersämbetet avseende deras uppdrag om distansutbildning. Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 29 september 2017.

31. Skolverket ska kartlägga hur kommunerna lever upp till kravet att erbjuda kontinuerlig utbildning inom komvux. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 14 april 2017.

32. Statens skolverk ska revidera allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan genom att inkludera urval till gymnasiesärskolans nationella program. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2018.

Hantering av statliga stöd och bidrag

33. Statens skolverk ska fördela medel för utbildningsplatser som en del i arbetet med att stimulera regionalt nyindustrialiseringsarbete inom ramen för Regiovuxprojektet. För ändamålet får Skolverket rekvirera högst 2 miljoner kronor för 2017. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 beräknat att 2 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet 2018. Beslut om medel för 2018 fattas årligen genom riksdagens beslut om budgetpropositionen. Medlen ska rekvireras engångsvis för respektive år från Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska inkomma till Kammarkollegiet senast den 30 november 2017. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet. Oförbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019.

34. Statens skolverk ska förbereda för utbetalning av 500 miljoner kronor för att stödja huvudmän för utsatta grundskolor i syfte att öka andelen elever med behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

35. Statens skolverk ska förbereda för utbetalning av 150 miljoner kronor för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Internationellt samarbete

36. Statens skolverk ska vara Sveriges representant i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2018.

Andra uppgifter

37. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Statens skolverk ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag givna i särskild ordning som revideras i regleringsbrev

Stöd till skolutveckling

1. Regeringsbeslut den 15 augusti 2013 (A2013/02958/DISK), den 11 september 2014 (A2014/03289/DISK) och den 8 september 2016 (Ku2016/02027/DISK) med uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk har ändrats på så sätt att Statens skolverk senast den 30 mars 2018 ska lämna en slutrapport som avser de tre uppdragen. Skolverket ska lämna en statusrapport senast den 30 mars 2017. Uppdraget ändras vidare på så sätt att medel till de skolhuvudmän som har deltagare i insatserna ska fördelas även 2017. Skolverket ska vidare utreda och föreslå hur satsningen på att förstärka tillgången på lärare i de nationella minoritetsspråken i framtiden inom befintliga ramar ska kunna inkorporeras i andra aktörers verksamhet och redovisa detta senast den 15 december 2017. Medel som har rekvirerats från Kammarkollegiet och inte har använts ska senast den 30 mars 2018 betalas tillbaka till Kammarkollegiet. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 16 uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition.

2. Regeringsbeslut den 18 oktober 2012 (U2012/05580/GV) med uppdrag att genomföra Tekniksprånget. Uppdraget ändras på så sätt att återrapportering av utvecklingen av Tekniksprånget ska ske årligen den 1 mars för åren 2017–2019. I samband med dessa redovisningar ska även återrapportering ske av utvecklingen av det s.k. Jobbsprånget. Skolverket ska följa upp resultatet av Tekniksprånget, men behöver inte som tidigare beslutats lämna någon delredovisning av uppföljningen, utan ska i stället lämna en slutredovisning den 1 mars 2020.

3. Regeringsbeslut den 23 februari 2012 (U2012/01181/S) med tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II. Uppdraget har ändrats på så sätt att erbjudandet om speciallärarutbildning utvidgas med fler specialiseringar. Uppdraget ska förutom speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning även gälla speciallärarexamen med specialisering mot grav språkstörning, språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, synskada och dövhet eller hörselskada. Syftet är att öka antalet speciallärare, så att andelen med behörighet för undervisningen de ska bedriva ökar i fler skolformer. Lärarna eller förskollärarna ska ha avlagt en sådan lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att avlägga en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Om utbildningen ska leda till speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska den tidigare avlagda examen omfatta ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om den tidigare examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att läraren eller förskolläraren har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Målgruppen för specialiseringen mot utvecklingsstörning utvidgas till att även gälla lärare som har en sådan examen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen som tillsammans med speciallärarexamen ger behörighet att bedriva undervisning som avser särskilt stöd i gymnasieskolan. Lärarna och förskollärarna ska vara anställda inom skolväsendet, dock inte i förskolan eller fritidshemmet, samt ha en sådan utbildning som anges ovan. Några särskilda villkor utöver detta får inte ställas upp för att lärare eller förskollärare ska få möjlighet att delta i utbildningen.

Hantering av statliga stöd och bidrag

4. Regeringsbeslut den 25 juni 2015 (U2015/03641/GV) med uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år förlängs till och med 2017. Kostnaderna för 2017 ska belasta det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2017 uppförda anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 1 Statligt stöd till vuxenutbildning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 055 963
ap.1Statens skolverk (ram)1 055 963

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 505 170
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)3 464 670
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)40 500
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier enligt nedan angivna villkor. Övriga medel under anslagsposten får disponeras först efter beslut av regeringen.

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2016–2020) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2015/05665/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 2 000 000 kronor.
 2. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (U2008/02648/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 98 100 000 kronor.
 3. För utgifter med anledning av fortbildningssatsningen i språk-, läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S,  U2016/05733/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 148 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling. Av medlen får högst 12 500 000 kronor användas för administration. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S).
 4. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S) samt förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 170 000 000 kronor. Medel får användas för administration, uppföljning och utvärdering i enlighet med uppdraget. Medlen ska i första hand användas enligt ovan men får även användas för utgifter med anledning av fortbildningssatsningen i språk-, läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S, U2016/05733/S).
 5. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer (U2012/02103/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 8 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare.
 6. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/01602/S m.fl.) ska Statens skolverk betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.
 7. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att ta fram ett stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning som kan vara till stöd och hjälp för de lärare som ska undervisa elever i alfabetisering och läs- och skrivinlärning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning samt introducera och implementera detta stödmaterial får myndigheten belasta anslagsposten med 5 000 000 kronor (U2015/03466/GV).
 8. Högst 243 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska (U2015/03356/S) och uppdraget om samverkan för bästa skola (U2015/03357/S). 
 9. För utgifter med anledning av uppdraget om genomförande av Tekniksprånget (U2012/05580/GV) får 11 000 000 kronor utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA. Medlen får även användas för IVA:s arbete med det s.k. Jobbsprånget.
 10. För utgifter med anledning av uppdraget att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 (U2016/04865/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 5 000 000 kronor.
 11. För utgifter med anledning av uppdraget att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk (A2013/02958/DISK, A2014/03289/DISK) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 1 200 000 kronor. Medlen ska användas för att fördela bidrag till de skolhuvudmän som har deltagare i insatserna under 2017.
 12. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (U2017/01236/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 4 000 000 kronor.

 Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om genomförande av en nationell handledarutbildning får myndigheten belasta anslagsposten med 14 700 000 kronor. Av medlen får högst 1 700 000 kronor användas för administration.
 2. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare får myndigheten belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.
 3. För utgifter med anledning av insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft får Statens skolverk belasta anslagsposten med 5 000 000 kronor.
 4. För utgifter med anledning av uppdraget om att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 43 000 000 kronor.
 5. För utgifter med anledning av uppdraget om att kartlägga och analysera behovet av fortbildning för personal som är verksamma i förskoleklass och fritidshem utifrån de nya avsnitten i berörda läroplaner samt att genomföra olika fortbildningsinsatser får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor.
 6. För utgifter med anledning av uppdrag lämnat i Statens skolverks regleringsbrev för 2016 att utbetala medel till kommuner där det kan finnas brist på skollokaler får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 000 kronor.

Förordningar

 1. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden får Statens skolverk belasta anslagsposten med 16 000 000 kronor.
 2. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 568 000 000 kronor.
 3. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 116 200 000 kronor.
 4. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 12 400 000 kronor.
 5. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 59 000 000 kronor. Av medlen får högst 1 100 000 kronor användas för administration.
 6. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 79 600 000 kronor. Av medlen får högst 1 600 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering.
 7. Statens skolverk ska betala ut 25 500 000 till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.
 8. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare får Statens skolverk belasta anslagsposten med 24 600 000 kronor. Av medlen får högst 700 000 kronor användas för information och administration.
 9. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid får myndigheten belasta anslagsposten med 388 600 000 kronor. Av dessa medel får 368 600 000 kronor fördelas till huvudmän. Vidare får 20 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer.
 10. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov får myndigheten belasta anslagsposten med 118 700 000 kronor.
 11. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 8 700 000 kronor.
 12. För utgifter i enlighet med 4 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 19 600 000 kronor. Av medlen får högst 700 000 kronor användas för administration.
 13. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.
 14. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända får Statens skolverk belasta anslagsposten med 34 000 000 kronor.
 15. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för administration.
 16. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser samt med anledning av tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II (U2012/01181/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 536 000 000 kronor. Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 386 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser samt med anledning av tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II.
 17. För utgifter i enlighet med Förordning(2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 500 000 000 kronor.

 18. För utgifter i enlighet med förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram får Statens skolverk belasta anslagsposten med 150 000 000 kronor.

 Övrigt

 1. Högst 4 000 000 kronor får användas för elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar.
 2. Medel under anslagsposten får användas för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 3. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
 4. Statens skolverk ska betala ut 500 000 kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
 5. Statens skolverk ska betala ut 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.
 6. För utgifter för utbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för förskollärare i förskolan, inom ramen för nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, får Statens skolverk belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Högst 13 000 000 kronor ska betalas ut till WorldSkills Sweden, varav 5 000 000 kronor till tävlingsverksamheten och 8 000 000 kronor till arbetet med att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 11 500 000 kronor. 

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 3 500 000 kronor till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla. Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2018.

Statens skolverk ska efter rekvisition betala ut 1 000 000 kronor till den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2018.

Statens skolverk ska betala ut 700 000 kronor till ämneslärarorganisationer. 

Övriga medel ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

ap.5 Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition

Medlen får användas för att finansiera en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk191 809
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)191 809

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2017 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2017 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2016Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun3412 430 000
Kristianstads kommun3512 795 000
Stockholms kommun259 140 000
Umeå kommun197 568 000

 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 295 elever och totalt verksamhetsstöd till 89 800 000 kronor för 2017, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2017 ska uppgå till 2 923 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Södermanlands läns landsting enligt avtal mellan staten och Södermanlands läns landsting om utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 630 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 723 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)79 000
ap.3Mindre barngrupper i förskolan (ram)828 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

För utgifter i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 3 128 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning får Statens skolverk, avseende fritidshemmet, belasta anslagsposten med högst 500 000 000 kronor.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

ap.3 Mindre barngrupper i förskolan

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk194 825
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)32 349
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)112 476
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 1 565 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2017 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 237 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 237 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 12 354 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2017.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 337 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2017 efter rekvisition.

Statsbidrag enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Piteå kommun, ska lämnas till Piteå kommun med 2 759 000 kronor för anordnade av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurser 4–9. Utbetalning ska ske i februari 2017.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag enligt 16 och 18 §§ förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna för bidragsåret 2017. Belopp som avses i 18 § ska utgöra 59 700 kronor per årselevplats.

För statsbidrag till kommun, landsting eller enskild huvudman för elever från nordiska länder gäller följande.

 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 eller kurser, delkurser eller projektarbeten i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2017 utgöra det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av senast nämnda bestämmelse reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 52 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.
 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter den 30 juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2017 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 52 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

När det gäller statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor  ska belopp som avses i 33 § punkten 1 respektive 7 § första stycket första strecksatsen i nämnda förordningar för bidragsåret 2017 utgöra 83 300 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 33 § punkten 2 förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket första strecksatsen förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan) för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen, riksprislistan. För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 33 § punkterna 3a och 3b förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket andra och tredje strecksatserna förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor ska för bidragsåret 2017 utgöra 59 700 kronor samt 16 300 kronor per elev i gymnasieutbildning och 12 900 kronor per elev i grundskoleutbildning.

För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska belopp som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2017 utgöra 41 300 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § i nämnda förordning.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

För utgifter i enlighet med förordningen (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk90 692
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)90 692

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2017 utgöra 14 000 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2017 utgöra 14 000 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2017 utgöra 14 000 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2017 utgöra 14 000 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2017 utgöra 14 000 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska betalas ut till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Medel under anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

Utvecklingsarbete

Av medlen under anslagsposten får högst 1 200 000 kronor användas för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk295 226
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)295 226

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

För utgifter i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får Statens skolverk belasta anslagsposten med 142 000 000 kronor för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten (U2011/05531/S).

Anslagsposten får belastas med högst 125 000 000 kronor för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Det ska vara fråga om utbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Av medlen ska 70 000 000 kronor i första hand användas enligt 10 § förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen och 55 000 000 kronor i första hand användas enligt 11 § samma förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen. De utgifter för utbildning som statsbidrag fördelas för enligt de nämnda paragraferna ska vara utgifter för utbildning enligt förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Statens skolverk ska genom överenskommelser med universitet och högskolor erbjuda utbildning som avser svenska som andraspråk.

För utgifter för kompetensutveckling med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska (U2015/03356/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 8 200 000 kronor.

Högst 20 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap enligt uppdrag (U2015/03528/S) och enligt förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer.

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 453 775
ap.1Statligt stöd till vuxenutbildning (ram)1 453 775

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Statligt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med högst 13 875 000 kronor för utgifter i enlighet med uppdraget till Statens skolverk att betala ut statsbidrag till kommunerna för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år.

Anslagsposten får belastas med högst 1 088 000 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav 100 000 000 kronor avser utgifter för yrkesvuxutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 243 000 000 kronor för lärlingsutbildning inom ramen för förordningen (2016:937) statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav 50 000 000 kronor avser utgifter för lärlingsutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 58 900 000 kronor för bidrag till utbildning i kombination traineejobb enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.

Anslagsposten får belastas med högst 50 000 000 kronor för bidrag till utbildning för personer med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård enligt förordningen om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk75 947
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)10 416
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)65 531

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 560 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2017 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 9 856 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

1:16

Fler anställda i lågstadiet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 300 000
ap.1Fler anställda i lågstadiet (ram)2 300 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Fler anställda i lågstadiet

För utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning får Statens skolverk, exklusive det som avser fritidshemmet, belasta anslagsposten med högst 2 300 000 000 kronor, varav högst 329 000 000 kronor får användas för bidragsramen enligt 8 § tredje stycket.

1:19

Bidrag till lärarlöner (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 442 000
ap.1Bidrag till lärarlöner (ram)4 442 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Bidrag till lärarlöner

För utgifter enligt förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier får myndigheten belasta anslagsposten med 3 000 000 000 kronor.

För utgifter enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare får myndigheten belasta anslagsposten med 1 442 000 000 kronor.

Anslagsposten får belastas med högst 18 000 000 kronor för medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Statens skolverk ska efter rekvisition från Umeå universitet betala ut medel till de anordnande lärosätena. Rekvisition av medel för de studenter som inleder utbildningen under våren 2017 ska lämnas senast den 1 april 2017. Skolverkets beslut ska omfatta hela året. Utbetalning av medel ska göras senast i april 2017 respektive september 2017. Outnyttjade medel ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2018.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.131 6793 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.30135 0000
ap.40Inget0
ap.50Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.25 754Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget95 000
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.14 535Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.10Inget0
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.20Inget0
ap.62 278Inget0
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.10Inget0
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.118 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.1ram
ap.9ram
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.2ram
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.2ram
ap.3ram
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.3ram
1:18 (2016) Lågstadielyftet
ap.1 (2016)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.31 780 000883 904343 616552 4802023
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.1250 000250 000

2018
ap.3415 000415 000

2018
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1350 000200 000100 00050 0002020
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1335 000335 000

2018
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.11 152 0001 152 000

2018
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.12 235 0002 235 000

2018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

Bemyndigandet för anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning avser det belopp som får användas enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb. Av bemyndigandet för 1:13 avser 135 000 000 kronor bidrag till utbildning i kombination med traineejobb och 200 000 000 kronor avser utbildning för personer med tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg eller hälso-och sjukvården.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2587 997
2017-02-2587 997
2017-03-2587 997
2017-04-2587 997
2017-05-2587 997
2017-06-2587 997
2017-07-2587 997
2017-08-2587 997
2017-09-2587 997
2017-10-2587 997
2017-11-2587 997
2017-12-2587 996
Summa1 055 963
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Legitimationer2552-39 138-31 66616 29738 091-21 794-92 598
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Johanna Wockatz
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli, internrevisionen
Justitiedepartementet, L1
Socialdepartementet, FST/BFG, FST/ÄFG
Finansdepartementet, BA, K
Utbildningsdepartementet, GV, UF, UH
Näringsdepartementet, FF, FJR, FÖF, HL, HTD, KSR, RT, SK
Kulturdepartementet, Disk
Arbetsmarknadsdepartementet, A, ARM, I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:1, 2017-10-12

Diarienummerförteckning

U2009/06971/S (delvis)
U2016/01473/GV
U2016/01486/GV
U2016/01550/GV
U2016/01593/GV
U2016/02057/GV
U2016/02371/GV
U2016/05277/GV
U2016/05059/GV
U2016/05283/GV
U2016/05368/GV
U2016/05371/GV
U2016/05461/GV
U2016/05592/GV
U2017/00604/GV
U2017/02882/UH
U2017/04020/S