Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2017-09-07
Ku2017/01879/D
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:1 Åtgärder mot segregation
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation för budgetåret 2017 (prop.2016/17:1 utg.omr 13, bet. 2016/17:AU1, rskr. 2016/17:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 000
ap.2Åtgärder segregation - Åtgärder mot segregation (ram)6 000
Disponeras av Kammarkollegiet44 000
ap.1Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet (ram)44 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet

Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01) får fördela högst 41 000 000 kronor enligt förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet enligt beslut fattat av den särskilda utredaren.

Resterande medel, högst 3 000 000 kronor får betalas ut av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.2 Åtgärder segregation - Åtgärder mot segregation

Högst 6 000 000 kr får användas för kostnader för Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Kulturdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.11 500Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.1100 00030 00030 00040 0002025
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-09-251 500
2017-10-251 500
2017-11-251 500
2017-12-251 500
Summa6 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.2Åtgärder segregation - Åtgärder mot segregation
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johanna Hjalmarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Arbetsmarknadsutskottet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
RK ekonomi och lön
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)