Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2017-08-24
N2017/05305/RTS
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:3 och 1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 för budgetåret 2017 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2016/17:1 utg.omr. 19, bet. 2016/17:NU2, rskr. 2016/17:104) samt om anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 (2015) för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2014/15:1 utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket1 636 980
ap.2ERUF 2014–2020 – Tillväxtverket (ram)1 636 980

Villkor för anslag 1:3

ap.2 ERUF 2014–2020 – Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland
02 Mellersta Norrland
03 Norra Mellansverige
04 Stockholm
05 Östra Mellansverige
06 Västsverige
07 Småland och Öarna
08 Skåne-Blekinge
10 Nationellt

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2015

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket0
ap.1Regionala strukturfondsprogram 2007–2013 – del till Tillväxtverket (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Regionala strukturfondsprogram 2007–2013 – del till Tillväxtverket

Anslaget får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland
02 Mellersta Norrland
03 Norra Mellansverige
04 Stockholm
05 Östra Mellansverige
06 Västsverige
07 Småland och Öarna
08 Skåne-Blekinge

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.281 914Inget0
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.1 (2015)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.2 (2015)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.24 200 0001 383 0001 475 0001 322 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen som avser infriade åtaganden är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Martin Nyqvist
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Jämtlands län