Utrikesdepartementet


Protokoll
I:9
vid regeringssammanträde
2017-08-24
UD2017/13667/KH

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84).

Regeringen har den 20 december 2016 beslutat regleringsbrev för anslaget.

I detta beslut görs ändringar i villkor för anslagsposter.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för anslaget.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten1 850
ap.2Polismyndigheten Verksamhet utomlands (ram)1 850
Disponeras av Försvarsmakten65 000
ap.1Försvarsmakten (ram)65 000
Disponeras av Folke Bernadotteakademin20 596
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)20 596
Disponeras av Kammarkollegiet58 202
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)58 202
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet5 400
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)5 400
ap.4.1del till UD (ram)4 500
ap.4.2del till Svenska institutet i Alexandria (ram)900

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten ska användas för att ställa svensk personal till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), och Europeiska unionen (EU). Styrande för personalbidragen ska också vara att andelen kvinnor i Sveriges samlade bidrag efter hand ska öka. Vidare ska personal till chefsbefattningar och centrala tjänster prioriteras. 

Personalbidrag

Av medlen får 61,8 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för EU-delegationer samt EU:s, FN:s och andra organisationers insatser som specificeras nedan.

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Försvarsmakten bör, efter vidare inriktning från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GFSP). Medlen får användas för personalbidrag till följande insats: 

Europeiska unionens marina operation mot människosmugglare på Medelhavet (Sophia)

Europeiska unionens marina operation Somalia (Atalanta)

Försvarsmakten bör, efter vidare inriktning från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) ställa personal till förfogande till EU-delegationer, framför allt i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.  

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Försvarsmakten bör, efter vidare inriktning från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och till andra insatser som specificeras nedan. Medlen får användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser: 

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO)

FN:s stödinsats i Somalia (UNSOM) och FN:s stödkontor för AU:s insats i Somalia AMISOM (UNSOA)

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats för folkomröstning i Västsahara (MINURSO)

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS)

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP)

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC)

Insatsnära verksamhet

Av medlen får 2,5 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet, till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

Försvarsmakten ska bidra till att förstärka kunskaperna i franska språket hos sådan utvald personal som avses för tjänstgöring i internationella krishanteringsinsatser där sådana kunskaper är nödvändiga. Försvarsmakten får avsätta 0,7 miljoner kronor för de merkostnader som denna utbildning skapar. 

Prognoser

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

Försvarsmakten ska vidare redovisa:

• samarbetet med andra svenska myndigheter kring bidragen till freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet;

• hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

ap.2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands

Anslagsposten ska användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE vid högkvarteret eller i fält för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Medlen ska användas enligt gällande strategi för anslagsposten.

2 350 000 kronor avser medel som efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får utbetalas till Polismyndigheten för sekondering av personal.

ap.4.1 del till UD

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om medlens inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 del till Svenska institutet i Alexandria

Medlen får användas av Svenska institutet i Alexandria för sin verksamhet.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Av medlen ska minst 4 miljoner kronor användas till personalstöd till OSSE:s verksamhet, med särskilt fokus på OSSE:s oberoende institutioner, sekretariat samt fältverksamhet i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa. Medlen får även användas för att ställa personal till förfogande för Europeiska utrikestjänsten med fokus på krishantering och anti-terrorism. Medlen får även användas för att ställa personal till förfogande till United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP).

Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas till att främja följande verksamhetsområden:

  • säkerhetssektorreformer (SSR),
  • avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
  • samordna och utveckla det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),
  • internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Därutöver får minst 10,8 miljoner kronor av anslagsposten användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor och till kostnader relaterade till handläggning av stödet. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet.

Medlen får utbetalas enligt myndighetens riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Folke Bernadotteakademin ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna för anslagsposten ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på personalstöd till OSSE och på stöd för svenska organisationer och stiftelser.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.11 9503 %0
ap.2563 %0
ap.31 7463 %0
ap.4.11353 %0
ap.4.2273 %0
ap.66183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Statsrådsberedningen FCK
Justitiedepartementet PO
Justitiedepartementet SSK
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet ES
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet FN
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Utrikesdepartementet RS
Försvarsdepartementet MFI
Försvarsdepartementet SI
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Polismyndigheten
Svenska institutet i Alexandria
Riksgäldskontoret