Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:14

2017-06-22
Ju/2017/05612/LP(delvis)
Ju/2017/01487/SIM(delvis)
Migrationsverket
60170 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 8, bet. 2016/17:SfU4, rskr. 2016/17:91, prop. 17:99 utg.omr. 8, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för effektivare handläggningsprocesser

Handläggningstiderna för ansökningar på grund av asyl ska förkortas väsentligt i syfte att vistelsetiderna i mottagningssystemet ska bli så korta som möjligt. Handläggningstiderna för ansökningar på grund av anknytning, arbete och studier ska vara så korta som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet. Därtill ska handläggningstiderna för utbetalning av ersättning till kommuner och landsting förkortas väsentligt. Handläggningsprocesserna ska göras mer kostnadseffektiva genom att servicen till och tillgängligheten för sökande och andra intressenter som t.ex. arbetsgivare blir ändamålsenlig. Utveckling av en gemensam processtandard utgör en grund (uppdrag 3).

Återrapportering

Måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet inom respektive ärendeslag ska redovisas. Särskild redovisning ska ske av hur utvecklingen av ändamålsenliga servicekanaler bidrar till att öka kostnadseffektiviteten, tillgängligheten och kvaliteten i handläggningen av ansökningar.

Mål för digitalisering som innebär betydande produktivitetsökningar

It-utvecklingen ska i högre utsträckning än tidigare omfatta hela myndighetens verksamhet. It-stöd ska utvecklas och införas så att betydande produktivitetsökningar, stärkt rättssäkerhet och ett väsentligt utvecklat stöd till kärnverksamheten uppnås under 2017. Utveckling av en gemensam processtandard (uppdrag 3) ska utgöra en grund för utvecklingen av stödet.

Som ett led i att bättre kunna definiera, beräkna och jämföra it-kostnader ska myndigheten aktivt delta i det arbete som Ekonomistyrningsverket leder och som syftar till att ta fram ett för staten gemensamt ramverk för it-kostnader. Myndigheten ska även under 2017 ansluta till den nationella digitala tjänsten Mina meddelanden.

Återrapportering

Måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet ska redovisas. Särskild vikt ska läggas vid insatsernas konsekvenser för verksamheten i termer av effekthemtagning. Utgångspunkten är den plan för en effektiv användning av it, som enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2016, ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 12 april 2017.

Effekterna av anslutningen till Mina meddelanden ska redovisas. Effekter i form av förbättrad service till målgrupper och effektivitetsvinster i handläggningen ska särskilt beaktas. I återrapporteringen ska även tydliggöras vilka förutsättningar som krävs för att fler målgrupper ska kunna få information genom tjänsten.

Mål för medicinska åldersbedömningar

Myndigheten ska bidra till att medicinska åldersbedömningar kan genomföras i väsentligt högre utsträckning än vad som görs i dag.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet.

Delredovisning

En redovisning av arbetet med åldersbedömningar ska lämnas senast den 15 november 2017 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). I redovisningen ska ingå en analys av varför andelen åldersuppskrivningar ökar eller minskar över tid samt antal beslut där åldern på ett ensamkommande asylsökande barn

 • har skrivits upp till över arton år efter att en medicinsk åldersbedömning har gjorts
 • har skrivits upp till över arton år utan att en medicinsk åldersbedömning har gjorts
 • inte har skrivits upp till över arton år efter att en medicinsk åldersbedömning har gjorts

Mål för kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart boendebestånd samt kostnadseffektiv tillämpning av bosättningslagen

Kostnadseffektiva boenden ska erbjudas under asyltiden och boendebeståndet ska ha en lämplig geografisk placering. Migrationsverket ska ha en väl fungerande intern styrning och kontroll av boendeverksamheten samt en beredskapsplan för situationer med ett oförutsägbart högt antal asylsökande. Kostnaden per boendeplats ska minska. 

I syfte att skapa goda planeringsförutsättningar för kommunerna ska Migrationsverket föra en nära dialog med kommunerna avseende upprättande och avveckling av asylboenden samt avseende planering inför anvisning av nyanlända. Migrationsverket ska när det är möjligt, inom ramen för kommuntalen, anvisa personer till samma kommun som de bott i under asyltiden. Tiden från uppehållstillstånd till bosättning i kommun ska vara så kort som möjligt.

Återrapportering

Måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet ska redovisas. Här ska särskilt framgå hur myndigheten har arbetat för att uppnå en ökad kostnadseffektivitet i boendet, vad som legat till grund för den geografiska dimensioneringen av boenden och hur den interna styrningen och kontrollen av boendeverksamheten har skärpts samt hur myndighetens strategiska inköpsarbete har utvecklats.

Mål för återvändandet

Antalet av- och utvisningsbeslut kan under den närmaste tiden förväntas öka. Migrationsverket ska inom ramen för myndighetens uppgifter och mandat vidta de åtgärder som krävs för ett ökat återvändande. Särskilt fokus ska läggas på tidiga insatser och utvecklad samverkan med berörda myndigheter.

Återrapportering

Måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet i relevanta segment ska redovisas. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten utvecklat arbetet med återvändadefrågor i utlandet, bl.a. genom återvändandesambandsmännens arbete och samverkan med utlandsmyndigheterna.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsarbetet ska integreras i den ordinarie verksamheten. Arbetet ska fortsatt utvecklas och en ökad systematisk uppföljning och analys ska ske.

Återrapportering

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 avses bedrivas i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Följande ska redovisas:

 • åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. En delredovisning med beskrivning och analys av resultatet av genomfört arbete 2015-2017 ska lämnas i särskild ordning den 22 februari 2018 samt
 • vilka kompetenshöjande utbildningsinsatser som införts i syfte att uppnå en mer genusmedveten asylprövning.

Barnrättsperspektiv

Redovisning ska ske av de åtgärder som vidtagits inom ramen för kvalitetsarbetet med barnärenden i syfte att stärka barnets rättigheter. Myndigheten ska även redogöra för behov av ytterligare åtgärder.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Prognoser för 2017–2021 ska redovisas vid vid nedanstående tillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

 • 18 januari,
 • 17 februari,
 • 3 maj,
 • 31 juli samt
 • 25 oktober.

Prognoserna ska baseras på operativa data där sådana är tillgängliga i myndighetens system. Prognoserna ska innehålla uppgifter om dygnskostnader per individ för ensamkommande barn och unga respektive övriga asylsökande, fördelat per kostnadspost och boendeform där detta är relevant. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten för respektive utgiftsområde och anslag. Vidare ska prognoserna innehålla en analys av vilken verksamhet som kan bedrivas med tillgängliga medel och eventuella skillnader mellan tillgängliga medel och behov av medel ska förklaras. I prognoskommentarerna ska också redovisas olika utgiftsscenarier baserat på differentierade antaganden. Effekter på avräkning av utgifter ska integreras i prognoskommentarerna.

Myndigheten ska lämna nödvändig information till och inhämta nödvändig information från samtliga berörda myndigheter för att kunna presentera en samlad analys.

Prognoskommentarerna ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast kl.12 den

 • 7 februari,
 • 26 april,
 • 26 juli samt
 • 25 oktober.

Tertialrapportering utifrån resultatindikatorer

Myndigheten ska tertialvis rapportera uppföljning av centrala delar av verksamheten i syfte att mäta måluppfyllelse av definierade och kvantifierade mål för effektivitet, rättssäkerhet respektive service. Rapportering ska ske utifrån resultatindikatorer som är mätbara och kvantifierade. Tertialrapporteringen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast

 • i samband med årsredovisningen,
 • 30 juni samt
 • 30 oktober.

2

Organisationsstyrning

Effektiviseringsvinster genom koncentration

Myndigheten ska analysera och redovisa vilka effektiviseringsvinster som kan uppnås genom koncentration av de delar av verksamheten som inte kan anses ha en regional förankring.

Uppdraget ska redovisas för Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i samband med att myndigheten lämnar sin prognos i april 2017.

3

Uppdrag

1. Ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart boendebestånd

Myndigheten ska

 • redovisa hur boendebeståndet är dimensionerat både geografiskt och utifrån olika former av boenden, samt i termer av dygnskostnader,
 • utifrån ovan ta fram en plan för hur myndigheten avser att utveckla boendebeståndet utifrån myndighetens prognos på ett, två och tre års sikt samt en analys av hur kostnadseffektiviteten i boendet kan utvecklas,
 • ta fram en beredskapsplan där det fastställs hur myndigheten avser att agera vid ett oförutsägbart högt antal asylsökande. I planen ska ingå hur myndigheten avser att samverka med andra berörda myndigheter samt
 • ta fram en plan för hur den interna styrningen och kontrollen ska utvecklas för att säkerställa att: a) alla boenden motsvarar myndighetens krav, b) samtliga villkor i ingångna avtal följs och c) risken för felaktiga utbetalningar minimeras

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 12 april 2017.

2. En effektiv övergång till nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga

Med anledning av införandet av ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga den 1 juli 2017 ska de åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ett effektivt system för utbetalning till kommunerna redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 12 april 2017. Vidare ska myndigheten i samband med prognos särskilt redovisa utfallet av kostnader för ensamkommande barn per boendeform och utgiftsområde. 

3. En myndighetsgemensam standard för handläggningsprocesser

En myndighetsgemensam standard för handläggningsprocesser ska tas fram. Standarden ska ligga till grund för effektivisering av verksamheten samt för en rättssäker och likformig handläggning och ska också utgöra grunden för it-utvecklingen inom myndigheten. Vidare ska en handlingsplan tas fram med tidpunkter för när respektive handläggningsprocess ska vara beslutad och införd i enlighet med den gemensamma processtandarden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 maj 2017.

4. Strategi för ändamålsenlig tillgänglighet och service

Bristande information till sökande och intressenter, t.ex. företag, samt långa svarstider är exempel på faktorer som leder till ineffektivitet. En strategi ska därför tas fram för en mer ändamålsenlig tillgänglighet och service. Strategin ska svara på vilken information och vilka tjänster som ska tillhandahållas till respektive målgrupp samt lämpliga kanaler för detta. För ökad effektivitet ska särskild vikt läggas vid digitala lösningar och elektroniska tjänster. Strategin och en handlingsplan för dess genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 maj 2017.

5. Handlingsplan för förkortade handläggningstider för arbetstillstånd

En handlingsplan ska tas fram för hur handläggning av både nya ärenden och förlängningsärenden inom arbetstillstånd kan förkortas betydligt. Fokus ska vara på åtgärder som ökar produktiviteten och minskar tiden från det att ansökan lämnats in till beslut. Målet är att förkorta handläggningstiderna betydligt. Planen ska innehålla konkreta åtgärder, en tidplan för när dessa kommer att införas samt förväntade effekter av åtgärderna. Åtgärderna ska ge effekt under 2017.

Uppdraget, inklusive en bedömning av effekter av vidtagna åtgärder för både innevarande år och kommande år, ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i samband med att myndigheten lämnar sin prognos i februari 2017.

6. Handlingsplan för förkortade handläggningstider för övriga tillståndsärenden

En handlingsplan ska tas fram för hur handläggning av studerandeärenden och andra tillståndsärenden kan förkortas genom produktivitetsökningar och effektiviseringar. Planen ska innehålla konkreta åtgärder, en tidplan för när dessa kommer att införas samt åtgärdernas förväntade effekter under innevarande och kommande år. Åtgärder ska ge effekt under 2017.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 29 mars 2017. En bedömning av effekterna av vidtagna åtgärder ska redovisas den 4 oktober 2017.

7. Handlingsplan för hantering av tillstånd som löper ut

En handlingsplan ska tas fram för respektive tillståndsprocess avseende hur tillstånd som löper ut ska följas upp och hanteras. Planen ska innehålla tidpunkter för när respektive åtgärd ska vara genomförd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 18 april 2017.

8. Regelförenkling

Bestämmelser på migrationsområdet som utgör hinder för en effektiv verksamhet ska identifieras och förslag ska lämnas på lösningar inklusive författningsförslag och ekonomiska konsekvenser. Uppdraget ska delredovisas senast den 18 april 2017 och slutredovisas senast den 1 oktober 2017 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

9. Kartläggning och analys av kostnaderna för ersättning till offentliga biträden i första instans

Kostnadsutfallet avseende ersättning till offentliga biträden i första instans (anslag 1:6) ska kartläggas och analyseras. Kartläggningen ska ge en tydlig bild av vilka faktorer som påverkar kostnaderna och dess olika beståndsdelar samt varför kostnaderna under den senaste tiden har ökat. En plan ska tas fram för hur kostnadsutvecklingen ska kunna hävas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2017.

10. Utvecklad statistik på återvändandeområdet

Migrationsverket ska tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården utveckla den statistik om återvändande och förvar som respektive myndighet rapporterar till Regeringskansliet så att den ger en enhetlig och korrekt bild över myndigheternas verksamhet samt möjliggör jämförelser mellan prognos och utfall på området. Successiva förbättringar av den statistik som myndigheterna redovisar ska framgå från och med aprilprognosen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 december 2017.

11. Förvar och återvändande

Myndigheten ska analysera om förvarsinstitutet utnyttjas på ett sätt som bidrar till ett värdigt, humant, rättssäkert och effektivt återvändande och vilka åtgärder som kan vidtas för att öka effektiviteten. Det kan bl.a. gälla rutiner för samverkan med Polismyndigheten, kompetensförsörjning, resursfördelning och organisation. I tillämpliga delar ska Migrationsverket samverka med Polismyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2017.

Migrationsverket ska vid samma tidpunkt redovisa en uppdaterad plan av det fortsatta arbetet med att utöka antalet förvarsplatser i landet (Ju2016/03872/SIM). Planen ska bland annat innehålla en redogörelse av placering av de nya förvarsplatserna, när platserna kan tas i bruk samt beräknade kostnader.

12. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Ett stärkt säkerhetsskyddsarbete hos bevakningsansvariga myndigheter, enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, är av grundläggande betydelse för totalförsvaret. Migrationsverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet, redovisa vilka övergripande åtgärder som vidtagits för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

13. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Migrationsverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

14. Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik ska senast den 15 varje månad lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Redovisningen ska i så stor utsträckning som möjligt vara uppdelad utifrån kön. En redovisning av Migrationsverkets utbetalningar och registrerad balans av ersättningar till kommuner och landsting ska bifogas till verksamhetsstatistiken.

I samband med årsredovisningen 2016 ska verksamhetsstatistik enligt ovan fördelad per månad, som möjliggör jämförelser över 10 år, lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket5 904 447
ap.1Migrationsverket (ram)5 904 447

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till Migrationsverkets förvaltningskostnader. Anslagsposten får också användas för utgifter för förvarslokaler och resor som möjliggör asylsökandes deltagande i tidiga insatser.

Migrationsverket ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Migrationsverket ska betala 361 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket23 728 000
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)21 378 000
ap.3Boende för asylsökande (ram)2 350 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslagsposten får användas till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.
 • ersättningar enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Migrationsverket får utbetala ersättning upp till ett belopp om 40 miljoner kronor enligt 14 § Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket726 612
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)2 000
ap.5Återvandringsbidrag (ram)100
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)680 680
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)33 060
ap.8Anhörigresor (ram)10 772
Disponeras av Kammarkollegiet14 935
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)12 000
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Anslagsposten får användas till omföringar av medel för flyktingmottagande av personer som vidarebosätts i Sverige.

I juni respektive december 2017 ska ett schablonberäknat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2017 multipliceras med 201 100 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Anslagsposten får användas till utgifter för

 • resor, inklusive omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • resor för personer som kan komma ifråga för uttagning,
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring samt
 • information och förberedande insatser inför överföringen.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket586 000
ap.2Migrationsverket (ram)586 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet150
ap.1Regeringskansliet (ram)150

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning till offentliga biträden och tolkar. 

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartmentet.

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden.

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården252 000
ap.2Kriminalvården (ram)252 000
Disponeras av Migrationsverket81 202
ap.1Migrationsverket (ram)81 202
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.4Regeringen (ram)3 000
Disponeras av Polismyndigheten20 000
ap.3Polismyndigheten (ram)20 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ut ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Av anslagsposten ska högst 11 miljoner kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande inklusive förvarsvistelse. Migrationsverket får med stöd av 6 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst tio miljoner kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, polismyndighet eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap.  1 § andra stycket budgetlagen.

ap.3 Polismyndigheten

Medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Regeringen ska inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket budgetlagen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket155 450
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)155 450

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska flyktingfonden III, den Europeiska återvändandefonden eller asyl-, migrations- och integrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Anslagsposten får också användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska flyktingfonden III, den Europeiska återvändandefonden eller asyl- och migrations- och integrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. Högst 60 miljoner kronor får användas till dessa ändamål.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III, 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden, 010 Bidrag från asyl-, migrations- och integrationsfonden samt 012 Beviljat nödbistånd från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1177 1333 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.21 068 900Inget0
ap.3117 500Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.620 557Inget0
ap.7918Inget0
ap.8323Inget0
ap.130Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.15Inget0
ap.219 800Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1303 400115 000114 00074 4002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)664 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget

Följande gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

(tkr)TotaltAck.utfall2016 Prognos2017 Budget2018 Beräknat2019 Beräknat2020 beräknat
Digitalisering av asylprocessen84 68414 62223 26215 00031 8000
E-tjänster Statliga ersättningar59 49019 53114 13315 77610 0500
Digitalisering av handläggning inom ersättningshanteringen60 0007 50022 50020 00010 000 
Digitala servicetjänster34 6538 59415 53010 5300
Dokumenthantering90 330012 49445 74217 09415 000
Digitalisering av tillståndsprocessen93 30251 47217 73010 10012 0002 000
Digitalt samarbete med Domstolsverket35 0002 00011 00011 00011 000
Smart Border36 0002 00012 00011 00011 000
It-stöd för att kunna anvisa enligt nya bosättningslagen40 00010 00030 000
Summa utgifter för investeringar473 459 85 625 95 713 167 648 124 474 49 000 11 000
        
Finansiering       
Lån i Riksgäldskontoret473 45985 62595 713167 648124 47449 00011 000
Anslag       
Summa finansiering473 459 85 625 95 713 167 648 124 474 49 000 11 000

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25492 037
2017-02-25492 037
2017-03-25492 037
2017-04-25492 037
2017-05-25492 037
2017-06-25492 037
2017-07-25492 037
2017-08-25492 037
2017-09-25492 037
2017-10-25492 037
2017-11-25492 037
2017-12-25492 040
Summa5 904 447
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
Beh inkomsttitlar251100230 8000230 800230 800
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jens Carlander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/A, I
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: