Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2017-05-24
Ku2017/01388/KL
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83). Med ändring av tidigare beslutat regleringsbrev beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Den 7 december 2016 beslutade riksdagen att bifalla regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop.2016717:1, utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83) om att riksdagens tidigare ställningstagande om att inrätta myndigheten Riksutställningar inte längre ska gälla. I budgetpropositionen gjordes bedömningen att Riksutställningar ska avvecklas och att flertalet av myndighetens uppgifter ska inordnas i Riksantikvarieämbetet. I propositionen Kulturarvspolitik (prop 2016/17:116) bedömer regeringen att flertalet av Riksutställningars uppgifter fr.o.m. den 1 juni 2017 bör inordnas i Riksantikvarieämbetet i syfte att ge myndigheten ett samlat ansvar för museifrågor. Enligt beslut den 22 december 2016 (Ku2016/02901/KL) gav regeringen i uppdrag till Riksantikvarieämbetet att förbereda inordnandet av vissa uppgifter från Riksutställningar. Samma dag gavs uppdrag till Riksutställningar att förbereda överföring av vissa uppgifter till Riksantikvarieämbetet och förbereda en avveckling av myndigheten (Ku2016/02900/KL).

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen använts för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande med-
borgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Information om fornlämningar

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den information om fornlämningar som myndigheten förvaltar. Regeringen har avsatt särskilda medel för att stärka detta arbete inom ramen för anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Riksantikvarie-
ämbetet ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Prognoser 2017–2021

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 18 januari
 • 3 maj
 • 25 oktober

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Svensk museitjänst fortskrider.

Landskapsperspektiv

Riksantikvarieämbetet ska redovisa arbetet med att ta till vara den europeiska landskapskonventionens perspektiv. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Vision 2030

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur visionsarbetet fortlöper inom myndigheten och i samverkan med övriga aktörer. Inom ramen för återrapporteringen ska Riksantikvarieämbetet redovisa hur myndigheten samverkat med länsstyrelserna i arbetet med ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2017 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samordning för digitalisering

Riksantikvarieämbetet ska fr.o.m. den 1 januari 2017 driva den nationella samordningen för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.

Samarbete för kultur till fler

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Agenda 2030

Mot bakgrund av bl.a. antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (PGU, prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) ska Riksantikvarieämbetet genomföra nedanstående uppdrag.

Riksantikvarieämbetet ska lämna underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Utgångspunkt är den redovisning som lämnades i augusti 2016 med anledning av uppdrag Fi2016/01355/SFÖ. Riksantikvarieämbetets redovisning ska innehålla hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål och hur myndigheten arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka åtgärder och initiativ som har vidtagits för att förebygga och förhindra illegal handel med kultur-
föremål. Av redovisningen ska även berörda myndigheters insatser framgå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 17 mars 2017.

Traditionell småskalig matkultur

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med bland andra Statens jordbruksverk, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska delredovisas av Statens jordbruksverk efter samråd med övriga myndigheter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovis-
ningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdeparte-
mentet) senast den 30 juni 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Senast den 31 mars 2017 ska myndigheten återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur man avser att lägga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen under 2017.

Riksantikvarieämbetet ska även lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag att inordna vissa uppgifter från Riksutställningar

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att fr.o.m. den 1 juni 2017 inordna följande uppgifter:

 • främja utveckling och samarbete på museiområdet,
 • samla in och förmedla kunskaper inom museiområdet, samt
 • erbjuda teknik- och metodstöd till museer.

Övertagande av tillgångar och skulder från Riksutställningar ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Riksutställningar har ansvaret för myndighetens tillgångar och skulder till och med den 31 maj 2017. Riksantikvarieämbetet och Kammarkollegiet, som har fått i uppdrag att hantera återstående avvecklingsfrågor, övertar ansvaret från och med den 1 juni 2017.

Den europeiska kulturarvsstrategin

Riksantikvarieämbetet ska under 2017 och 2018 främja kunskapen om och spridningen av Europarådets europeiska kulturarvsstrategi till berörda aktörer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet16 153
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)16 153

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslaget får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet223 613
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)213 550
ap.2Kulturarvs-IT (ram)10 063

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Av anslagsposten får högst 4 750 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Anslaget får bl.a. också användas för att betala det svenska bidraget till Europeana och Icomos Board.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet253 522
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)237 522
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)16 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas för förvaltning och utveckling av K-samsök.
 • Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas för att utveckla och kvalitetssäkra information om fornlämningar samt för att utveckla de informationssystem som krävs för Riksantikvarie-
  ämbetets förvaltning av denna information.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

 • Av anslagsposten får högst 1 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Stiftelsen Arbetets museum för drift av kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer enligt förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

8:4

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet18 770
ap.2Riksutställningar - del till Kammarkollegiet (ram)18 770
Disponeras av Riksantikvarieämbetet11 319
ap.3Riksutställningar - del till Riksantikvarieämbetet (ram)11 319

Villkor för anslag 8:4

ap.2 Riksutställningar - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten förs inte över till räntekonto i Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet får disponera anslagsposten för utgifter som uppstår vid avvecklingen av myndigheten Riksutställningar.

ap.3 Riksutställningar - del till Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Riksutställningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.10485Inget0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 7083 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 606Inget0
ap.20Inget0
8:4 Riksutställningar
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.190 00064 00011 00015 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2519 981
2017-02-2519 981
2017-03-2519 981
2017-04-2519 981
2017-05-2519 981
2017-06-2521 598
2017-07-2521 598
2017-08-2521 598
2017-09-2521 598
2017-10-2521 598
2017-11-2521 598
2017-12-2521 592
Summa251 085
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT
8:4 ap.3Riksutställningar - del till Riksantikvarieämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål-6793001 3001 050250-129
Museitjänster-14 8173 00026 00024 0002 000-9 817
Summa-15 4963 30027 30025 0502 250-9 946
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Regeringen avser att i samband med inordnandet av vissa av Riksutställningars uppgifter överföra anslag 8:4 Riksutställningar till Riksantikvarieämbetet.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christina Nylén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Riksutställningar
Statens tjänstepensionsverk