Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2017-05-18
S2017/03048/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:5
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet24 049 736
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)24 049 736

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I juni 2016 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2016 (dnr S2016/04184/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari och februari 2017 avseende kostnader i november och december 2016 i enlighet med bilaga 1. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i respektive månad.

Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2016(dnr 2016/04184/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars 2017.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för 2017 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag i mars och april 2017 avseende kostnader i januari och februari 2017 i enlighet med bilaga 3. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars och april.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för 2017 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i maj 2017 avseende kostnader i mars 2017 i enlighet med bilaga 4. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i maj.

Den 15 maj respektive 12 maj 2017 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017 (dnr S2017/-/FS). Kammarkollegiet ska utbetala bidrag den första vardagen i varje månad med början i juni i enlighet med bilaga 5. Gällande tilläggsutbetalningen i juni är den en komplettering till redan beslutade utbetalningar i bilaga 3 och bilaga 4.

Regeringen beslutar att avsätta 10 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:2 från den 11 maj 2017 (dnr S2017/02911/FS) angående statens bidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2017. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2017 för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna). Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslag 1:5, anslagsposten 2 Bidrag för läkemedelsförmånerna (dnr S2017/02465/FS). För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga 6.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2601 243Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Ylva Kalin
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun