Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2017-06-29
Fi2017/02789/RS (delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
10397 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123, prop. 2016/17:99 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Med ändring av regleringsbrev för 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla för Finansinspektionen. Ändring görs i avsnitt 1 Mål och återrapporteringskrav, avsnitt 4 Anslag och avsnitt 5.2 Utbetalningsplan.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

 

Mål 

Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Återrapportering

Redovisning ska lämnas av hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till målet samt på vilket sätt insatserna bidragit till en hållbar utveckling inom det finansiella systemet.

Redovisning ska även lämnas för hur tillsynen fördelats på olika typer av tillsynsinsatser och på olika företagskategorier. Av redovisningen ska det också för varje företagskategori framgå hur stor andel av företagen som blivit föremål för någon tillsynsinsats under året. Hur tillsynen fördelas på olika verksamhetsområden ska också redovisas. Vidare ska arbetet  med att öka insatserna av finansiell tillsyn redovisas samt hur stor del som använts till finansiell tillsyn av de ytterligare 15 000 000 kronor som anvisats för 2017.

Redovisning lämnas för hur medlen som tilldelats i samband med vårändringsbudgeten för 2017 har använts. 

Mål 

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning.

Återrapportering 

Redovisning ska lämnas av hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts, bl.a. när det gäller sparande och skuldsättning. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

 

Återrapporteringskrav i övrigt

1. De mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat ska så långt som möjligt redovisas. Därutöver ska även följande redovisas:

  • Uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler.

2. Redovisa hur myndigheten har samverkat med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

3. Redovisa hur myndighetens samarbete med Ekobrottsmyndigheten har utformats för att underlätta utredningar om marknadsmissbruk i enlighet med den nya regleringen om marknadsmissbruk som träder i kraft den 1 februari 2017.

4. Redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för de avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2017—2021. Prognoserna för anslagsbelastningen ska redovisas i statsbudgetsystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt till utfallet för 2016. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen och eventuella osäkerhetsfaktorer. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

 

 

3

Uppdrag

 

1. Indikatorer för resultatuppföljning

Med utgångspunkt i redovisningen i budgetpropositionen för 2017 (utgiftsområde 2 avsnitt 3.4) lämna en uppdaterad redovisning av indikatorerna avseende utfallet för 2015 och 2016. Myndigheten ska även redovisa indikatorer som anger hur finansmarknaden fungerar för företag avseende möjlighet till lån och att ta in kapital när det gäller villkor och kundnöjdhet. Redovisningen ska även belysa hur lånemöjligheter och villkor varierar mellan olika grupper av företag, t.ex. med avseende på storlek, bransch och regional hemvist. Redovisningen av indikatorerna ska om möjligt delas upp på kön. I det fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras med sådana. Myndigheten ska även lämna förslag till möjliga indikatorer kopplade till det av riksdagen beslutade målet för finansmarknadsområdet om att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 18 april 2017.

  

2. Redovisa arbetet med effektivitet och kvalitet

Myndigheten har under ett antal år redovisat arbetet med effektivitet och kvalitet inom myndigheten, med anledning av att ökade resurser har tillförts från 2010 och framåt. Även under 2017 tillförs ökade resurser. Myndigheten ska därför även redovisa hur arbetet under 2017 bedrivits med kvalitetshöjande insatser och med att effektivisera verksamheten.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 4 april 2018.

3. Bidra till en hållbar utveckling

Inom området hållbar utveckling ska myndigheten med utgångspunkt från inlämnad rapport, Hur kan finanssektorn bidra till en hållbar utveckling? (Fi2016/03995/FPM), fortsätta att ta olika initiativ för att utveckla möjligheten för finansiell reglering och tillsyn att bidra till en hållbar utveckling. Myndigheten ska redovisa insatser som syftar till att arbetet med hållbarhet och klimatrelaterade risker ska vara en naturlig del av de finansiella företagens affärsmodeller och riskhantering, och därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen och regleringen. Redovisningen bör bl.a. innehålla en beskrivning av:

  • Arbetet som genomförs internationellt med att utveckla relevanta branschgemensamma definitioner avseende klimatpåverkan och följa upp förslagen inom den svenska finansbranschen om hur en löpande rapportering kan utvecklas.
  • Arbetet med att följa och stödja utvecklingen av scenarioanalyser avseende klimatrisker, både nationellt och internationellt. 
  • Den information om hållbarhet som lämnas till konsumenter kring finansiella produkter t.ex. om konsumenten får relevant information om produkternas hållbarhetsprofil som gör det möjligt för konsumenterna att göra medvetna val. Denna del av uppdraget genomförs i samråd med Konsumentverket. 

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 november 2017.

4. Agenda 2030

Redovisa underlag inför Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Utgångspunkt är den redovisning som lämnades i augusti 2016 (Fi2016/01355/SFÖ). Myndigheten ska kortfattat redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling som verktyg. Myndigheten ska redovisa hur man med utgångspunkt i sin kärnuppgift arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, sociala och miljömässiga). Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

5. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Myndigheten ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

6.  Samspel mellan regelverken om kapitaltäckning och krishantering

Av Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1450 framgår att minimikravet på nedskrivningsbara skulder i regelverket om krishantering i huvudsak ska utgöras av summan av två komponenter: ett förlustabsorberingsbelopp och ett återkapitaliseringsbelopp. Beloppen fastställs med utgångspunkt i de kapitalkrav som gäller för instituten enligt regelverket om kapitaltäckning.

Det är viktigt att de två regelverken fungerar som en helhet. Mot den bakgrunden och p.g.a. att regelverken är nya och under infasning ska myndigheten, tillsammans med Riksgäldskontoret, i en rapport redovisa

  • hur olika utformningar av de samlade kraven i regelverken om kapitaltäckning och krishantering påverkar de finansiella aktörernas kapitalstruktur,
  • vilka beteendeförändringar som olika utformningar av kraven kan leda till,
  • hur olika utformningar påverkar den finansiella stabiliteten, och
  • vilka effekter på utlåningen till företag och hushåll som kraven kan leda till.

Myndigheterna ska beakta pågående förhandlingar i EU om ändringar i regelverken om kapitaltäckning och krishantering och vilka konsekvenser dessa kan få, exempelvis avseende nationell flexibilitet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 april 2017.

7. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Finansinspektionen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. 

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Sammanfattning av pågående uppdrag som lämnats i Finansinspektionens regleringsbrev för 2016 och som ska redovisas 2017

Effektivitet och kvalitet

Myndigheten ska redovisa hur arbetet under 2016 bedrivits med kvalitetshöjande insatser och med att effektivisera verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 4 april 2017.

Skadereglering vid personskada

Finansinspektionen ska kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, internt och i nämnder, för att klargöra om god försäkringsstandard avseende skadereglering upprätthålls. Hanteringen av de trafikskadade bör särskilt belysas. Kartläggningen ska bl.a. ta sin utgångspunkt i de rapporter som myndigheten har publicerat inom området mellan åren 1998 – 2007. I dessa rapporter har det exempelvis framkommit att handläggningstiderna generellt varit långa och att informationen till de skadade kunde förbättras. När det gäller granskningen av de processer och rutiner som försäkringsbolagen använder i samband med skadereglering så bör den omfatta t.ex. de rutiner och systemstöd som finns och en bedömning av om dessa rutiner fungerar tillfredsställande eller bör förbättras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 december 2017.

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen14 350
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)14 350

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen537 180
ap.1Finansinspektionen (ram)531 730
ap.2Samordningsorgan för tillsyn över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (ram)5 000
ap.3Krigsförsäkringsnämnden (ram)450

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av medlen beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Medlen ska användas för samordningsorganet för insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

ap.3 Krigsförsäkringsnämnden

Medlen får användas för att bekosta Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.11 435Inget0
1:11 Finansinspektionen
ap.125 4363 %0
ap.21503 %0
ap.323Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2542 683
2017-02-2542 683
2017-03-2542 683
2017-04-2542 683
2017-05-2542 683
2017-06-2542 683
2017-07-2546 850
2017-08-2546 850
2017-09-2546 850
2017-10-2546 850
2017-11-2546 850
2017-12-2546 832
Summa537 180
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
1:11 ap.3Krigsförsäkringsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-9 159-5 00090 00088 0002 000-12 159
Administrativ service
4 § avgiftsförordningen (SFS 1992:191)002 2002 20000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättsliga avgifter
Årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet25484 9819 500527 000527 000014 481
Bötesmedel27120050 000050 00050 000
Restavgifter och dröjsmålsavgifter27110010 000010 00010 000
Summa4 9819 500587 000527 00060 00074 481
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Liso Norrman
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV
Justitiedepartementet/PO, Å
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA, OFA, SSA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksbanken
Ekobrottsmyndigheten
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Krigsförsäkringsnämnden
Pensionsmyndigheten
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå