Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2017-04-27
Fi2017/01977/SFÖ
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123, prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MjU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särskiljas och redovisas uppdelat där så är möjligt.

Myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag där regeringen beslutat att Kammarkollegiet ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle och den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet sker vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.

3

Uppdrag

Nationella upphandlingsstrategin

Myndigheten ska med utgångspunkt i Nationella upphandlingsstrategin (bilaga till beslut Fi2016/00833/OU) redovisa hur myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp både vad avser de statliga ramavtalen inom ramen för Statens inköpscentral och i myndighetens övriga verksamhet. Myndigheten ska även redogöra särskilt för hur den samverkat med Upphandlingsmyndigheten om strategin. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017 till regeringen (Finansdepartementet).

Statliga ramavtal

1. Myndigheten ska fortsatt bedriva ett utvecklingsarbete avseende de statliga ramavtalen utifrån bl.a. myndigheternas behov. Myndigheten ska utvärdera utvecklingsarbetet utifrån ramavtalsområdena och även redovisa i vilken utsträckning de statliga myndigheterna anmäler avsteg i enlighet med förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning samt analysera orsakerna till att myndigheterna väljer att göra avsteg från Kammarkollegiets statliga ramavtal. Utvärderingen ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vidare ska arbetet omfatta en beskrivning av processer och metoder för hur myndighetens arbete bedrivs. Regeringens mål om en ökad digitalisering av myndigheternas arbete ska beaktas i uppdraget. En delrapport ska redovisas senast den 1 juni 2017 och en slutrapport senast den 31 oktober 2017 till regeringen (Finansdepartementet). Uppdraget ska genomföras efter samråd med Upphandlingsmyndigheten.

2. Myndigheten ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att verksamheten Statens inköpscentral ska uppfylla det ekonomiska målet om full kostnadstäckning. Uppdraget ska redovisas i anslutning till att kommande budgetunderlag lämnas.

Auktorisationsverksamhet

1. Myndigheten ska utveckla och anpassa auktorisationsverksamheten till det förändrade tolkbehovet i samhället. En kartläggning och en analys ska göras av hur efterfrågan i samhället på auktoriserade tolkar bättre kan tillmötesgås genom myndighetens auktorisationsverksamhet. Uppdraget syftar till att öka genomströmningen i myndighetens kunskapsprov och därmed skapa förutsättningar för att öka antalet auktoriserade tolkar. Särskilt fokus ska läggas på de språk där samhällets tolkbehov är som störst. Myndigheten ska vidare öka antalet muntliga och skriftliga provtillfällen. Utgångspunkten i uppdraget är att kvaliteten i auktorisationsverksamheten inte ska sänkas. En redovisning ska lämnas senast den 15 april 2017 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet).

För att nå ut till fler utbildade och redan verksamma tolkar och därmed få fler kvalificerade provdeltagare till proven, ska myndigheten utveckla sina kommunikationskanaler och göra både auktorisationsproven och informationen om provverksamheten mer tillgängliga. Myndigheten ska även kartlägga och analysera de viktigaste orsakerna till svårigheterna att möta efterfrågan på auktoriserade tolkar samt övergripande kartlägga och redogöra för hur auktorisationsverksamheten är organiserad och fungerar i övriga nordiska länder. En redovisning ska lämnas senast den 15 november 2017 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet).

2. Myndigheten ska inom ramen för sitt ansvar enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. Redovisning av uppdraget ska ske i årsredovisningen.

En tjänst för avrop avseende tolkförmedlingstjänster

Myndigheten ska utveckla en tjänst för att underlätta avrop inom ramavtalsområdet för tolkförmedlingstjänster. En sådan tjänst för avrop ska möjliggöra uppföljning av tolktjänster och kunna identifiera de språkbehov som finns. Myndigheten ska genomföra kommunikationsinsatser i samband med implementeringen av tjänsten.

Myndigheten ska senast den 28 april 2017 till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) redovisa en förstudie inklusive en plan för när tjänsten för avrop kan tas i drift. Uppdraget ska genomföras i samråd med Domstolsverket, Polismyndigheten och Migrationsverket.

Agenda 2030

Myndigheten ska lämna underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Myndigheten ska kortfattat redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål. Myndigheten ska redovisa hur myndigheten med utgångspunkt i sin kärnuppgift arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 mars 2017 till regeringen (Finansdepartementet).

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Kammarkollegiet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet60 994
ap.1Kammarkollegiet (ram)60 994

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.

Skadestånd

Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas för ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, i de fall där någon annan myndighet inte funnits ansvarig.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 8303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)355 000
- varav ÖVRIGT355 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2017 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av branden vid Gripsholms kungsladugård i Mariefred, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.

För 2017 får Kammarkolleget disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 5 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med utbetalning av medel från Viltvårdsfonden. Medlen ur fonden används för att främja viltvården och andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-255 083
2017-02-255 083
2017-03-255 083
2017-04-255 083
2017-05-255 083
2017-06-255 083
2017-07-255 083
2017-08-255 083
2017-09-255 083
2017-10-255 083
2017-11-255 083
2017-12-255 081
Summa60 994
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet
Kapitalförvaltning3 3831 10058 20060 600-2 4002 083
Försäkringsverksamhet251 455-33 000201 500201 5000218 455
Fordringsbevakning828-3009 5009 900-400128
Registrering av trossamfund-834001 000850150467
Inköpscentral31 64916 661100 00092 0008 00056 310
Summa287 232-15 139370 200364 8505 350277 443
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet
Stiftelserätt2552-17 129-2 4002 0004 600-2 600-22 129
Tolkar och översättare2552-71 788-9 8003 00015 000-12 000-93 588
Summa-88 917-12 2005 00019 600-14 600-115 717
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

Indrag av ackumulerat överskott
Av ackumulerat överskott för verksamheten Statens inköpscentral har 21 249 000 kronor tillförts statens centralkonto (Fi2016/02915/SFÖ).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kammarkollegiet medges undantag från att i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i Orio AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Detsamma gäller för avvecklingsverksamheten för vilken en sammanhållen resultat- och balansräkning ska sammanställas.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Anslagsposter som Kammarkollegiet disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.

Allmänna arvsfonden
Myndigheten får under 2017 ur Allmänna arvsfonden belasta högst 62 950 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. För förvaltning av fonden får myndigheten belasta högst 9 500 000 kronor.

Kammarkollegiet ska redovisa prognoser för belastningen till regeringen (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på
bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden och administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till Kammarkollegiet ska särskiljas.

Redovisning av ägarandelar i finansiella internationella institutioner
Kammarkollegiet ansvarar för redovisning av ägarandelar i Nordiska investeringsbanken (NIB), Europeiska investeringsbanken (EIB),
Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Europarådets utvecklingsbank (CEB) och Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/DOM, L2, PO och SIM
Utrikesdepartementet/GA B och IU 1
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA 1, ESA, I1 och OU
Utbildningsdepartementet/UF
Näringsdepartementet/FJR
Arbetsmarknadsdepartementet/I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Arvsfondsdelegationen
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Upphandlingsmyndigheten