Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2017-04-06
S2017/02192/SF
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 11, bet. 2016/17:SfU2, rskr. 2016/17:120, prop. 2016/17:1 utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:

 • en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
 • en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män.

Mål om jämställda inkomstgrundande pensioner

Pensionsmyndigheten ska verka för att kunskapen om livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ökar för kvinnor och män.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män.

Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter

Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män. Av redovisningen ska framgå hur de extra medel som tillförs myndigheten för åren 2014–2017 hittills har använts.

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning samt öka kvaliteten i handläggningen av ärenden om bostadstillägg till kvinnor och män samt återkravsärenden.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för kvinnor och män samt genomförda insatser för att nå målet inklusive hanteringen av tillsvidarebeslut.

Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska verka för att kvinnor och män som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men inte har kunskap om förmånerna får ökad kunskap om dem.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa utvecklingen av mörkertalet för kvinnor och män och hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard samt redovisa genomförda insatser för att nå målet.

2

Organisationsstyrning

Min Pension och Försäkringsfullmaktsnoden

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till de finansiella förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB samt Fullmaktskollen i Sverige AB.

Intern sjukfrånvaro

Pensionsmyndigheten ska redovisa utvecklingen av den interna sjukfrånvaron samt vilka insatser som vidtas i syfte att minska den för kvinnor och män. Återrapportering ska ske i årsredovisningen för 2017.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Översyn av kostnadssänkande åtgärder

Pensionsmyndigheten ska analysera om det avgiftstak på fondavgifter som Pensionsmyndigheten införde per den 1 januari 2015 bör sänkas ytterligare. Pensionsmyndigheten ska även analysera om det är lämpligt att göra andra förändringar av rabattmodellen för att ytterligare sänka avgifterna för premiepensionssparare och pensionärer. Ändringar som föreslås ska kompletteras med en konsekvensanalys. Myndigheten ska därtill analysera de möjligheter som finns att sänka kostnaderna i premiepensionssystemet genom införande av en s.k. årsavgift för de fondförvaltare/fonder som finns i premiepensionssystemet samt lämna en rekommendation om en sådan avgift bör införas och i så fall på vilken nivå. En rekommendation om en årsavgift ska kompletteras med en konsekvensanalys. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 september 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Pensionsmyndigheten.

Effekter av utfasningen av änkepensionen

I rapporten Jämställda pensioner? (Ds 2016:19) beskrivs den pågående utfasningen av änkepensionen. Pensionsmyndigheten ska med den som utgångspunkt analysera vilka effekter utfasningen av änkepensionen får. Analysen ska visa hur kvinnornas totala inkomster påverkas och hur det påverkar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Analysen ska även belysa i vilken utsträckning minskningen av änkepensionen leder till ökade kostnader i andra välfärdssystem och hur det påverkar statens budget. Analyserna ska så långt möjligt redovisas över tid till dess änkepensionerna i huvudsak helt är utfasade. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den den 15 september 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Pensionsmyndigheten.

Migrationens påverkan på pensionsnivåerna och grundskyddet

Till följd av den ökande migrationen blir det ett större antal individer som inte har ett fullt arbetsliv bakom sig och som därmed inte haft möjlighet att arbeta ihop en tillräcklig inkomstgrundad pension. Det innebär att fler individer blir beroende av grundskydd. I dag har en större andel bland utrikes födda inkomster från grundskyddet. Pensionsmyndigheten får därför i uppdrag att analysera hur migrationen kan påverka pensionsnivåerna och omfattningen av grundskyddet, på kort och lång sikt. Analysen bör göras både ur ett makroperspektiv och ur ett individperspektiv. Innehåll och redovisningsform bestäms i överenskommelse med Socialdepartementet.  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 oktober 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ökad kunskap om tjänstepensionerna

Pensionsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att verka för en ökad kunskap om hur sparande och utbetalning ser ut i tjänstepensionssystemen. Detta inbegriper förutom belopp bland annat vilken typ av tjänstepension det handlar om, hur många kvinnor och män som täcks av tjänstepension och gör det under hela förvärvslivet och hur täckningsgraden ser ut för olika grupper. Uppdraget har delredovisats den 1 oktober 2016 och ska slutredovisas den 2 oktober 2017. Det tidigare lämnade uppdraget kompletteras nu på så sätt att Pensionsmyndigheten till slutredovisningen även ska ta fram förslag på förteckning över variabler och definitioner på uppgifter som borde ingå i en tjänstepensionsdatabas. Variabelförteckningen ska vara så utformad att den kan fungera som utgångspunkt för eventuell framtida lagreglering Även i denna del ska Pensionsmyndigheten samråda med Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, med utgångspunkt i de insikter som ISF vunnit genom sitt uppdrag om tidsbegränsade uttag i tjänstepensionen. I den kompletterande delen av uppdraget ska Pensionsmyndigheten även samråda med Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen, Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Pensionsmyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Pensionsmyndigheten  ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet  i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Pensionsmyndigheten.

Övriga återrapporteringskrav

Kvalitet i handläggningen

Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen av ärenden för kvinnor och män samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten. I redovisningen ska även ingå hur myndigheten arbetar för att minska de oavsiktliga felen. Återrapportering ska ske i årsredovisningen för 2017.

Mina meddelanden

Pensionsmyndigheten ska återrapportera hur myndigheten under året har arbetat för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden. Återrapporteringen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Min Pension och Försäkringsfullmaktsnoden

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka insatser som genomförts samt vilka resultat som uppnåtts i samarbetet med Min Pension i syfte att ge möjlighet till god pensionsinformation. Återraportering ska ske i samband med att framställan om avgiftsuttag lämnas.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Konsumentverket för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Återrapportering ska ske i årsredovisningen för 2017.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statens budget. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas:

 • 18 januari
 • 17 februari
 • 3 maj
 • 31 juli
 • 25 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2016 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 18 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 18 januari),
 • prognoser för 2017 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2018–2021, 
 • prognoser för balanstalet för 2018–2021,
 • prognoser för inkomstindex för 2018–2021,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).

Övrig redovisning

 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 3 maj),
 • genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 3 maj),
 • uppgifter om typfallsmått i enlighet med tidigare redovisning (redovisas endast den 3 maj)

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

S2010/9064/SF

10 augusti 2017

Ökad kunskap om tjänstepensionernas betydelse

Regleringsbrev för 2016

1 oktober 2017

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2015

Årligen i ÅR och 22 februari 2018

Uppdrag till Pensionsmyndigheten att stärka konsumentskyddet på Pensionsmyndighetens fondtorg

Fi2016/04460/FPM

19 juni 2017

Uppdrag till Pensionsmyndigheten att utveckla och redovisa livsinkomstprofiler för olika grupper

S2016/07722/SF

3 maj 2017

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten13 364 900
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)13 364 900

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten11 545 300
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)11 545 300

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 377 200
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)8 377 200

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten953 500
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)953 500

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten533 551
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)533 551

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 048 000
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)1 048 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 467 700
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)7 467 700

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 7 185 250 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om 282 450 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2668 245Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2577 265Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2418 860Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.247 675Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.132 0133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.162 880Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)673 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav SPECIAL8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap. 4 § budgetlagen avser 493 321 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemen.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2544 463
2017-02-2544 463
2017-03-2544 463
2017-04-2544 463
2017-05-2544 463
2017-06-2544 463
2017-07-2544 463
2017-08-2544 463
2017-09-2544 463
2017-10-2544 463
2017-11-2544 463
2017-12-2544 458
Summa533 551
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna80 248-24 832473 364491 383-18 01937 397
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-675 307187 959557 197324 199232 998-254 350
Administration för fondinformation/fondförvaltare003 0003 00000
Administrativ service001 5001 50000
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension002 5002 50000
Administration av statlig fordran0020020000
Summa-595 059163 1271 037 761822 782214 979-216 953
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Premiepensionsverksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska enligt 64 kap. 37 § socialförsäkringsbalken täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

Delårsrapport
Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pensionsmyndigheten ska redovisa 166 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Stefan Oscarson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/Disk
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Konsumentverket
Finansinspektionen
Sametinget
Länsstyrelsen i Stockholm
Sjunde AP-fonden
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv