Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut


2017-08-24
A2017/01622/ARM
A2017/01346/SV
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
11279 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2017

(prop. 2016/17:1 utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU2, rskr. 2016/17:128, prop. 2016/17:99 utg.omr. 14, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska senast 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

3

Uppdrag

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 17 maj 2017 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet
- Antal anmälda arbetsolyckor
- Antal anmälda arbetssjukdomar
- Anställda och ohälsa, upplevda besvär.

Återrapportering regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 15 maj 2018 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2017.

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

  1. Antal regionala skyddsombud
  2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
  3. Antal besökta arbetsställen
  4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
  5. Rådgivning per telefon och e-post
  6. Utbildning internt
  7. Utbildning externt
  8. Utbildningskostnad
  9. Totalkostnad och bidrag.

Förvaltning av registret för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) innehållande:
- Antal anmälda utstationerade arbetstagare
- Antal utländska företag som gjort anmälningar till registret
- I vilka länder arbetsgivarna har sitt säte eller hemvist
- Antal anmälda utstationeringar
- Beträffande vilka branscher eller tjänster utstationeringar har anmälts
- Översiktlig beskrivning av den geografiska fördelningen i Sverige
- Antal inspektioner som genomförts avseende anmälningar till registret av kontaktperson och utstationering av arbetstagare
- En analys av resultatet från utförda inspektioner avseende utstationering.

Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av utvecklingen när det gäller den nationella funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Arbetet med den närmare utformningen av funktionen bör fortsätta för att successivt ge genomslag i myndighetens kunskapsförmedlande verksamhet. Som en del i detta arbete bör myndigheten fortsätta sitt arbete med att utveckla former för tillgängligheten och nyttiggörandet av den kunskap som redan finns eller under året tas fram av myndigheten i form av kunskapssammanställningar och statistik.

Urvalskriterium för tillsyn

Arbetsmiljöverket har tagit fram en kunskapssammanställning om sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften (Rapport 2014:8). Bland den forskning som kartlades fann man att den psykiska arbetsmiljön har betydelse. Låg kontroll tillsammans med höga krav ökar också risken att lämna arbetslivet i förtid. Detsamma gäller för dåligt socialt stöd och då framför allt från personer i chefsposition. Även fysiskt påfrestande och ergonomiskt bristfälliga arbetsmiljöer ökar risken för utträde ur arbetskraften i förtid. Vidare har arbetstagare i kontaktyrken större risk att lämna arbetskraften i förtid, något som även gäller de med högre utbildning såsom präster och psykologer. Forskningen pekar dessutom på att kvinnor har högre sjukfrånvaro, större hälsoproblem och lämnar arbetslivet tidigare än män. Det finns även olikheter i hur män och kvinnor påverkas av faktorer i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket ska mot denna bakgrund genomföra en förstudie för att analysera  möjligheten att ta fram ett urvalskriterium för tillsyn med fokus på att synliggöra eventuella branscher och arbetssällen där det finns ett tidigt utträde som i rimlig grad kan relateras till arbetsmiljöfaktorer. Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget förlängs och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2017.

Förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att under perioden 2015–2018 förstärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Verket ska som en del av uppdraget samverka med relevanta myndigheter, bland annat Skatteverket, Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2015–2018. Redovisningen ska, från och med årsredovisningen för 2017, inkludera hur Arbetsmiljöverket har använt de ytterligare medel som tillförts för att motverka osund konkurrens.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanläda för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Arbetsmiljöverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutRapportering
Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegreringRegleringsbrev för 2015, regleringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017, 22/2 2018, årsredovisning för 2018
Återrapportering regional skyddsombudsverksamhetRegleringsbrev för 201612/5 2017
Särskilda informationsinsatser, tillägg till uppdraget förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelarÄndringsbrev för 2015Årsredovisning för 2017, slutredovisning i årsredovisning för 2018
Webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i SverigeRegeringsbeslut A2016/00159/ARM31/1 2017
Utländska arbetstagare inom gröna näringenÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
MarknadskontrollÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Seminarieserie Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj för ett hälsosamt arbetslivÄndringsbrev för 2016

Årsredovisning för 2017

Kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbetetÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Tillsyn inom bemanningsbranschenÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Vägledning om gränslöst arbetslivÄndringsbrev för 20161/6 2017, slutredovisning 1/6 2018
Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstidÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgenÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Kartläggning beträffande arbetsmiljö inom hushållsnära tjänsterÄndringsbrev för 20161/9 2017

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket738 417
ap.1Förvaltningskostnader (ram)626 830
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)111 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 110 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.118 3253 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.220 00020 000

2018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)58 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2552 278
2017-02-2552 278
2017-03-2552 278
2017-04-2552 278
2017-05-2552 278
2017-06-2552 278
2017-07-2552 278
2017-08-2552 278
2017-09-2552 153
2017-10-2552 153
2017-11-2552 153
2017-12-2552 147
Summa626 830
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet1375568 0008 200-200493
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/Jäm
Näringsdepartementet/ENT1
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Konkurrensverket
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket
Upphandlingsmyndigheten
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)