Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2017-02-09
U2017/00533/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 3:13 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet104 512
ap.13Till regeringens förfogande (ram)104 512
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 200
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 200

Villkor för anslag 3:13

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av stiftelsen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten enligt följande.

1. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 19 650 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas för akademiens verksamhet och för verksamheten vid sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska senast den 18 maj 2018 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

2. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 12 100 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

3. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 6 300 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

4. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 5 300 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

5. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 1 500 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen ska senast den 18 maj 2018 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

6. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 6 500 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet. Medlen ska användas för stiftelsens verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av stiftelsens årsredovisning.

7. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 4 690 000 kronor som ett engångsbelopp till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas  för nämndens verksamhet. Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte ska senast den 18 maj 2018 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

8. Kammarkollegiet ska utbetala 19 970 000 kronor för 2017 uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

9. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 5 230 000 kronor som ett engångsbelopp till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

10. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 1 200 000 kronor som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Föreningen ska senast den 18 maj 2018 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

11. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 1 350 000 kronor som ett engångsbelopp till Kunnskapsdepartementet i Norge för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

12. Efter rekvisition från Karolinska institutet senast den 1 december 2017 utbetala 1 075 000 kronor som ett engångsbelopp till Karolinska institutet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

13. Efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 1 000 000 kronor som ett ovillkorat aktieägartillskott till vardera av följande elva universitets holdingbolag:
– Uppsala universitet Holding AB,
– LU Holding AB,
– GU Ventures AB,
– Stockholms universitets holding AB,
– Umeå universitet Holding AB,
– Linköpings universitet Holding AB,
– Karolinska Institutet Holding AB,
– KTH Holding Aktiebolag,
– LTU Holding AB,
– MIUN Holding AB, och
– SLU Holding AB.

Aktieägartillskotten ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som ett engångsbelopp. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.936Inget0
ap.133 136Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Riksgäldskontoret