Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2017-02-16
S2017/01012/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:5
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet24 049 736
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)24 049 736

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I juni 2016 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2016 (dnr S2016/04184/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari och februari 2017 avseende kostnader i november och december 2016 i enlighet med bilaga 1. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i respektive månad.

Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2016(dnr 2016/04184/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars 2017.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för 2017 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag i mars och april 2017 avseende kostnader i januari och februari 2017 i enlighet med bilaga 3. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars och april.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2601 243Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Ylva Kalin
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun