Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:1

2016-12-20
SB2016/03008/RCK
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:1 Åtgärder mot segregation
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation för budgetåret 2017 (prop.2016/17:1 utg.omr 13, bet. 2016/17:AU1, rskr. 2016/17:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet50 000
ap.1Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet (ram)50 000

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Åtgärder mot segregation - till Kammarkollegiet

Medlen får användas för utgifter för att bryta segregationen. Medlen får även användas till utgifter för en statlig delegation mot segregation.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:1 Åtgärder mot segregation
ap.11 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jon Helmerson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Arbetsmarknadsutskottet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
RK ekonomi och lön
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret