Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
BII:2

2016-12-14
Ju2016/08896/LP (delvis)
Ju2016/00563/PO
Säkerhetspolisen
Box 12312
10228 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016:17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 291 510
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 291 510

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.138 7453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25107 626
2017-02-25107 626
2017-03-25107 626
2017-04-25107 626
2017-05-25107 626
2017-06-25107 626
2017-07-25107 626
2017-08-25107 626
2017-09-25107 626
2017-10-25107 626
2017-11-25107 626
2017-12-25107 624
Summa1 291 510
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Martin Munkelt
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Filip Kollén)