Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:14

2016-12-01
U2016/05276/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. antal helårsprestationer,

4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

6. ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 023 559
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 683 455
ap.1.1Grundutbildning (ram)842 189
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)841 266
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)77 425
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)608 666
ap.3.1Grundutbildning (ram)503 213
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)105 453
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)103 158
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)3 595
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)11 543
ap.8Ericastiftelsen (ram)7 099
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)5 009
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)75 121
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)73 547
ap.13Beckmans skola AB (ram)29 395
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)330 833
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)4 576
ap.9Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb) (ram)10 137

Villkor för anslag 2:63

ap.1.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilda åtaganden

I beloppet ingår ett bidrag på 6 323 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning och 3 818 000 kronor för spetsutbildning i entreprenörskap.

ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala bidraget i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal Högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 267 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter och dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

I bidraget ingår medel för utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 20 nybörjarplatser och specialistsjuksköterskeutbildningen med 24 nybörjarplatser. Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016. 43 procent av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen kan även ske under 2017.

I bidraget ingår 7 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

ap.9 Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb)

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb) utbetala bidraget i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm, har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tilldelas Teologiska Högskolan medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I bidraget ingår medel för utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 30 nybörjarplatser och specialistsjuksköterskeutbildningen med 24 nybörjarplatser. Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016. 43 procent av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen kan även ske under 2017.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget ingår medel för utbyggnad av barnmorskeutbildningen med 28 nybörjarplatser, sjuksköterskeutbildningen med 30 nybörjarplatser och specialistsjuksköterskeutbildningen med 24 nybörjarplatser. Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016. 43 procent av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen kan även ske under 2017.

I medlen ingår 5 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå. Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.20Inget0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.1460 0003 %0
ap.150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.4ram
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Universitetskanslersämbetet
Beckmans skola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb)