Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
20

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Statens musikverk
Box 16326
10326 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens musikverk
Riksdagen har beslutat om Statens musikverks verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens musikverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
  • åtgärder som ska vidtas för att nå nya besökare.

Prognoser 2017–2021

Statens musikverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 18 januari
  • 3 maj
  • 25 oktober

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Jämförelser ska göras med 2016 och kommenteras.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens musikverk ska redovisa fördelningen av eventuella bidrags-
intäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen

Vård av kulturarv

Statens musikverk ska återrapportera hur myndigheten strategiskt arbetar för att vårda, dokumentera, digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens musikverk ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

En mer jämställd repertoar

Statens musikverk ska redovisa hur myndigheten tillsammans med Statens kulturråd, och i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå, främjar en mer jämställd repertoar bland svenska orkesterar som tilldelas statligt stöd.

Regeringens exportstrategi

Statens musikverk ska, när det är relevant och i nära samarbete med andra berörda myndigheter och organisationer, bidra med expertkunskap inom sitt verksamhetsområde för genomförandet av regeringens exportstrategi.

Det nya scenkonstmuseet

Statens musikverk ska särskilt redovisa resultat av samt prognoser för verksamheten vid det nya scenkonstmuseet. Denna redovisning ska bl.a. innehålla besökstal samt beräknade intäkter och kostnader för åren 2017-2019 och ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens musikverk ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Statens musikverk har, i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering, redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska (skr. 2016/17:10) som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av jämställdhetsintegreringen i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk112 108
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)112 108

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 3633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2512 282
2017-02-247 242
2017-03-247 242
2017-04-2522 363
2017-05-247 242
2017-06-227 242
2017-07-257 242
2017-08-257 242
2017-09-257 242
2017-10-2512 282
2017-11-247 242
2017-12-227 245
Summa112 108
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar1 69705 86005 8607 557
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor3701 5751 575037
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa3701 5751 575037
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer