Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2016-11-24
S2016/07319/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16: SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 577 133
ap.1Professionsmiljarden (ram)1 000 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)112 000
ap.4Tillgänglighet (ram)40 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)190 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 100
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.9Patientlag (ram)8 000
ap.14Resursförstärkning till landsting (ram)1 000 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)60 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)500 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)93 533
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.23Insatser i primärvården för kvinnors hälsa (ram)130 000
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)40 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)400 000
Disponeras av Socialstyrelsen107 330
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)87 015
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)13 000
Disponeras av Försäkringskassan504
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)504
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket20 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten44 052
ap.31Beredskapsläkemedel - del till Folkhälsomyndigheten (ram)35 300
ap.34Ersättning till smittbärare (ram)8 752

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionsmiljarden

950 000 000 kronor har tilldelats landsting i regeringsbeslut III:4 från den 21 januari 2016 (dnr S2016/00444/FS) i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

12 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:4 från den 11 februari 2016 (dnr S 2016/01027/FS) för att följa och utvärdera överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, komplettera och sprida information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården samt stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning.

7 500 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i regeringsbeslut III:4 från den 21 januari 2016 (dnr S2016/00444/FS) i enlighet med överenskommelsen om bättre stöd och resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:3 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/04585/FS) för att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar.

1 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut III:2 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/04584/FS) för att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården.

1 500 000 kronor har tilldelats Universitetskanslerämbetet i regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) för att analysera och föreslå hur samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården kan utvecklas.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

 

Regeringen beslutar att avsätta 74 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. I detta ingår även att fördela medel till landstingen för att främja patientcentrerad vård och resultatuppföljning inom primärvården. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen. 

Regeringen beslutar att avsätta 1 223 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/589/FS). Handikappförbunden får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016 för projektet en väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

30 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:24 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08200/FS) angående uppdrag för att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Socialstyrelsen ska fördela medlen till relevanta organisationer för insatser som främjar de utvecklingsområden som pekas ut i den Nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar samt till företrädare för professionens organisationer för implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

4 000 000 kronor har tilldelats Livsmedelsverket i regeringsbeslut III:23 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08199/FS) angående uppdrag att främja hälso- och sjukvårdens arbete med hälsosamma matvanor för att förebygga kroniska sjukdomar.

1 500 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att utvärdera metoder och kartlägga förutsättningar för att öka patienters delaktighet.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.4 Tillgänglighet

 

Medlen ska användas efter beslut av regeringen. 

 

ap.5 Kvalitetsregister

 

Regeringen beslutar att avsätta 189 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:5 från den 29 september 2011 (dnr S2011/8471/FS), angående utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren 2012–2016. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS) angående utvärdering av statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

 

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

 

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016.

 

ap.8 Swecare

1 500 000 kronor har tilldelats Swecare i regeringsbeslut III:2 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00843/FS) för främjandeverksamhet.

ap.9 Patientlag

 

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 11 juni 2015 (dnr S2015/4308/FS). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016 för att förbättra utbuds- och valfrihetsinformationen på 1177.se m.m. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientlag. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga. 

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:5 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/2207/FS) för att följa upp implementeringen av den nya patientlagen.

 

ap.11 Forskning inom farmaci

 

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

 

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

 

ap.14 Resursförstärkning till landsting

1 000 000 000 kronor har tilldelats landsting i regeringsbeslut III:4 från den 21 januari 2016 (dnr S2016/00444/FS) i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

 

Läkemedelsverket får använda 5 600 000 kronor under 2016 för utökad tillsyn av medicinteknik som en följd av ökad ärendevolym samt för att förbereda genomförandet av de kommande medicinteknik-
förordningarna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2016 för arbetet med föreskrifter som kan appliceras till systemstöd i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2016 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 30 april 2014 (dnr S2014/3812/FS) angående uppdrag om den nationella funktionen för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutar att avsätta 7 950 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr 2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för arbetet med att utveckla möjligheterna för analys, uppföljning och öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. I arbetet ingår att upprätthålla relevant infrastruktur för datainsamling och sammanställning t.ex. genom databasen kostnad per patient (KPP), samt att fortsätta arbetet med stöd och förbättrad tillgänglighet av relevanta indikatorer och data till verksamheterna. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 9 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr 2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för samordnad uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med särskilt fokus på cancervård och primärvård. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr 2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för den nationella kompetensgruppen Strama. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Läkemedelsverket får under 2016 använda 3 200 000 kronor för kostnader för utvecklingen av elektroniska system för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård samt det diarienummer som detta beslut har.

Folkhälsomyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 5 november 2015 (dnr S2015/07176/FS) angående uppdrag att ingå en överenskommelse med Världshälsoorganisationen (WHO) om sekundering av en expert till organisationen inom området antibiotikaresistens. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård samt det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor under 2016 för att förbereda uppdraget som ny ansvarig myndighet för anmälda organ inom det medicintekniska området till följd av de kommande medicinteknikförordningarna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård samt det diarienummer som detta beslut har.

6 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrevet för 2016 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket angående hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

3 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för 2016 avseende Läkemedelsverket angående uppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin.

1 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:4 från den 21 april 2016 (dnr S2015/05372/FS) för att utforma förslag för hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige.

200 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:1 från den 18 februari 2016 (dnr S2016/01235/FS) för att genomföra ett seminarium om antibiotikaresistens på ambassaden i Washington i april 2016.

4 000 000 kronor har tilldelats Narkolepsiföreningen Sverige i regeringsbeslut III:2 från den 16 juni 2016 (dnr S2016/02183/FS) för att bl.a. arbeta med ersättning till dem som insjuknat i narkolepsi samt forskning på området.

300 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04991/FS) för att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa.

200 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:4 från den 29 september 2016 (dnr S2016/06128/FS) för att följa konsekvenserna av ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler samt utveckla systematisk och samordnad uppföljning av sprututbytesverksamheter i Sverige.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

 

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 5 mars 2015 (dnr S2015/1659/FS) angående att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

Regeringen beslutar att avsätta 27 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:28 från den 17 december 2015 (dnr 2015/08164/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för stöd till arbetet med standardiserade vårdförlopp. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen. 

Regeringen beslutar att avsätta 11 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:28 från den 17 december 2015 (dnr 2015/08164/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för övriga insatser på cancerområdet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

48 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:22 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08198/FS) för att fördela och betala ut totalt 48 000 000 kronor för fortsatt arbete med Regionala cancercentrum (RCC).

3 100 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:22 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08198/FS) för uppföljning av RCC samt för arbete med att fördela medel till RCC.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.18 God vård och folkhälsa

 

Bidrag till myndigheter

 

Folkhälsomyndigheten får använda 750 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07802/FS) om ett samlat statlig stöd på patientsäkerhetsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelverket får använda 600 000 kronor under 2016 för förvaltning av substansregistret. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 300 000 kronor under 2016 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling och pollenanalyser samt framtagande av pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2016 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser och pollenprognoser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får använda 1 000 000 kronor under 2016 för arbete med Upplysningstjänsten. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 800 000 kronor under 2016 för genomgång av befintligt sortiment och andra insatser av engångskaraktär, med anledning av de nya bestämmelser om subvention och prissättning av licensläkemedel m.m. som träder i kraft den 1 april 2017 (se prop. 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får under 2016 använda 1 500 000 kronor för finansiering av arbetet med tillsyn av tatueringsfärger. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2016 för kostnader som följer av genomförandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. Medlen ska snarast möjligt utbetalas engångsvis utan rekvisition av Kammarkollegiet. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Återbetalning och redovisning ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa samt det diarienummer som detta beslut har.

4 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys angående uppdrag att analysera förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad vård.

3 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktionalitet kring utbyte av e-recept över landsgränser.

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende att genomföra undersökningen International Health Policy Survey.

2 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Läkemedelsverket för att kartlägga och följa upp barns läkemedelsanvändning, identifiera kunskapsluckor, samla befintlig kunskap i t.ex. behandlingsrekommendationer för barnsjukvården samt bidra till att förbättra ordinationsstöd inom barnsjukvården.

1 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att fortsatt stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen.

650 000 kronor har tilldelats Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

100 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten för genomförande av en samhällsekonomisk analys för vaccination mot hepatit B.

3 400 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:11 från den 4 maj 2016 (dnr S2016/03245/FS) för att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

3 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut III:4 från den 19 maj 2016 (dnr S2016/01028/FS) för att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, dopnings- och tobakspolitiken.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:2 från den 14 juli 2016 (dnr S2016/04832/FS) för att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för förvaltning och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen. 

Regeringen beslutar att avsätta 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för en förstudie avseende ordnat införande av medicinsk teknik. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen. 

Regeringen beslutar att avsätta 3 300 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 8 oktober 2015 (S2015/05719/FS). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016 för arbetet med den Etiska plattformen för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor i vård och omsorg. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/4985/FS). Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med Budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6. Jämtlands läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 mars 2017. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut IV:1 från den 20 november 2014 (dnr U2014/6482/JÄM) för att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld samt för att genomföra ett utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Karolinska universitetssjukhuset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för 2016 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga.

1 000 000 kronor har tilldelats Swecare i regeringsbeslut III:2 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00843/FS) för främjandeverksamhet.

3 000 000 kronor har tilldelats Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte (Famna) i regeringsbeslut III:10 från den 4 maj 2016 (dnr S2015/06016/FS) för att verka för tillväxt och utveckling av idéburen hälso- och sjukvård och omsorg utan vinstsyfte.

10 000 000 kronor har tilldelats Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond (Contingency Fund) i regeringsbeslut III:6 från den 19 maj 2016 (dnr S2016/03709/FS) i syfte att göra medel tillgängliga för WHO vid krishantering.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

 

ap.20 Prioriteringscentrum

 

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2016.

 

ap.23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa

125 000 000 kronor har tilldelats landsting i regeringsbeslut III:4 från den 4 februari 2015 (dnr S2016/00845/FS) för insatser i primärvården som rör kvinnors hälsa.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:5 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00846/FS) för uppdrag som rör kvinnors hälsa. 

150 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut III:1 från den 27 oktober 2016 (dnr S2016/06724/FS) för uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015-2019.

914 000 kronor har tilldelats Riksförbundet för sexuell upplysning i regeringsbeslut III:2 från den 10 november 2016 (dnr S2016/06291/FS) för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och sprida kunskaper om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

 

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

 

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 504 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2016. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 595 000 kronor för 2016 och ett regleringsbelopp för 2013 om -91 000 kronor.

 

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

 

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/8994/FS) angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Utöver vad som anges i ovan nämnda regeringsbeslut ska Socialstyrelsen stödja utvecklingen av kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården, förbättra information till myndighetens register enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ge stöd till kvalitetsregistren vad gäller kodningsfrågor avseende diagnoser och åtgärder samt inrätta en samordningsfunktion för myndighetens kontakter med kvalitetsregistren.

Socialstyrelsen får använda 3 250 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/4768/HS) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 2 750 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 3 december 2015 (dnr S2015/05702/FS) angående ett samlat statlig stöd på patientsäkerhetsområdet.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 17 september 2015 (dnr S2015/05931/FS) angående uppdrag om assisterad befruktning.

Socialstyrelsen får använda 300 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 5 november 2015 (dnr S2015/07175/FS) angående att sammanställa relevant underlag om läkares vidareutbildning.

38 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut III:23 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08199/FS) angående uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, regeringsbeslut I:5 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9047/SAM) angående uppdrag att lämna en årlig lägesrapport om utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar, regeringsbeslut I:3 från den 16 januari 2014 (dnr S2014/394/FS) angående uppdrag att strukturera nationella riktlinjer för vissa kroniska sjukdomar så att de kan tillgängliggöras i digitala format, regeringsbeslut III:9 från den 25 juni 2015 (dnr S2015/04530/RS) angående uppdrag att bedöma ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer och regeringsbeslut III:9 från den 25 juni 2015 (dnr S2015/04530/FS) angående uppdrag att följa, analysera och stödja utvecklingen mot en mer tillgänglig och patientcentrerad vård med utgångspunkt i den överenskommelse som regeringen slutit med Sveriges Kommuner och Landsting (dnr S2015/3210/FS).

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen för att i samråd med berörda aktörer och i enlighet med förslag till åtgärder i betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20), stödja landsting och kommuner med att lokalt finna orsaker till flaskhalsar i processen med övergång från sluten vård till vård och omsorg i öppna former, ge huvudmännen metodstöd avseende samordnade individuella planer samt utarbeta vägledningar avseende organisation och arbetssätt när det gäller fast vårdkontakt.

4 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen för att redovisa en rapport över patientsäkerhetsområdet.

3 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen för att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdstöd som regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338), och det statliga särskilda tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen för ta att fram ett informationsmaterial om hälso- och sjukvårdens regelverk särskilt anpassat för ideella föreningar.

6 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:5 från den 21 januari 2016 (dnr S2016/00445/FS) angående uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:9 från den 25 februari 2016 (dnr S2016/01460/FS) för att genomföra en övning av hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig händelse med många skadade.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:4 från den 25 februari 2016 (dnr S2016/01455/FS) för att kartlägga hur hälso- och sjukvården arbetar med information och säkerhet när det gäller egenvårdsinsatser för patienter och närstående.

1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:3 från den 19 maj 2016 (dnr S2016/03609/FS) för att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd.

650 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:8 från den 16 juni 2016 (dnr S2016/04330/FS) för att ta fram underlag för beslut om hur barn- och ungdomsvården kan omfattas av tandhälsoregistret.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen

 

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 1 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 17 september 2015 (dnr S2015/05930/FS) angående att utveckla en metod för överföring av data från randomiserade kliniska studier vid uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08162/FS) som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för att genomföra en förstudie tillsammans med Läkemedelsverket om biverkningsrapportering. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för att bidra till enhetliga strukturer för dokumentation och uppföljning av läkemedelsinformation. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Läkemedelsverket får under 2016 använda 12 400 000 kronor för kostnader för utvecklingen av elektroniska system för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning samt det diarienummer som detta beslut har.

3 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende E-hälsomyndigheten för att fortsätta arbetet med att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak.

3 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys  i regeringsbeslut III:4 från den 3 mars 2016 (dnr S2016/01693/FS) för att följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel.

400 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:11 från den 26 maj 2016 (dnr S2016/03791/FS) om att utöka hanteringen av information om individuella förskrivarbehörigheter i register över hälso- och sjukvårdspersonal.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen får använda 13 000 000 kronor under 2016 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

 

ap.31 Beredskapsläkemedel - del till Folkhälsomyndigheten

 

Folkhälsomyndigheten får använda 35 300 000 kronor under 2016 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

 

ap.32 Apotek

 

Tandvårds- och läkemedelsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

 

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

375 000 000 kronor har tilldelats landsting i regeringsbeslut III:4 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00845/FS) för insatser för förlossningsvård och kvinnors hälsa.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut III:5 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00846/FS) för insatser inom ramen för satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa.  

20 000 000 kronor har tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting i regeringsbeslut III:3 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00844/FS) för insatser om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

150 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut III:1 från den 27 oktober 2016 (dnr S2016/06724/FS) för uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015-2019.

900 000 kronor har tilldelats Riksförbundet för sexuell upplysning i regeringsbeslut III:2 från den 10 november 2016 (dnr S2016/06291/FS) för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och sprida kunskaper om sexuella och reproduktiva rättigheter.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.34 Ersättning till smittbärare

 

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

– Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

– Försäkringskassan för utbetalning av smittbärarersättning enligt socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.230Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.12.11:6 ap.34100 %
1:6 ap.221:6 ap.18100 %
1:6 ap.251:6 ap.18100 %
1:6 ap.71:6 ap.18100 %
1:6 ap.101:6 ap.18100 %
1:6 ap.171:6 ap.18100 %
1:6 ap.211:6 ap.18100 %
1:6 ap.241:6 ap.18100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.7ram
ap.10ram
ap.12.1ram
ap.17ram
ap.21ram
ap.22ram
ap.24ram
ap.25ram
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Anna Weinholt
Likalydande till

Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
E-hälsomyndigheten
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Pensionsmyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Karolinska institutet
Karolinska universitetssjukhuset
Naturhistoriska riksmuseet
Jämtlands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Rett Center
Handikappförbunden
European Observatory on Health Care Systems and Policies