Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2016-11-24
Ju2016/08417/KRIM
Kriminalvården
Slottsgatan 78
60180 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.

1

Mål och återrapporteringskrav

Med utgångspunkt i Kriminalvårdens författningsenliga uppgifter ska myndigheten redovisa en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna har fullgjorts och målen för verksamheten uppnåtts. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen analys av verksamhetens utveckling.

Redovisningen ska i tillämpliga delar vara uppdelad på kön. En särskild redovisning ska även göras avseende klienter under 21 år.

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag.

Effektivt resursutnyttjande

Verksamheten ska vara dimensionerad utifrån de verksamhetsmässiga behoven och bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Kriminalvården ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar till ett effektivt resursutnyttjande.

Återfallsförebyggande arbete

Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete ska ta sin utgångspunkt i väl underbyggd kunskap om vad som är verkningsfullt och inriktas på de faktorer som har störst betydelse för att minska risken för återfall i brott. I syfte att säkerställa att varje klient får en sammanhållen och ändamålsenlig verkställighet utan avbrott i de återfallsförebyggande insatserna ska Kriminalvården fortsatt utveckla sin förmåga att för klienterna upprätta individanpassade verkställighetsplaner. Kriminalvården ska i detta syfte även utveckla och utöka såväl myndighetens interna samverkan som samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer. Kriminalvården ska redovisa vilka resultat utvecklingsarbetet har lett till. Kriminalvården ska också redovisa vilka behov av fortsatt utvecklingsarbete som myndigheten har identifierat samt hur dessa kommer att tas om hand.

Kriminalvården ska intensifiera arbetet med utslussning i enlighet med regeringsuppdrag som denna dag beslutats.

Säkerhet

Säkerheten inom Kriminalvården ska vara väl anpassad för att möta de faktiska behoven. Myndigheten ska förvalta och utveckla sin förmåga att leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet samt tillgodose säkerhetskraven på ett kostnadseffektivt sätt. Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att uppnå detta.

Mänskliga rättigheter

Kriminalvården ska redovisa på vilket sätt myndigheten arbetar för att uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter samt för att förebygga och motverka diskriminering.

Kriminalvården ska redovisa hur kritik och rekommendationer som riktats mot myndigheten i internationella och nationella granskningar tagits om hand av myndigheten.

Kriminalvården ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens arbete med att utveckla och utöka de isoleringsbrytande åtgärderna för klienter i häkte.

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2016-2020. Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes och prognoskommentarer till Justitiedepartementet senast kl 12.00 den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober.

Statsbidrag

Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit statsbidrag från myndigheten under 2016. Bidragsbeloppet till varje organisation ska framgå av redovisningen.

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska kunna bidra till internationell civil krishantering. En redovisning ska göras av hur myndigheten har bidragit till detta, hur deltagandet har bidragit till att uppfylla målen som respektive organisation har satt upp för insatserna samt vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med regeringsbeslut (UF2012/56146/UD/SP).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för arbetet med att skapa en digitalt sammanlänkad rättskedja (Ju2012/6639/SI) ska Kriminalvården redovisa hur myndigheten har anpassat verksamheten så att dokument kan utbytas digitalt och direkt mellan berörda myndigheters verksamhetsstöd. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning detta har genomförts och på vilket sätt det har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

2

Organisationsstyrning

Intern styrning och kontroll

Kriminalvården ska på en övergripande nivå redovisa hur den nya organisationsstrukturen har bidragit till att de intentioner som legat till grund för omorganisationen har fått genomslag i verksamheten.

3

Uppdrag

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Kriminalvården ska bistå Migrationsverket och Polismyndigheten i arbetet med att avsevärt öka andelen verkställda beslut i förhållande till det antal avgjorda ärenden som överlämnats från Migrationsverket. Det inkluderar ett aktivt stöd i en försöksverksamhet som syftar till att effektivisera återvändandet. Kriminalvården ska i samband med att myndighetens prognoser lämnas in till Justitiedepartementet i maj, augusti och oktober inkomma med en redovisning av antalet verkställda beslut samt vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla arbetet i enlighet med detta uppdrag. Uppdraget ska redovisas i sin helhet i myndighetens årsredovisning. Av redovisningen ska även framgå hur Kriminalvården säkerställt att arbetet med att verkställa besluten bedrivits på ett rättssäkert, enhetligt och effektivt sätt i hela landet.

Vuxenutbildning

Kriminalvården ska utreda förutsättningarna för att myndigheten ska kunna erbjuda kompletterande utbildning på gymnasial nivå för intagna i anstalt som saknar fullständig gymnasieutbildning. Av redovisningen ska framgå

- en uppskattning av hur många av de personer som tas in i anstalt varje år som saknar fullständig gymnasieutbildning,

- en beskrivning av på vilket sätt Kriminalvården kan bidra till att flera av dessa lämnar Kriminalvården med en kompletterad utbildning på gymnasial nivå,

- en uppskattning av hur många av dessa som har tidsmässiga förutsättningar att under tiden i anstalt fullfölja en utbildning på gymnasial nivå, och

- en bedömning av kostnaderna för en sådan verksamhet samt effekterna för övrig klientutbildning och klientsysselsättningen i stort.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2016. Redovisningen ska i tillämpliga delar vara uppdelad på kön.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag om att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism

Kriminalvården har i uppdrag att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter respektive för de av myndighetens klienter som redan är anslutna, eller på annat sätt har koppling till, våldsbejakande extremistiska grupper (Ju2015/05232/KRIM). För uppdragets genomförande får Kriminalvården 700 000 kr för 2016. Finansiering sker genom utgiftsområde 1 anslag 6:1 ap 20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2016.

2. Uppdrag om förstärkta insatser för unga i kriminalvård

Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att förstärka det återfallsförebyggande arbetet för unga under verkställigheten (Ju2013/4394/KRIM). Satsningen ska bland annat omfatta åtgärder som bidrar till att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden. Även åtgärder ägnade att motivera till och underlätta unga dömdas utträde ur kriminella grupperingar omfattas av uppdraget. Arbetet med uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar 2014-2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017.

3. Uppdrag om förstärkta insatser för våldsamma män

Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning med inriktning på att ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika verksamheter (Ju2013/4393/KRIM). Satsningen ska bland annat omfatta förstärkta insatser avseende riskbedömningar och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda. Arbetet med uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar 2014-2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017.

4. Jämställdhetsintegrering

Kriminalvården har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 (Ju2014/07871/KRIM) i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/9:1, bet. 2008/9:AU1, rskr. 2008/09:115). Uppdraget ska redovisas årligen i myndighetens årsredovisning. En särskild delredovisning ska lämnas den 22 februari 2018.

5. Uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning

Kriminalvården har, i enlighet med beslut som regeringen meddelat denna dag, i uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

6. Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Kriminalvården i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården8 120 000
ap.1Kriminalvården (ram)8 120 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän. Nationella transportenhetens verksamhet avseende utlandstransporter inom migrationspolitikens ansvarsområde finansieras från anslaget 1:7, Utresor för avvisade och utvisade inom utgiftsområde 8 Migration. Myndighetens deltagande i internationell civil krishantering finansieras från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 23 366 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1243 6003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)450 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25676 667
2016-02-25676 667
2016-03-25676 667
2016-04-25676 667
2016-05-25676 667
2016-06-25676 667
2016-07-25676 667
2016-08-25676 667
2016-09-25676 667
2016-10-25676 667
2016-11-25676 667
2016-12-25676 663
Summa8 120 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska delfinansiera verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslaget 1:6 Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras110 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Thomas Dawidowski
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket