Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2016-12-20
Ku2016/02824/DISK
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 13, bet. 2016/17:AU1, rskr. 2016/17:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor38 618
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)14 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)9 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av fientlighet (ram)1 000
Disponeras av Kammarkollegiet24 101
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)8 000
ap.10Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (ram)16 101
Disponeras av Forum för levande historia200
ap.4Åtgärder mot rasism m.m. (ram)200

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Högst 320 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Högst 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2017 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.4 Åtgärder mot rasism m.m.

Forum för levande historia ska utbetala 200 000 kronor till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA)efter rekvisition. Medlen får användas för bidrag till ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om rasism och liknande former av fientlighet. Av bidraget ska 100 000 kronor utgöra prissumman och högst 100 000 kronor användas för administrativa kostnader. Forum för levande historia ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen använts.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot rasism, liknande former av fientlighet och diskriminering samt för att säkra hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Medlen får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av fientlighet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska efter rekvisition utbetala 1 000 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2017. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redovisa vilka resultat som uppnåtts.

ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Av medlen ska:

  • 2 500 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK) om att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.
  • 1 600 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01672/DISK) om utbildningsinsats om rasism i historien och i dag.
  • 3 000 000 kronor användas av Statens skolverk i enlighet med regeringens beslut den 10 april 2014 (A2014/01587/DISK) och den 18 december 2014 (A2014/04437/DISK) om att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.
  • 1 000 000 kronor användas av Diskrimineringsombudsmannen i enlighet med regeringens beslut den 26 juni 2014 (A2014/02479/DISK) och den 18 december 2014 (A2014/04437/DISK) om att utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.
  • 1 000 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669/DISK) om att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-organisationer.
  • 650 000 kronor användas av Vetenskapsrådet i enlighet med regeringens beslut den 19 oktober 2016 (U2016/04442/F) om att genomföra en kartläggning av forskning om rasism på arbetsmarknaden.
  • 750 000 kronor användas av Statens medieråd i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01671/DISK) om att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 november 2017.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2017–2021 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

3 maj

25 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.8ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UF
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Forum för levande historia
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Statens medieråd
Statens skolverk
Stiftelsen Exit/Fryshuset
Vetenskapsrådet
Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders