Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2016-12-08
N2016/07645/SUBT
N2016/07505/KLS (delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Underlätta bredbandsutbyggnad

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt i den analys som görs i rapporten Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad och de observationer som myndigheten i övrigt gör inom förrättningsverksamheten, i årsredovisningen redovisa hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad och eventuella inte tidigare identifierade problem som bedöms vara av strategisk betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

Anslutna flöden till Mina meddelanden

Lantmäteriet ska i årsredovisningen redogöra för hur myndigheten under året fortsatt arbetat för att öka anslutningarna av meddelandeflöden till Mina Meddelanden.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 18 januari,
den 17 februari,
den 3 maj,
den 31 juli, och
den 25 oktober.

3

Uppdrag

Kompetensförsörjning

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att attrahera, anställa och utveckla sin personal med fokus på områden inom sin verksamhet där man upplever problem med kompetensförsörjningen, i synnerhet kompetens som är kritisk för fastighetsbildningen. Redovisningen ska utgå från en analys av på vilket sätt myndigheten utvecklar den egna verksamheten för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Moderna beredskapsjobb

Lantmäteriet ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Lantmäteriet ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Lantmäteriet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den   1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet554 131
ap.1Lantmäteriet (ram)554 131

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

Anslaget får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter.

Vidare får anslagsposten användas av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Lantmäteriet
ap.116 6243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2546 178
2017-02-2546 178
2017-03-2546 178
2017-04-2546 178
2017-05-2546 178
2017-06-2546 178
2017-07-2546 178
2017-08-2546 178
2017-09-2546 178
2017-10-2546 178
2017-11-2546 178
2017-12-2546 173
Summa554 131
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-21 480-22 000779 000759 00020 000-23 480
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-20 0432 00091 00091 0000-18 043
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning23 152-11 00033 00031 0002 00014 152
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa3 109-9 000124 000122 0002 000-3 891
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation79 967-23 000315 000346 000-31 00025 967
Pantbrevsregistrering14 0844 00032 00031 0001 00019 084
Summa94 051-19 000347 000377 000-30 00045 051
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100290 000290 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00292 000292 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5 s. 50–54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2017 uppgå till högst 250 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Ulrika Rosenberg Sand
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, F GA A
Finansdepartementet, BA och ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Swedesurvey AB