Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
38

2016-12-14
Ku2016/01306/MF
Ku2016/02761/LS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:2, 2:1, 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:6, 10:1, 11:1 och 11:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 5:2, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:3, anslaget 8:6, anslaget 10:1, anslaget 11:1 och anslaget 11:3 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 205
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)2 005
ap.8Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (ram)200

Villkor för anslag 1:2

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidrag om 250 000 kr till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 april 2017, i enlighet med regeringsbeslut Ku2014/1880/KO.

Resterande bidrag betalas ut i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Nordliga dimensionens partnerskap för kultur

Medlen har beräknats för bidrag till arbetet inom Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC).

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidraget till Nordiska ministerrådets sekretariat efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2017.

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 006 604
ap.1Kungliga Operan AB (ram)465 525
ap.2Kungliga Dramatiska teatern AB (ram)230 967
ap.3Riksteatern (ram)263 403
ap.5Stiftelsen Dansens Hus (ram)23 775
ap.6Stiftelsen Drottningholms Slottsteater (ram)12 369
ap.7Voksenåsen AS (ram)10 565

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kungliga Operan AB

Av anslagsposten ska 15,4 miljoner kronor användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Operan AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Kungliga Dramatiska teatern AB

Av anslagsposten ska 3,3 miljoner kronor användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Dramatiska teatern AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Av anslagsposten ska 3,3 miljoner kronor användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksteatern efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Stiftelsen Dansens Hus

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansens Hus efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.6 Stiftelsen Drottningholms Slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.7 Voksenåsen AS

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Voksenåsen AS efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet235 859
ap.2Individuell visningsersättning (ram)41 615
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)13 900
ap.5Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)6 216
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)156 839
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 280
ap.13Dramatikerstöd (ram)3 009
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro

Av anslagsposten får BUS använda högst 2 000 000 kronor till administrationskostnader. 

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska under innevarande budgetår överföras till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier inom anslagspost 4 Långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 mars 2017 och den 31 augusti 2017 redovisa en prognos över beräknat utnyttjade medel under 2017. Kammarkollegiet ska den 1 mars 2017 även redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2016.

ap.5 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt utbyte.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt 15 § första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2016.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Sveriges författarförbund efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får Sveriges författarförbund använda högst 610 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 300 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får STIM och SAMI gemensamt använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § kulturmiljölagen (1988:950).

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet253 971
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)117 605
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)72 900
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)47 900
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)15 566

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Nordiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Skansen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Tekniska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Arbetets museum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:3

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet52 214
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)10 352
ap.2Sveriges Fängelsemuseum (ram)1 500
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)4 148
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)6 084
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)14 879
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)4 667
ap.8Röhsska museet (ram)502
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 500
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet i Stockholm (ram)1 602
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
ap.15Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)500

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Sveriges Fängelsemuseum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Fängelsemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Thielska galleriet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/ bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten har 4 770 000 kronor beräknats för satsningen Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Nobelmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Föreningen Svensk Form efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.8 Röhsska museet

Medlen får utbetalas först efter särskilt regeringsbeslut.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksförbundet Sveriges museer efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Bildmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Zornsamlingarna engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.15 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2017. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2017.

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:6

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd. Medlen betalas ut efter regeringsbeslut.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten är beräknad att användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut fattas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet542 874
ap.1Statsbidrag till film (ram)431 000
ap.2Övriga filmkulturella verksamheter (ram)111 874

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Statsbidrag till film

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film inklusive regeringens särskilda satsning för att stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får Stiftelsen Svenska Filminstitutet använda högst 7 procent till administrationskostnader.

ap.2 Övriga filmkulturella verksamheter

Anslagsposten ska användas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet för filmkulturella verksamheter.

Anslagsposten ska även användas för avgifter till samarbetet inom Eurimages och Nordiska Film- och TV-fonden samt till samordningsinsatser kopplade till MEDIA-delen av EU-progammet Kreativa Europa 2014-2020.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 220
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)11 300
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)9 920

Villkor för anslag 11:1

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Sverigefinska Riksförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet483
ap.1Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (ram)483

Villkor för anslag 11:3

ap.1 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslagsposten har beräknats för bidrag till det arbete som utförs inom ramen för Europeiska audiovisuella observatoriet.

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.60Inget0
ap.80Inget0
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.21 250Inget0
ap.3423Allt0
ap.5186Inget0
ap.84 705Inget0
ap.10278Inget0
ap.1390Inget0
ap.14150Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.20Inget0
ap.40Inget0
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
5:2 ap.95:2 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Niklas Karlendal
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/KRIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ISB
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Bildkonst och upphovsrätt i Sverige
Bildmuseet
Europeiska audiovisuella observatoriet
Föreningen Svensk Form
Kungliga Dramatiska teatern AB
Kungliga Operan AB
Nobelmuseet
Nordiska ministerrådets sekretariat
Riksförbundet Sveriges museer
Riksteatern
Röhsska museet
Stiftelsen Arbetets museeum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms slottsteater
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet i Stockholm
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska kyrkan
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Fängelsemuseum
Sveriges författarförbund
Sveriges författarfond
Sveriges Television AB
Voksenåsen AS
Zornsamlingarna