Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:30

2016-12-20
U2016/04432/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05660/UH
Malmö högskola
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Malmö högskola
Riksdagen har beslutat om Malmö högskolas verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


Malmö högskola ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

I årsredovisningen ska högskolan redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola894 005
ap.1Takbelopp (ram)894 005

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola139 059
ap.3Basresurs (ram)139 059

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola73 811
ap.26Tandvårdscentral (ram)73 811

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)350 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2592 239
2017-02-2592 239
2017-03-2592 239
2017-04-2592 239
2017-05-2592 239
2017-06-2592 239
2017-07-2592 239
2017-08-2592 239
2017-09-2592 239
2017-10-2592 239
2017-11-2592 239
2017-12-2592 246
Summa1 106 875
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö högskola får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Ulrika Nord
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer